LF ir LFB ideologinės ištakos - "1936 metų generacija" lietuviškojo autoritarizmo kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LF ir LFB ideologinės ištakos - "1936 metų generacija" lietuviškojo autoritarizmo kontekste
Alternative Title:
Ideological origins of the LF and LFB – the generation of 1936 in the context of the Lithuanian authoritarianism
In the Journal:
Į laisvę. 2006, Nr. 154, p. 56-71
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements; Politinės partijos / Political parties; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas klausimas kokiomis vidaus ir tarptautinės politikos aplinkybėmis susiformavo ir veikė „1936 m. generacijos katalikai“, kokie buvo jų santykiai su krikščionimis demokratais bei rėžimu? Be to, publikacijoje trumpai aptariama jaunųjų katalikų organiškosios valstybės idėja, jų mėginimas dalyvauti praktinėje politikoje bei ieškoma atsakymo į jaunųjų katalikų socialinių pažiūrų radikalizavimą XX a. 4-ajame dešimtmetyje. 1936 m. tapo lūžiniu momentu, kuomet besiformuojantis jaunųjų katalikų sąjūdis visuomenės opinijoje tapo vienalyte, įtakinga bei konkrečias idėjas skleidžiančia srove. Jų rankose buvo LKDS, jie populiarėjo tarp darbininkų, kontroliavo pagrindinį katalikų visuomenės dienraštį. Ilgainiui jaunieji katalikai pradėjo dominuoti KVC valdyboje. Jie populiarino novatorišką idealios valstybės santvarkos vizijos programą. Jaunųjų katalikų pasiūlytas organiškos valstybės modelis sulaukė ir susilaukia prieštaringų vertinimų, tačiau šioje programoje įžvelgiami fašizmo elementai ano meto kontekste neatrodo vienareikšmiškai negatyvūs. Neigiamą jaunųjų katalikų požiūrį į partijas galima paaiškinti greičiau ne simpatijomis fašizmui, o nesenos praeities karčia lietuviškųjų partijų patirtimi. Jaunieji katalikai turėdami platesnį katalikiškosios visuomenės palaikymą darėsi vis populiaresni už senosios kartos politikus, todėl dalis jų, nors požiūriai su LKDP dažnai nesutapdavo, įėjo į LKDP Centro komitetą. Svarstant socialinius klausimus jaunieji katalikai kiek forsavo, kartais siūlė net radikalius sprendimus, tačiau tokia pozicija atliepė to meto aktualijas.Reikšminiai žodžiai: Krikščionys demokratai; Jaunųjų katalikų sąjūdis; Politinės deklaracijos; Organiška valstybė; Fašizmas; Demokratija.

ENThe article raises the question of what political circumstances influenced formation and activity of „the 1936 generation Catholics“, what their relationships with other Christian Democrats and the regime were. In addition to this, the publication briefly overviews the idea of an organic state by the young Catholics, their efforts to participate in politics and radicalization of their creed in the 4th decade of the 20th century. The year of 1936 became the critical stage when the emerging movement of the Young Catholics became consolidated, influential and ideologically focused. They were becoming popular among workers and controlled the main Catholic newspaper. In the course of time the Young Catholics started dominating in the administration of the KVC. They propagated a pioneering programme of a vision of an ideal structure of the state. Their model of an organic state has been viewed controversial, however elements of fascism noticeable in the programme in the context of that period did not seem unambiguously negative. Negative attitude of the Young Catholics towards political parties could be explained by a bitter experience of Lithuanian political parties rather than by sympathies for fascism. The Young Catholics entered the Central Committee of the LKDP although their attitudes often did not match with those of the LKDP. Discussing social issues the Young Catholics somewhat forced events and sometimes offered too radical solutions, however their position was in line with the context of the period.

ISSN:
1648-2506
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5878
Updated:
2013-04-28 16:19:31
Metrics:
Views: 23
Export: