Lietuvos jėzuitų vaidmuo naujienų perdavimo procese XVIII a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos jėzuitų vaidmuo naujienų perdavimo procese XVIII a
Alternative Title:
Role of Lithuanian Jesuits in the process of transmitting news in the 18th century
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apšvietos epocha; Jonas Pošakovskis; Jėzuitų ordinas; Kalendoriai; Kuryer Polski; Laikraščiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos jėzuitai; Periodinė spauda; Skaitytojai; Žiniasklaidos istorija; Calendars; Jan Poszakowski; Jesuit order; Kurjer Polski; Kuryer Polski; Lithuanian Jesuits; Media history; Newspapers; Periodical press; Readers; The Enlightenment; The Grand Duchy of Lithuania; The political-historical calenders.
Keywords:
LT
Apšvietos epocha; Jėzuitai / Jesuits; Jonas Pošakovskis; Kalendoriai; Kuryer Polski; Laikraščiai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos jėzuitai; Medijos / Media; Periodinė spauda; Skaitytojai.
Summary / Abstract:

LTAbiejų Tautų Respublikos bajoriškosios visuomenės savizoliacija trukdė susipažinti su Europoje nuolat sukuriamomis naujovėmis, skatino pernelyg teigiamą savęs vertinimą, priešiškumą viskam, kas svetima arba neišbandyta, bei sąstingį. Jėzuitai daug prisidėjo prie naujų idėjų sklaidos. Jėzuitų leisti populiarūs leidiniai, kalendoriai ir laikraščiai skatino mentaliteto pokyčius, būdingus Apšvietos epochai. Tai buvo tam tikra suaugusiųjų edukacijos priemonė, papildanti mokykloje gautas žinias ir atliekanti istorijos, religijos ir politikos žinyno funkcijas. Atsiradus laikraščiams ir žurnalams kūrėsi vientisa žiniasklaidos sistema. Jėzuitai daug prisidėjo prie jos kūrimo Lietuvoje. Straipsnyje siekiama atskleisti ir įvertinti jėzuitų indėlį kuriantis žiniasklaidos sistemai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII amžiuje. Daugiausia dėmesio skiriama Vilniaus akademijos profesoriaus Jono Pošakovskio rengtiems teminiams kalendoriams ir Lietuvos jėzuitų provincijos spaustuvėje Varšuvoje 1729–1760 m. leistam savaitraščiui Kuryer Polski („Lenkijos kurjeris") su priedais, kuris buvo platinamas ir skaitomas visoje Abiejų Tautų Respublikoje. Atsižvelgiant į tai, jog periodinė spauda ne tik informavo, bet ir formavo skaitytojų požiūrį, ištirtas skaitytojams perduodamų žinių turinys, kilmė ir kokybė, išsiaiškintas naujienų adresatas. Dėl savaitraščio Kuryer Polski didžiulės apimties šiame tyrime panaudota tik jo dalis – penki beveik pilni 1738–1739,1741,1743 ir 1751 m. komplektai.

ENSelf-isolation of the noble society of the Polish-Lithuanian Commonwealth hindered the familiarisation with the novelties regularly showing up in Europe, promoted an overly positive self-evaluation, resistance to everything that was foreign or untried, as well as stagnation. Jesuits highly contributed to the spread of new ideas. Their published popular publications, calendars and newspapers promoted changes in the mentality, characteristic of the Enlightenment. It was kind of adult education means, supplementing the knowledge acquired at school and performing the functions of the manual of history, religion and politics. The appearance of newspapers and magazines led to the formation of the integral mass media system. Jesuits highly contributed to its creation in Lithuania. The paper attempts to reveal and evaluate the contribution of Jesuits to the creation of the mass media system in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the 18th c. It mainly focuses on the thematic calendars compiled by Professor of the Academy of Vilnius Jonas Pošakovskis and the weekly “Kuryer Polski” [Polish Courier] with supplements, published in the Jesuit printing house in Warsaw in 1729–1760, which was distributed and read across the Polish-Lithuanian Commonwealth. With regard to the fact that periodical press not only informed but also formed the readers’ attitude, the paper examined the content, source and quality of information conveyed and ascertained the addressee. Due to the considerable scope of the weekly, the paper used only part of it – five almost full sets of 1738–1739, 1741, 1743 and 1751.

Related Publications:
Bajorų interesai XVIII amžiaus Vilniuje, privačios korespondencijos duomenimis / Domininkas Burba. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė: tarp tradicijų ir naujovių / sudarytoja Ramunė Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2014. P. 184-199.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35128
Updated:
2022-01-28 23:18:03
Metrics:
Views: 17
Export: