Pasirinkto fizinių pratimų komplekso poveikis vaikinų fizinėms ypatybėms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasirinkto fizinių pratimų komplekso poveikis vaikinų fizinėms ypatybėms
Alternative Title:
Efficiency of individually chosen physical exercise complex for the physical features of the schoolboys
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 2 (52), p. 48-53
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fizinis ugdymas / Physical education.
Summary / Abstract:

LTPagrindiniame valstybės lygmens dokumente, reglamentuojančiame ugdymo turinį bendrojo lavinimo mokykloje, – Bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose – X klasės mokiniams rekomenduota ugdytis fizines galias pasirinktų sporto šakų turiniu ir stiprinti savo sveikatą bei kūno kultūros motyvaciją. Mokinys renkasi mankštinimosi sistemą, turinį ir metodus. Šis pasirinkimas yra svarbus mokiniui ir mokytojui, todėl ir yra tyrinėtinas. Straipsnyje nagrinėjamas mokinio pasirinkto fizinių pratimų komplekso poveikis fizinėms ypatybėms. Jis aptariamas remiantis Bendrosiomis kūno kultūros programomis ir išsilavinimo standartais (2003). Ugdomasis pedagoginis eksperimentas buvo atliekamas nuo 2006 m. sausio 9 d. iki 2006 m. gegužės 22 d. vienoje Vilniaus gimnazijoje ir Vilniaus bendrojo lavinimo vidurinėje mokykloje. Jame dalyvavo 59 X klasių pagrindinės medicininės fizinio pajėgumo grupės vaikinai. Atsitiktiniu būdu kiekvienoje mokykloje buvo pasirinktos eksperimentinės ir kontrolinės klasės. [...] Eksperimentinę programą vykdžiusių E1 grupės vaikinų fizinių ypatybių rodikliai visą eksperimento laikotarpį buvo geresni už tuos pačius E2 grupės rodiklius. Tam galėjo turėti įtakos asmeniniai fizinio ugdymo(si) motyvai ir tikslai, galimybė susidaryti fizinių pratimų kompleksą, jo atlikimo metodika ir kt. Kelta hipotezė, kad X klasės vaikinas, atlikdamas asmeniškai pasirinktą fizinių pratimų kompleksą, veiksmingiau gerins fizinių ypatybių rodiklius, nei tą darytų tradicinėmis fizinių ypatybių lavinimo priemonėmis, pasitvirtino. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fizinių pratimų kompleksas; Pratimų komplekso poveikis; Ugdomasis eksperimentas; Veiksmingumas; Educational eksperiment; Educational experiment; Effeciency; Efficiency; Physical exercice complex; Physical exercise complex; Physical exersise complex.

ENThe key state-level document regulating education content in general education schools, i.e. the General Curricula and Education Standards, recommends to 10th formers to develop physically through chosen sports branches and strengthen their health as well as physical training motivation. A pupil chooses the sport system, content and methods. This choice is important to both pupils and teachers; therefore, it should be investigated. The paper examines the impact of pupils’ chosen set of physical exercises on physical characteristics. It is discussed based on the General Physical Training Curricula and Education Standards (2003). The educational experiment was carried out from 9 January 2006 until 22 May 2006 in one Vilnius high school and Vilnius general education secondary school. 59 boys of the basic medical physical fitness group from Form 10 participated in the experiment. Experimental and control classes were randomly selected in each school. The physical fitness indicators of boys from Group E1 that was included in the experimental programme were better than the respective indicators in Group E2 during the entire experiment period. This could be influenced by personal physical development motives and aims, a possibility to compile a set of physical exercises, its performance methodology, etc. A hypothesis that a 10th former who performs an individually chosen set of physical exercises will more efficiently improve the indicators of physical characteristics than a pupil who chooses traditional physical training means has been confirmed.

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35405
Updated:
2022-11-07 15:44:00
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: