Dar kartą apie Antano Maceinos socialinę filosofiją

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dar kartą apie Antano Maceinos socialinę filosofiją
Keywords:
LT
Antanas Maceina; Maceina; Skrupskelis; Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTŠioje poleminėje publikacijoje pateikiamas trumpas atsakymas į Kęstučio Skrupskelio straipsnį „Tariamas jaunųjų katalikų kartos fašizmas“, išspausdintą žurnale „Naujasis židinys–Aidai“ (1999/4). Jis priklauso ideologinio atkirčio žanrui, į kurio pavyzdžius paprastai nesinori reaguoti. Trumpą atsakymą autorius pateikia todėl, kad kalbama apie pernelyg iškilią ir visai lietuvių kultūrai (tiek liberaliai, tiek konservatyviai) reikšmingą figūrą – XX amžiaus lietuvių filosofijos primarijų Antaną Maceiną. Autorius parėžia, kad gerbia ir vertina Maceiną kaip didelio formato religinį mąstytoją. Tačiau dar kartą kartoja, jog jaunojo Maceinos ikikarinę socialinę filosofiją laiko nemalonia aberacija jo intelektualinėje biografijoje – Maceinos socialinė filosofija turi itin nemalonių ir pavojingų politinių implikacijų, kurios išdėstytos ankstesniame šios publikacijos autoriaus straipsnyje. Šiame darbe kritiškai vertinamos Skrupskelio įžvalgos, pastabos ir samprotavimai. Autorius klausia, ar atvirai reakcingų ir politiškai pavojingų jaunojo Maceinos raštų komentavimas kaip nors gali sumenkinti jo vietą lietuvių kultūroje? Darbe neteigiama, kad Maceina buvo fašizmo/nacizmo ar rasizmo ideologas. Pabrėžiamas tik faktas, kad jo etnokratinės, antivakarietiškos, antiliberalinės ir antidemokratinės politinės pažiūros, persmelktos integraliojo ir radikaliojo nacionalizmo, buvo lengvai priderinamos prie bet kurio iš ano meto totalitarinių režimų.Reikšminiai žodžiai: Antanas Maceina; Kultūros filosofija; Maceina; Politinės pažiūros; Skrupskelis; Socialinė filosofija; Tarpukario Europos kontekstas; Antanas Maceina; Context of the interwar Europe; Maceina, Skrupskelis; Philosophy of culture; Political views; Social philosophy.

ENThe polemic publication presents a brief response to the article “Apparent Fascism of the Young Catholic Generation” by Kęstutis Skrupskelis, published in the journal “Naujasis židinys–Aidai” (1999/4). It is attributed to the genre of ideological replication, the examples whereof usually do not evoke a reaction. The author gives a brief response, because it concerns a too prominent figure which is significant (both liberally and conservatively) for the entire Lithuanian culture – the distinguished Lithuanian philosopher of the 20th c., Antanas Maceina. The author underscores that he respects and appreciates Maceina as an outstanding religious philosopher. Yet he repeats that he considers the pre-war social philosophy of the young Maceina an unpleasant aberration in his intellectual biography – Maceina’s social philosophy contains particularly unpleasant and dangerous political implications that are laid down in the previous article of the author of this publication. This study critically evaluates Skrupskelis’ insights, remarks and considerations. The author asks whether commenting of openly reactionary and politically dangerous writings of the young Maceina can somehow degrade his position in Lithuanian culture. The study does not argue that Maceina was the ideologist of Fascism/Nazism or racism. It only highlights the fact that his ethnocratic, anti-western, anti-liberal and anti-democratic political views, transfused with the integral and radical nationalism, were easily adjusted to any totalitarian regime of that time.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38247
Updated:
2014-02-23 20:45:25
Metrics:
Views: 49
Export: