Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos pasiuntinybių į Maskvą šaltinis Alberto Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos istorijoje : (šaltinotyrinė archyvinė studija)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos pasiuntinybių į Maskvą šaltinis Alberto Vijūko-Kojelavičiaus Lietuvos istorijoje: (šaltinotyrinė archyvinė studija)
Alternative Title:
  • "History of Lithuania" by Albertas Vijūkas-Kojelavičius, a source of information about envoys from the Grand Duchy of Lithuania to Moscow. (A study of archival sources)
  • Source on diplomatic missions from the Grand Duchy of Lithuania to Muscovy State used in the "History of Lithuania" by Albertas Vijūkas-Kojalavičius
In the Book:
Lietuvos istorijos įvairenybės. D. 2 / Albertas Vijūkas-Kojalavičius. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. p. 292-333
Keywords:
LT
17 amžius; Diplomatija / Diplomacy; Istoriografija / Historiography; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje analizuojamas šaltinis, kuriuo naudojosi XVII a. Lietuvos istorikas Albertas Vijūkas – Kojalavičius savo darbe „Lietuvos istorija“, apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) diplomatines misijas į Maskvos valstybę. Straipsnio tikslas – nustatyti: kas yra tas nežinomas šaltinis; iš kur jis; kaip Kojalavičius jį gavo ir pasinaudojo? Iškeliama hipotezė, kad minėtas šaltinis buvo žinomas Kojalavičius jau 1650 – 1653 m., o pateko į jo rankas net 1648 – 1649 m. Tačiau neaišku ar šis šaltinis yra kelių rankraščių kompleksas, ar viso vienas rankraštis. Pasak tyrimo, Kojalavičiaus naudotas rankraštis yra XVI a. 2 pus. Pasiuntinybių „prikazo“ kanceliarijos knyga, surinktų originalių pasiuntinybių „lietuviškų knygų“ 1487 – 1572 m. medžiaga - šis šaltinis yra pasiuntinybių knygų Išrašas. Jį, pasinaudojęs asmeniniais ryšiais, Kojalavičius gavo iš LDK kanceliarijos arba iš K. L. Sapiegos archyvo 1645 – 1648/49 m. Straipsnio gale pateikiamas priedas – lentelė, kuri rodo Išraše suglaustų ir Lietuvos Istorijoje aprašytų pasiuntinybių santykį. Taip pat tekste pateikiamas ir pats Išrašas.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).; Istoriografija; Šaltinių atribucija; Lietuvos Metrika; Diplomatinių santykių istorija.

ENThis publication analyses a source used by XVII c. Lithuanian historian Albertas Vijūkas-Kojelavičius in his work “History of Lithuania” about envoys from the Grand Duchy of Lithuania (GDL) to Moscow. The aim of the study is to determine what the unknown source was, where it came from and how Kojelavičius got it and made use of it. It is hypothesised that that the source was already known to Kojelavičius in 1650–1653, having fallen into his hands around 1648–1649. However it is not clear whether this source is a set of manuscripts, or just one manuscript. According to research, the manuscript used by Kojelavičius dates from the second half of the XVI c., being a book of ‘orders’ from the envoys’ chancellery, material collected from original Lithuanian books held by the envoys dating from the period 1487–1572. This source is an Extract from the envoys’ books. Kojelavičius would have used personal contacts to get it from the GDL chancellery or from the archive of K. L. Sapiega containing material relating to the period 1645–1648/49. At the end of the article is an Annex – a table that details relations between the envoys mentioned in the Extract and in Kojelavičius’ “History of Lithuania”. The Annex also contains the text of the Extract itself.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3815
Updated:
2022-02-14 15:10:35
Metrics:
Views: 25
Export: