Konstitucija - demokratijos garantas Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Konstitucija - demokratijos garantas Lietuvoje
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2007, Nr. 4, p. 321-329
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTKonstitucija - tai aukščiausios teisinės galios aktas. Konstitucijoje atsispindi visuomenės sutartis - visų Lietuvos Respublikos (toliau - LR) piliečių demokratiškai prisiimtas įsipareigojimas gyventi pagal Konstitucijoje įtvirtintas pamatines taisykles ir joms paklusti, idant būtų užtikrintas valdžios legitimumas, jos sprendimų teisėtumas, žmogaus teisės ir laisvės, idant visuomenėje būtų santarvė. LR Konstitucija buvo priimta 1992 m. spalio 25 d. referendumu. Konstitucijos paskirtis - užtikrinti prielaidas kurti valstybę, pagal konstituciją yra organizuojamas šalies valdymas, joje nustatomi demokratinės santvarkos pagrindai. Moderni konstitucija neatsiejama nuo demokratijos idėjos. Demokratija tai visiems žinoma sąvoka, tačiau demokratija apibrėžiama nevienodai. Pirmasis demokratijos pagrindas - tautos suverenitetas (formalusis demokratijos aspektas). Antrąjį demokratijos aspektą atskleidžia demokratijai būdingų vertybių viešpatavimas. Pasak autoriaus, svarbiausios iš jų - valdžių padalijimas, teisės viešpatavimas, teismo nepriklausomumas, žmogaus teisės ir pagrindiniai principai, kurie atspindi kitas vertybes (tokias kaip moralė ir teisingumas), socialinius tikslus, pageidaujamus elgesio modelius (materialusis demokratijos aspektas). Pačioje Konstitucijoje yra įtvirtintas ir Konstitucijos apsaugos mechanizmas, kuris užtikrina, kad Konstitucijoje įtvirtintos normos ir principai būtų tikrai įgyvendinami, kad nebūtų paneigta nė viena Konstitucijoje įtvirtinta vertybė. Straipsnyje tvirtinama, jog Konstitucija yra patikimiausias demokratijos garantas Lietuvoje.Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Demokratijos garantas; Konstitucija; Konstitucinės vertybės; Lietuvos Respublikos Konstitucija; Constitution; Constitution of the Republic of Lithuania, the guarantor of democracy; Constitutional values; Democracy.

ENThe Constitution is the act of supreme legal power. The Constitution reflects the agreement of society, i.e. a commitment, democratically undertaken by all citizens of the Republic of Lithuania, to live according to the underlying rules established in the Constitution and adhere to them in order to ensure legitimacy of government, lawfulness of its decisions, human rights and freedoms so that society lived in consonance. The Constitution of the Republic of Lithuania was adopted by referendum on 25 October 1992. The purpose of the Constitution is to ensure preconditions to create a state, help to organise state governance and to establish the basis of democratic system. A modern constitution is inseparable from the idea of democracy. Democracy is a universally known notion, yet it is differently defined. The first basis of democracy is nation’s sovereignty (the formal aspect of democracy). The second aspect of democracy is revealed by the prevalence of values typical of democracy. According to the author, the most important values include division of powers, rule of law, independence of court, human rights and basic principles that reflect other values (such as morality and justice), social aims, desirable behavioural models (the material aspect of democracy). The Constitution stipulates the constitutional security mechanism which ensures that the norms and principles established in the Constitution are really implemented and that no value established in the Constitution is denied. The paper claims that the Constitution is the most reliable guarantor of democracy in Lithuania.

ISSN:
1822-4520
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35349
Updated:
2021-03-12 18:14:13
Metrics:
Views: 31    Downloads: 5
Export: