Bažnytinės knygos rusėnų kalba ir religiniai identitetai slaviškose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse XIV-XVIII amžiuje : protestantų ir unitų tradicijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnytinės knygos rusėnų kalba ir religiniai identitetai slaviškose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse XIV-XVIII amžiuje: protestantų ir unitų tradicijos
Alternative Title:
Use of the ruthenian language in ecclesiastical books and its relation to the religious identities in the ruthenian lands of the Grand Duchy of Lithuania in the 14th-18th centuries: the protestant and uniat traditions
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2011, t. 28, p. 44-59
Keywords:
LT
14 amžius; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Slavų kalbos / Slavic languages; Vienuolijos / Monasteries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti rusėnų kalba rašytų bažnytinių knygų sąsajas su LDK rusėnų žemėse XIV–XVIII a. egzistavusiais religiniais identitetais. Stačiatikių tradicijai buvo skirtas pirmasis šio tyrimo etapas (straipsnis parengtas mokslo tyrimų projekto „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“ metu). Dabartiniame etape taikoma ta pati metodologija, bet skirtas jis kitam objektui – protestantų ir unitų tradicijoms. Ypatingas dėmesys rodomas šių tradicijų dvikalbystės ir daugiakalbystės požymiams (taip pat bažnytinės slavų kalbos elementams rusėniškai rašytuose tekstuose), padedantiems rekonstruoti autorių požiūrį į dviejų slavų rašytinių kalbų funkcionavimą LDK ir Lenkijos Karalystės rusėnų žemė. Atsižvelgiant į verstinių tekstų autorių konfesinę priklausomybę, analizuojami jų naudoti kitakalbiai originalai, parodantys kultūros veikėjų konfesinius ir kalbinius prioritetus. Šio tyrimo uždaviniai – nusakyti protestantų ir unitų bažnytinės raštijos sąsajas su rusėnų (LDK oficialiąja) kalba, nustatyti ir apibūdinti šių sąsajų savitumą. Straipsnyje taip pat išryškinami ir aiškinami stačiatikių ir unitų tradicijų tarpusavio skirtumai, aprašomas laipsniškas rusėnų kalbos nykimas stačiatikių tradicijoje (šis procesas vadinamas reslavizacija), šios kalbinės tradicijos tąsa unitų raštijoje ir jos galutinis nykimas. Vykdant šį tyrimą remtasi tiek šiai temai skirta įvairiakalbe moksline literatūra, tiek dar neskelbtais pirminiais šaltiniais – įvairių šalių bibliotekose ir archyvuose saugomais rankraščiais.Reikšminiai žodžiai: Bažnytinės knygos; Literatūra; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lotyniškos raidės; Protestantai; Protestantų ir unitų ntradicijos; Rašto tradicija; Religiniai identitetai; Rusėnų kalba; Senoji bažnytinė slavų kalba; Slaviškosios žemės; Stačiatikiai; Unitai; Ecclesiastical books; Lithuanian literature; Old Church Slavonic language; Protestant and Uniat traditions; Protestants; Religious identities; Ruhenian language; Ruthenian and Old Church Slavonic; Ruthenian lands; Ruthenian language; The Cyrillic; The Grand Duchy of Lithuania; The Protestant; The Ruthenian language; The Uniat; Uniat; Written tradition.

ENThe paper aims to discuss the connections of church books in the Ruthenian language with the religious identities that existed in Ruthenian lands in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the 14th–18th c. The first stage of the research focused on the Orthodox tradition (the paper was written during the research project “The Tradition of the Grand Duchy of Lithuania, Image and Modern Identities”). The same methodology was applied at the current stage; however, it focused on another object: Protestant and Uniate traditions. Particular attention is paid to the features of bilingualism and multilingualism of these traditions (also the elements of the church Slavic language in Ruthenian texts), which help to reconstruct the authors’ attitude to the functioning of two Slavic written languages in the GDL and the Ruthenian land of the Kingdom of Poland. With regard to confession of the authors of translated texts, the originals in foreign languages used by them, which show the confessional and linguistic priorities of cultural figures, are analysed. The objectives of this research are to identify the connections of Protestant and Uniate church writings with the Ruthenian language (official in the GDL), establish and describe the distinction of these connections. The paper also points out and explains the mutual differences of Orthodox and Uniate traditions, describes the gradual decay of the Ruthenian language in Orthodox tradition (this process is called re-Slavisation) and the continuity of this linguistic tradition in Uniate writings, as well as its final decay. The research referred to both the respective multilingual scientific literature and non-published primary sources – manuscripts kept in the libraries and archives of various countries.

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33766
Updated:
2022-01-17 13:07:56
Metrics:
Views: 57    Downloads: 19
Export: