Tekstinių uždavinių didaktika : mokslo taikomasis leidinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tekstinių uždavinių didaktika: mokslo taikomasis leidinys
Alternative Title:
Didactics of textual problems
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
225 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Tekstiniai aritmetiniai uždaviniai — Uždavinio sąvoka — Uždavinių pateikimo būdai — Uždavinių sprendimas: Savarankiškas uždavinių sprendimas; Tarpdalykinė integracija; Žaidimas — Uždavinių sprendimo technika: Mąstymo kryptys sprendžiant uždavinius; Sprendimo varianto parinkimas; Trumpas sąlygos užrašymas; Grafinės iliustracijos taikymas; Sutartinių vienetų panaudojimas; Sąlygos performulavimas — Būdingiausios tipinių uždavinių sprendimo klaidos — Uždavinių praktinė reikšmė — Tekstinių aritmetinių uždavinių tipai ir jų sprendimo būdai — Skaičiaus dalies ir skaičiaus pagal jo dalį radimas — Skaičiaus procentų ir skaičiaus pagal jo procentus, dviejų skaičių procentinio santykio radimas — Sudėtingesni procentų uždaviniai — Skaičiaus dalijimas į dalis, proporcingas duotiesiems skaičiams — Uždavinių skaidymas ir suvedimas į tipinius uždavinius — Įdomieji uždaviniai — Prielaidos uždaviniai — Dviejų skirtumų kartotinis palyginimas — Uždaviniai, sprendžiami nuo sąlygos pabaigos — Judėjimo uždaviniai: Greitis, laikas, kelias; Vienos krypties judėjimo uždaviniai; Priešpriešinio judėjimo uždaviniai; Judėjimo priešingomis kryptimis uždaviniai — Darbo uždaviniai — Uždaviniai — Atsakymai — Metodiniai nurodymai — Uždavinių sprendimai — Uždaviniai papildomam darbui — Literatūra.
Summary / Abstract:

LTTekstinių uždavinių sprendimas labai svarbus mokant matematikos. Psichologiniai tyrimai rodo, kad pagrindinės priežastys, kodėl ugdytiniai negeba spręsti tekstinių uždavinių, yra šios: mokiniai nepakankamai analizuoja savo veiklą, nežino bendrųjų tos veiklos metodų ir jų teorinių pagrindų. Ši knyga padės įveikti minėtas priežastis ir formuos tokias ugdytinių kompetencijas, kurioms būtinas gebėjimas spręsti aritmetikos tekstinius uždavinius. Joje pristatomas vienas iš galimų tekstinių uždavinių klasifikacijos variantų, pateikta tipinių tekstinių uždavinių sprendimo pavyzdžių. Naudojantis šia knyga, trečiojo skyriaus uždavinius galima pasirinkti savo nuožiūra. Todėl neatsitiktinai visų šio skyriaus uždavinių tekstai išdėstyti ne pagal tipus, o mišriai. Pradėdamas spręsti uždavinį, moksleivis pirmiausia turi galvoti, svarstyti, o ne rūpintis, kuriam uždavinių tipui jį priskirti. Suprantama, kad jis gali remtis ir savo atmintimi, valingai ar nevalingai atsiminti kai kuriuos atskirų tekstinių uždavinių modelius, kurie užsifiksavę jo atmintyje. Pažintis su metodiniu nurodymu, siūlomu šioje knygoje, padės iki galo ir visapusiškiau apmąstyti kiekvieno uždavinio sprendimą. Be to, išsprendus uždavinį savarankiškai ir gavus teisingą atsakymą, naudinga susipažinti su autorių rekomendacijomis, palyginti jas su savo sprendimo variantu. Knyga skiriama edukologijos specialybių kolegijų ir universitetų studentams, magistrantams bei doktorantams, pradinės ir pagrindinės mokyklos mokytojams. Ja sėkmingai pasinaudos ne tik pradinės, bet ir pagrindinės mokyklos moksleiviai.

ENSolving textual problems is very important in teaching mathematics. Psychological research shows that the main reasons of learners’ inability to solve textual problems are the following: pupils insufficiently analyse their activity and are unaware of general methods and theoretical basics of this activity. This book will assist in overcoming the said causes and will develop learners’ competencies for which the skill of solving textual arithmetical problems is necessary. It presents one of the potential variants of classifications of textual problems as well as examples of solving typical textual problems. With the help of this book problems included in the third chapter may be chosen at discretion. This is why the texts of all the problems of this chapter are laid out not according to the type but on a mixed basis. When a pupil starts solving a problem, he/she must, first and foremost, think, consider rather than concern himself/herself about the type of problems to which it should be attributed. Naturally, he/she may rely on his/her memory and to consciously or unconsciously remember certain models of individual textual problems which have been registered in his/her memory. The methodical instruction proposed in this book will help to fully and comprehensively reflect on the way of solving every problem. Moreover, after having solved the problem independently and having arrived at a correct solution, it is useful to familiarise oneself with the authors’ recommendations and to compare them with your own way of solving the problem.

ISBN:
9955085215
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3575
Updated:
2021-01-05 19:32:57
Metrics:
Views: 147
Export: