Apie rašytojo, tapusio politiku, ambicijas ir iliuzijas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie rašytojo, tapusio politiku, ambicijas ir iliuzijas: recenzija
In the Journal:
Kultūros barai. 2012, Nr. 3, p. 87-90
Keywords:
LT
Asmens drama; Kultūrinis kontekstas; Lietuvos istorija; Politinė ir visuomeninė veikla; Rašytojas; Sovietų okupacija; Vincas Krėvė-Mickevičius; Vincas Krėvė-Mickevičius.
EN
Cultural context; History of Lithuania; Ocupation by Soviets; Personal drama; Political and social activities; Vincas Krėvė; Vincas Krėvė-Mickevičius; Writer.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamą Mindaugo Tamošaičio monografiją „Vinco Krėvės-Mickevičiaus politinė biografija: rašytojo tragedija politikoje“ sudaro aštuonios pagrindinės dalys, apžvelgiami krėvianos tyrinėjimai. Archyvų ir rankraštynų medžiagą autorius papildo jau paskelbtais dokumentais, amžininkų atsiminimais, periodinės spaudos tekstais. Dalyje „Jaunystes metai“ istorikas daugiausia dėmesio skiria Krėvės gimtajai aplinkai, asmenybės bruožams. Dalis „Lietuvos šaulių sąjungos pirmininkas (1922-1924 m.)“ pirmą kartą taip išsamiai pristato to meto visuomeninę ir politinę Krėvės veiklą. Skyriuje „Lietuvių tautininkų sąjungos gretose (1920-1926 m.)“ atskleistos Krėvės suartėjimo su LTS priežastys, analizuojama, kodėl išsiskyrė jo ir LTS lyderių: Antano Smetonos, Augustino Voldemaro keliai. Dalyje „Tarp kairiųjų literatų“ analizuojama, kaip Krėvė 4-ojo dešimtmečio viduryje suartėjo su Kostu Korsaku, Petru Cvirka, Antanu Venclova, Salomėja Nėrimi. Daugiausia prieštaringų vertinimų sukėlęs laikotarpis apie aktyvią Krėvės politinę veiklą pirmuoju sovietmečiu ir darbą Liaudies vyriausybėje aptartas skyriuje „Dramatiškų politinių įvykių sūkuryje (1940-1941 m.)“. Nelengvi išgyvenimai Krėvės laukė ir nacių okupacijos laikotarpiu – tai atskleista skyriuje „Kovos dėl išlikimo ir apsisprendimo kelyje (1941-1944 m.)“. Paskutinis monografijos skyrius „Naujų išbandymų verpetuose (1944-1954 m.)“ aptaria Krėvės politinės veiklos vertinimą sovietinėje Lietuvoje ir rašytojo gyvenimą emigracijoje. Monografijos prieduose pateikta nemažai dokumentų, atspindinčių autentiškus gyvenimo emigracijoje faktus.

ENMindaugas Tamošaitis‘ monograph “Vincas Krėvė-Mickevičius‘ political biography: the writer’s tragedy in politics” is discussed in the review. It consists of eight main chapters; the research on V. Krėvė is overviewed. The author adds already published documents, memoirs of contemporaries, periodical texts to the archival and manuscript material. The historian gives more attention to V. Krėvė‘s native environment, personality traits in the chapter “The Youth Years”. The chapter “The Chairman of Lithuanian Riflemen’s Union (1922-1924)” for the first time in such detail presents social and political V. Krėvė‘s activities at that time. The chapter “In the Ranks of Lithuanian Nationalist Union (hereinafter LNU) (1920-1926)”reveals the reasons of V. Krėvė’s ally with LNU, examines why his and LNU leaders’ Antanas Smetona, Augustinas Voldemaras’ paths have parted. The chapter “Among the Left-wing Literati” tells how V. Krėvė got close with Kostas Korsakas, Petras Cvirka, Antanas Venclova, Salomėja Nėris in the middle of the 4th decade. The chapter “In the Whirl of Dramatic Political Events (1940-1941)” describes the period, which caused the most controversial opinions about V. Krėvė’s active political activities during the first Soviet times and his work in People’s government. The chapter “In the Path of the Battle for Survival and Self-determination (1941-1944)” discloses challenging experiences that waited for V. Krėvė during the period of the Nazi’s occupation. The last chapter of the monograph “In the Maelstrom of New Challenges (1944-1954)” discusses the assessment of V. Krėvė’s political activity in Soviet Lithuania and writer’s life in emigration. The appendixes of the monograph contain a few documents that reflect the authentic facts of his life in emigration.

ISSN:
0134-3106
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38563
Updated:
2018-12-17 13:16:51
Metrics:
Views: 22    Downloads: 14
Export: