Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktų vykdymas ir jų poveikis teisinei sistemai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktų vykdymas ir jų poveikis teisinei sistemai
In the Journal:
Konstitucinė jurisprudencija. 2006, Nr. 3, p. 311-324
Vėliau paskelbta leidinyje: Konstitucinių teismų sprendimų vykdymas ir jų poveikis teisinei sistemai. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2007. P. 39-57, 109-129
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Funkcijos; Galia; Konstitucinio Teismo aktų įtaka teisinei sistemai; Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai; Konstitucinis teismas; Lietuvos Respublikos Konstitucija; Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas; Teisinė galia; Constitution of the Republic of Lithuania, the Lithuanian Constitutional Court, the Constitutional Court acts on the legal system; Constitutional court; Functions; Lithuania; Power; The Constitutional Court; The Final Act of the Constitutional Court.
Keywords:
LT
Funkcijos; Galia; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms; Teisinė galia; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktų poveikis Lietuvos teisinei sistemai yra ypatingas. Tai lemia Konstitucinio Teismo vieta valstybės institucijų sistemoje, jo vykdomų funkcijų specifika ir Konstitucinio Teismo aktų galia. Tam tikri šių prielaidų aspektai yra eksplicitiškai išreikšti Lietuvos Respublikos Konstitucijos tekste. Tačiau Konstituciją sudaro ne tik Konstitucijos tekstas, bet ir Konstitucinio Teismo pateikiami oficialūs jos išaiškinimai. Per Konstitucinio Teismo aktus Konstitucija, kaip aukščiausią teisinę galią turintis teisės aktas, tampa „gyva“, ji tiesiogiai reguliuoja Lietuvos visuomenės ir valstybės santykius, patenkančius į konstitucinio teisinio reguliavimo sritį. Šiais aktais iš teisinės sistemos pašalinami nekonstituciniai teisės aktai. Straipsnyje aptariamos Konstitucinio teismo funkcijos, Konstitucinio teismo aktų galia ir jų vieta teisės aktų hierarchijoje, galiojimas asmenims bei galiojimas laike, Konstitucinio teismo aktų vykdymas. Straipsnyje teigiama, kad Konstitucinio Teismo aktai turi Konstitucijos galią, jie yra erga omnes poveikio, dėl kurio integruojama visa teisinė sistema, taip pat – dėl Konstitucijos konstituojamų vertybių – visuomenė ir valstybė. Be to, Konstitucinio Teismo aktais kartais yra įsiterpiama į įvykusių santykių sritį (ex tunc poveikis), jie paprastai susiję su siekiu veiksmingiau užtikrinti teisės vertybes, kurių svarbiausios yra žmogaus teisės.

ENThe impact of the acts of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania on the Lithuanian legal framework is particular. This is determined by the place of the Constitutional Court in the system of state institutions, the specificity of its performed functions and the power of the acts of the Constitutional Court. Certain aspects of these assumptions are explicitly expressed in the text of the Constitution of the Republic of Lithuania. However, the Constitution is not just a text, but also its official interpretations provided by the Constitutional Court. Through the acts of the Constitutional Court, the Constitution, being the legal act of the supreme legal power, becomes “alive” and directly regulates the relations between Lithuanian society and the state that fall within the area of constitutional legal regulation. These acts serve to eliminate non-constitutional legal acts from the legal framework. The paper discusses the functions of the Constitutional Court, the power of the acts of the Constitutional Court and their place in the hierarchy of legal acts, validity to individuals and validity in time, as well as the execution of the acts of the Constitutional Court. The paper states that the acts of the Constitutional Court have the power of the Constitution; they have the erga omnes effect due to which the entire legal framework is integrated, like society and the state are integrated due to the values stated in the Constitution. Moreover, the acts of the Constitutional Court sometimes interfere in the area of passed relations (ex tunc effect); they are typically related to the aim to more efficiently secure legal values, human rights being most important of them.

ISBN:
9789955688037
ISSN:
1822-4520
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35334
Updated:
2021-03-12 18:05:59
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: