Pabėgėlių socioedukacinių poreikių tenkinimo galimybės Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pabėgėlių socioedukacinių poreikių tenkinimo galimybės Lietuvoje
Alternative Title:
Possibilities for addressing socioeducational needs of refugees in Lithuania
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2004, t. 3, Nr. 2, p. 90-105
Keywords:
LT
Pabradė; Rukla; Lietuva (Lithuania); Pabėgėliai / Refugees.
Summary / Abstract:

LTRemiantis tarptautinių ir nacionalinių dokumentų, reglamentuojančių pabėgėlių statusą bei socialinės paramos jiems teikimą, analize, aptariamos pabėgėlių socioedukacinių poreikių tenkinimo galimybės pagrindinių žmogaus teisių ir poreikių įgyvendinimo aspektu. Straipsnyje pristatoma Jungtinių Tautų konvencija "Dėl pabėgėlių statuso" (1951), Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) veikla, Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) valdyba bei jos įgaliojimai Lietuvoje, Lietuvos Respublikos įstatymas "Dėl pabėgėlių Lietuvos Respublikoje statuso" (1995), pabėgėlių socialinės integracijos programa. Mokslinės literatūros pagrindu išryškinama socioedukacinių poreikių tenkinimo svarba pozityviai asmens adaptacijai visuomenėje, ypač palaikant socialinius ryšius ir gaunant pakankamą socialinę paramą. Pabrėžiama, kad tai ypač svarbu pabėgėliams, nes tai yra asmenys, nutraukę tradicinius ryšius su savo aplinka (kultūra, giminaičiais, draugais ir pan.), netekę socialinės paramos ir pan. Straipsnyje pristatoma Užsieniečių registravimo centro (URC) bei Pabėgėlių priėmimo centro (PPC) veikla bei tyrimo duomenys apie juose gyvenančių pabėgėlių socioedukacinius poreikius bei tikrąsias jų tenkinimo galimybes. Be to, analizuojamas Pabradės ir Ruklos bendruomenės narių požiūris į centruose gyvenančių pabėgėlių poreikių tenkinimo galimybes. Formuluojama pagrindinė išvada, kad egzistuoja gana geras teisinis, ekonominis, socialinis pagrindas pabėgėlių socioedukaciniams poreikiams tenkinti, tačiau jie nėra visiškai patenkinami. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pabėgeliai; Pabėgėliai; Poreikių tenkinimo galimybės; Socioedukaciniai poreikiai; Possibilities for addressing needs; Refugees; Socioeducational needs.

ENPossibilities for fulfilling refugees’ social and educational needs with regard to the implementation of fundamental human rights and needs are discussed on the basis of the analysis of international and national documents regulating the rights of refuges and provision of social support to them. The article presents the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, activities of the International Migration Organisation, the United Nations High Commissioner for Refugees Office and its commissions in Lithuania, the Republic of Lithuania Law on the Status of Refugees in the Republic of Lithuania and the programme of social integration of refugees. By using scientific literature, the importance of fulfilling social and educational needs for refugees’ positive social adaptation is highlighted, especially by maintaining social relations and receiving sufficient social support. The article highlights that it is very important for refugees since they are persons with broken traditional relations with their culture, relatives, friends, etc. and with no social support. The article presents activities of the Foreigners Registration Centre and the Refugees Reception Centre and the study data about social and educational needs of refugees living in these centre and actual possibilities for fulfilling these needs. Moreover, the attitude of residents of Pabradė and Rukla towards the possibilities for fulfilling the needs of refugees living in the centres is analysed. The main conclusion is made stating that a rather favourable legal, economic and social basis for the fulfilment of social and educational needs of refugees exist; however, these needs are not fulfilled to the full extent.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34370
Updated:
2018-12-17 11:26:07
Metrics:
Views: 66    Downloads: 7
Export: