Findings for Lithuanian cultural dimensions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Findings for Lithuanian cultural dimensions
Alternative Title:
Lietuvos kultūrinės dimensijos - tarptautinio tyrimo rezultatai
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2001, Nr. 20, p. 179-188
Keywords:
LT
Vadyba; Kultūrinės dimensijos; Hofstede metodologija.
EN
Management; Cultural dimensions; Hofstede's indices.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami tarptautinio tyrimo, kurio tikslas - atskleisti Lietuvos kultūrines vertybes/dimensijas, rezultatai. Tyrimas remiasi mokslininko Hofstede'o 1969-1973 m. IBM įmonės tarptautinio darbuotojų požiūrių tyrimo metodologija. Šiame tyrime dalyvavo per 70 000 šios įmonės darbuotojų iš daugiau kaip 50 šalių. Išanalizavus duomenis, buvo išskirtos keturios dimensijos, kurios atspindi kultūrines vertybes ir pagal kurias šalys buvo skirstomos. Tai - individualizmas (IDV), hierarchiškumas (PDI), netikrumo vengimas (UAI) ir vyriškumas (MAS). Lietuvoje šis tyrimas buvo atliktas 1999 m., naudojant Hofstede'o 1994 m. klausimyną. Kadangi rezultatai atspindi tik reliatyvius skirtumus tarp šalių, reikėjo įtraukti anksčiau IBM tyrime tirtą šalį. Šiuo atveju tai buvo Danija. Stengtasi rasti kuo įmanoma panašesnes imtis ir kontroliuoti kuo daugiau veiksnių, galinčių įtakoti rezultatus, išskyrus tautybę. Šie duomenys aktualūs dėl daugelio priežasčių. Svarbu, kad Lietuva įtraukiama į pasaulyje didžiausio ir labiausiai mokslininkų cituojamo tarpkultūrinio tyrimo duomenų bazę. Tai leidžia lyginti Lietuvos kultūrinius bruožus su duomenimis iš daugiau kaip 50 šalių. Vadybos srities mokslininkams tai atveria duris tolimesniems tarptautiniams tyrimams, leidžia lyginti įvairius vadybos ir organizacijos aspektus Lietuvoje ir užsienyje. Praktikoje tai padės įmonėms, susijusioms su užsieniu, nuspėti galimas problematiškas sritis komunikacijoje, derybose, diegiant įmonės politiką, organizacinę struktūrą ir pan. Tikimasi, kad šis pirmas žingsnis paskatins Lietuvos mokslininkus atlikti panašius tarptautinius ir tarpkultūrinius tyrimus, siekiant patvirtinti šiuos rezultatus pakartotinais tyrimais arba pritaikyti juos įvairiose vadybos ir organizacijos srityse, ko Lietuvoje kol kas dar labai trūksta. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe article presents the results of an international research, the aim of which is to reveal Lithuanian cultural virtues/dimensions. The research is based on the methodology of the IBM company’s international research of employees’ attitude implemented by Geert Hofstede in 1969–1973. Over 70 000 company employees from more than 50 states participated in the research. Having analysed the data, four dimensions reflecting cultural virtues and breaking down the participant countries were identified. These are individualism (IDV), power distance (PDI), uncertainty avoidance (UAI) and masculinity (MAS). In Lithuania this research was performed in 1999 by using the questionnaire developed by Geert Hofstede. Whereas, the results reflect only relative differences between countries, a country previously participating in the IBM research had to be included. In this case it was Denmark. The researchers tried to find as similar matches as possible and to control as many factors which may influence the results as possible. These data are relevant for a number of reasons. It is important that Lithuania is included into the data base of this intercultural research. It provides scientists of the field of management with opportunities for further international research as well as enables them to compare various aspects of management and organisation in Lithuania and abroad. In practice, it will help companies foresee possible problem fields in communication, negotiations, introduction of corporate policy, organisational structure, etc. It is expected that this first step will encourage Lithuanian scientists to implement similar international and intercultural studies aimed at endorsing these results with repeated studies or apply them in various fields of management and organisation.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38028
Updated:
2018-12-17 10:55:38
Metrics:
Views: 10    Downloads: 6
Export: