Modern accounting method in insurance tariffs – novelty on the insurance market

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Modern accounting method in insurance tariffs – novelty on the insurance market
Alternative Title:
Modernus draudimo tarifų skaičiavimo metodas – naujovė draudimo rinkoje
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2007, t. 13, Nr.3, p. 179–183
Keywords:
LT
Draudimas / Insurance; Logistika / Logistics.
Summary / Abstract:

LTDraudimo tarifų skaičiavimas gali būti paremtas nauju - logistiniu (ribiniu) kapitalo vystymosi modeliu. Tyrimais įrodyta, kad naujai sukurtoji logistinė vystymosi teorija gali būti pritaikyta ne tik palūkanoms apskaičiuoti ar investiciniams projektams vertinti, bet ir diskontuoti vertinėms išraiškoms, dabartinėms pinigų vertėms nustatyti, pinigų srautams valdyti, o tai reiškia, kad ji gali būti taikoma ir draudimo anuitetams skaičiuoti. Straipsnyje konkrečiais pavyzdžiais parodoma, kad galima naujo principo aktuarinių skaičiavimų sistema, paremta logistiniu diskontavimu. Nors skaičiavimai yra sudėtingesni ir visiškai įmanomi tik naudojant informacines technologijas, rezultatai, gauti remiantis logistine teorija, dažniausia yra tikslesni ir patikimesni. Dar daugiau, logistinės teorijos taikymas duoda kokybiškai naujų rezultatų. Pagrindinis šio straipsnio tikslas - pristatyti naujausią draudimo tarifų skaičiavimo metodą ir palyginti paprastųjų bei logistinių anuitetinių draudimo tarifų skaičiavimo metodus. Straipsnio uždaviniai: a) aptarti tam tikro amžiaus sulaukimo draudimo ypatumus; b) išnagrinėti ir palyginti paprastųjų ir logistinių anuitetinių draudimo tarifų skaičiavimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Draudimo rinka; Draudimo tarifai; Paprastieji ir logistiniai anuitetai; Logistinis kapitalas; Insurance market; Insurance tariffs; Usual and logistic annuities; Logistic capital.

ENThe insurance calculation could be based on the logistic limit model of the population evolution. The investigation has shown that a newly invented logistic theory could be applied to the calculation of interest or the estimation of investment projects, as well as to discount of value expressions, determination of the present monetary values, and management of money currents, that means it could be adapted to calculation of insurance annuities either. There are concrete examples in the article which state that a new principle calculation system is possible based on the logistic discount. Although calculations are more complicated and completely possible only using information technologies, yet the results achieved on the basis of the logistic theory are more accurate and more reliable. To say more, the application of the logistic theory offers qualitatively new results. The main target of this article is to present modern method of calculating annuity insurance tariffs and to compare usual and logistic methods of calculating annuities insurance tariffs. The tasks of the article are: a) to discuss about insurance on living to a certain age peculiarity and b) to analyse and to compare usual and logistic annuities insurance tariffs accounting. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16824
Updated:
2021-04-14 13:02:21
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: