Vyrų, užrašytų XVI-XVII a. LDK kariuomenės dokumentuose, įvardijimo struktūra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrų, užrašytų XVI-XVII a. LDK kariuomenės dokumentuose, įvardijimo struktūra
Alternative Title:
Naming of men in the 16-17th century in the Grand Duchy of Lithuania in the documents of the army
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2004, t. 13, Nr. 1, p. 37-52
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius; Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Kariuomenė / Army; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama 1528 m., 1565 m. ir 1567 m. LDK kariuomenės surašymų bei 1631 m. „Totorių valdų revizijos“, sudarytos gyventojų (totorių ir jų valdų dalį įsigijusių didikų) surašymo principu, vyrų bajorų įvardijimų apžvalga. Tyrimo objektas – ne asmenvardis, o įvardijimas – konkretaus asmens visų asmenvardžių visuma ir asmenvardžius paaiškinantys bendriniai žodžiai (prievardžiai). Tyrimas atskleidė, kad visoje LDK, išskyrus Voluinę, vyrauja patroniminė vyrų įvardijimo sistema. Tėvavardžiai visoje LDK, išskyrus Žemaitiją, – vien tik slaviškų priesagų -овичъ, -евичъ, -ичъ vediniai. Tik Žemaitijoje tėvavardžiai, greta slaviškų priesagų, sudaromi ir su lietuviškomis patroniminėmis priesagomis. Ne visuose įvardijimuose yra po vieną tėvavardį – patronimai gali būti du. Pirmąjį reikėtų laikyti tėvavardžiu, o antrąjį – tėvo tėvavardžiu. Įvardijimus dažniausiai sudaro vien asmenvardžiai. Tačiau kartais įjuos įeina ir asmenvardžius paaiškinančių bendrinių žodžių. Populiariausi vyrų įvardijimo būdai: vardas + patronimas (79,4 proc.); vardas + -sk tipo asmenvardis (6,9 proc.); vardas (6 proc.). 1567 m. dokumente užrašyti 77 giminės vardai. Tikėtina, kad giminės pavadinimas, perkeltas į asmens įvardijimą, vėliau galėjo virsti pavarde. 1567 m. ir 1631 m. dokumentuose galima rasti duomenų apie ankstyvąsias pavardes. Tarp bendrinių žodžių, paaiškinančių asmenvardžius, vyrauja kilmės nuorodos (55,3 proc.). Trečdalis visų nuorodų susijusios su pareigybe ir amatu (33,1 proc.). Palyginti nedaug yra šeimyninės padėties ir giminystės (6,3 proc.) bei tautybės (5,3 proc.) nuorodų.Reikšminiai žodžiai: 16 amžius; 17 amžius; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Patronimai; Patroniminė priesaga; Patroniminė sistema; Pavardė; Vardas; Vyrų antroponimija; Vyrų įvardijimas; 16-17 centuries in the Grand Duchy of Lithuania; Anthroponyms of men; Male naming; Naming of men; Patronymic suffix; Patronymic system; Patronymics; Personal name; Surname; The Grand Dutchy of Lithuania.

ENIn the entire Grand Duchy of Lithuania, except Volynia the patronymic male naming system is predominant. Patronymics in the entire GDL, except Samogitia, have derivatives only with Slavic suffixes such as -овичъ, -евичъ, -ичъ. Only in Samogitia, except for Slavic suffixes, are patronymics formed from Lithuanian patronymic suffixes. Not all names have one patronymic. Sometimes there are two of them. The first one is a name derived from the name of one's father, the second one is a name of one's father's father. The names are predominantly personal names. But occasionally, in order to explain them, common words are added. The most common men's names are as follows: 1) name + patronymic (79%); 2) name + personal name of -sk- type (6,9%); 3) name (6%). The document of 1567 contains the names of 77 related persons. It is probable that the name of a person could later become a surname. The data about the early surnames is obtained from the documents of 1567 and 1631. The majority of common words explaining personal names are references to the males (55,3%). One third of them show their job or trade (33,1%). Words referring to the family status or ties of relationship (6,3%) as well as nationality (5,3%) are rare. We can find data about the early surnames in the documents of 1567-1631. [text from author]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34278
Updated:
2022-03-27 17:06:32
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: