Социальные проблемы и пути их решения в Литовской республике

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Социальные проблемы и пути их решения в Литовской республике
Keywords:
LT
Demografija; Demografinė politika; Socialinis draudimas; Socialinis saugumas; Socialinė apsauga; Socialinė politika; Socialinės problemos; Sveikatos apsauga; Užimtumo politika.
EN
, Demographics; Demographic problems; Employment Policy; Health; Lithuania; Social Security; Social insurance; Social issues; Social policy; Social problems.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniame pasaulyje visos valstybės yra supamos tam tikrų vidinių ir išorinių pavojų, kurie susiklosčius tam tikroms sąlygoms, gali pavirsti grėsmėmis. Todėl kiekviena šalis turi stengtis jas prognozuoti ir užkirsti joms kelią, siekiant sumažinti neigiamas pasekmes ir poveikius. Socialinį saugumą galima apibūdinti kaip būseną, kai išorinės ir vidinės grėsmės neviršija tam tikro kritinio lygio, leidžiančio teigti, kad iškilo grėsmė gyvybiškai svarbiems asmens, visuomenės, valstybės interesams. Saugumo lygio nustatymas, nurodymas valdžios institucijoms šalinti grėsmes ir piliečių informavimas apie situaciją – tai svarbiausios aukščiausio valstybės valdžios lygmens funkcijos, kurių vykdymas priklauso nuo daugelio dedamųjų, tarp kurių svarbiausios yra konstitucijos nuostatos, politinės tradicijos, visuomenės sutelktumas. Praktinė socialinio saugumo problemų sprendimo patirtis rodo, kad teigiamą rezultatą galima pasiekti tik sprendžiant viską kompleksiškai. Tai reiškia, kad reikia nuolatinio dėmesio visuomenės dvasinei sveikatai ir politinei kultūrai. Tikslinga iš anksto gyventojus ruošti objektyviai būtinoms ir kintančioms gyvenimo sąlygoms. Būtina nuolat dirbti siekiant subalansuoto ir efektyvaus valstybės valdymo. Reikia siekti suderinto ir sėkmingo valstybinių ir visų socialinių institutų funkcionavimo norint neutralizuoti, atremti ir pašalinti grėsmes ir pavojus, susijusius su nedarbo, skurdo pasekmėmis, religinio ir politinio ekstremizmo pasireiškimais, korupcijos didėjimu ir nusikalstamumo augimu.

ENIn the modern world all states are surrounded by certain internal and external dangers, which can turn into threats under certain conditions. Therefore, every country must seek to forecast and prevent them with a view to reduce negative consequences and impacts. Social security can be described as a condition, when external and internal threats do not exceed a certain critical level, which enables to state that there is a threat to vital personal, social, and political interests. Establishment of security level, instructions given to the authorities to eliminate threats, and information of citizens of the situation are the fundamental functions of the supreme authority level, the performance whereof depends on the number of components, including the basic one, such as constitutional conventions, political traditions, and unity of society. Practical experience in solving social security problems demonstrates that a positive result can only be achieved when solving everything as a complex. It means that continuous regard must be given to spiritual health of society and political culture. It is considered appropriate to prepare the residents for the objectively essential and shifting living conditions. Continuous work with the view of balanced and efficient state governance is indispensable. Aspiration after concerted and successful functioning of public and all social institutes is a must in order to neutralize, withstand, and eliminate threats and dangers in connection to the consequences of unemployment and poverty, manifestation of religious and political extremism, increase of corruption and crime rate.

ISSN:
1818-4510
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39747
Updated:
2016-12-31 18:30:26
Metrics:
Views: 1
Export: