Pirmieji Kauno Miesto tarybos rinkimai (1918 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmieji Kauno Miesto tarybos rinkimai (1918 m.)
Alternative Title:
First elections to the Kaunas Council (1918)
In the Journal:
Kauno istorijos metraštis. 2002, 3, p. 105-117
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTIstoriografija apie pirmosios Kauno Miesto tarybos rinkimus nėra gausi. Rašiusieji apie Kauno miesto savivaldybės pradžią apsiribojo trumpa informacija, šiek tiek plačiau ligšiol analizuoti kandidatų sąrašai, 1918–1934 m. rinkimų kampanijos, savivaldybės santykiai su Darbininkų atstovų taryba ir vokiečiais. Šiame straipsnyje siekiama nuosekliai išnagrinėti vietos valdžios susidarymą Kaune – vietos komiteto veikimą, rinkimų į Miesto tarybą organizavimą bei tvarką. Analizuojamos santykių su centro valdžia, tuo metu rezidavusia Vilniuje, problemos, tautiniai ir socialiniai miesto gyventojų santykiai rinkimų kampanijos metu. Medžiagos šia tema nėra daug, tyrime naudotasi archyvine medžiaga, saugoma Kauno apskrities archyvo Kauno miesto savivaldybės fonde ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento bei Ministrų Kabineto fonduose; naudingos informacijos rasta analizuojamo laikmečio itin negausioje periodinėje spaudoje. Straipsnis baigiamas pora išvadų. Pirma, pirmosios Kauno Miesto tarybos rinkimus inicijavo patys miesto gyventojai be centro valdžios žinios. Pastarajai netgi buvo kilę abejonių, ar Organizacinis komitetas yra lojalus Valstybės Tarybai ir Vyriausybei. Antra, savivaldos rinkimai vyko neramiu laiku, formuojantis trivaldystei. Tačiau net ir tokiomis aplinkybėmis jie buvo pakankamai sklandūs ir demokratiški. Nors kandidatų sąrašai buvo sudaryti tautiniu pagrindu, didesnių, aštresnių konfliktų neįvyko.Reikšminiai žodžiai: Darbininkų atstovų taryba; Kaunas; Kauno Taryba; Lietuvos Valstybės Taryba; Miesto taryba; Organizacijos; Politinė istorija; Rinkimai; Rokas Šliūpas; Savivalda; Soldatenratas; Visuomenškumas; City Council; Elections; German Soldatenrat; Kaunas; Kaunas Council; Lithuanian National Council; Organization; Political History; Public Cpirit; Rokas Šliūpas; Self-government; Workers' Council.

ENHistoriography about the elections of the first Kaunas City Council is not very rich. The ones, who wrote about the onset of Kaunas City Municipality, confined to brief information; the lists of candidates, election campaigns of 1918–1934, and the municipality’s relations with the Council of representatives of employees and Germans have been analyzed a bit more. This article aims to consistently analyze the formation of local government in Kaunas – functioning of local committee as well as organization and procedure of elections to the City Council. It covers the analysis of relationship problems with the central authorities, which resided in Vilnius at that time, as well as national and social relations among the city dwellers during the election campaign. There is not much material available on this subject; research involved archival material, kept in the fund of Kaunas City Municipality under Kaunas County Archives and in the funds of Office of the Chief Archivist of Lithuania, the Municipal Department under the Ministry of the Interior, as well as the Cabinet; useful information was discovered in especially poor periodicals of the period analyzed. The article ends with a few conclusions. First, that the elections of the first Kaunas City Council were initiated by the city dwellers without knowledge of central authorities. The latter even had doubts about loyalty of the Steering Committee to the State Council and the Government. Second, the municipal elections took place during the unquiet times – during the formation of triumvirate. However, even under such circumstances, these elections were rather smooth and democratic. Though the lists of candidates were made on the national grounds, major and severe conflicts have not taken place.

ISSN:
1822-2617; 2335-8734
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39012
Updated:
2018-12-17 11:05:45
Metrics:
Views: 50    Downloads: 29
Export: