Specific language impairment: adaptation of a screening test for Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Specific language impairment: adaptation of a screening test for Lithuanian
Alternative Title:
Specifinis kalbos sutrikimas: vertinimo testo pritaikymas lietuvių kalbai
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2010, t. 54, p. 277-300
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eksperimentinis tyrimas; Gramatikos ir fonologijos sutrikimų vertinimo testas; Logopatija; Psicholingvistika; Specifiniai kalbos sutrikimai; Vaikai; Vaikų kalbos sutrikimai; Children; Children with language impairments; Experimental study; Grammar and Phonology Screening; Lithuanian; Logopaedics; Psycholinguistics; Specific Language Impairment.
Keywords:
LT
Eksperimentinis tyrimas; Logopatija; Psicholingvistika; Sutrikimai / Disorders; Vaikai / Children.
EN
Experimental study; Grammar and Phonology Screening; Logopaedics; Psycholinguistics; Specific Language Impairment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami vaikų kalbos sutrikimų diagnostikos tyrimo rezultatai, gauti atlikus eksperimentus trijuose skirtinguose darželiuose, iš kurių vienas yra skirtas tipinės raidos vaikams, o kiti du – vaikams, turintiems raidos sutrikimų. Specifiniai kalbos sutrikimai (SLI) yra pirminiai kalbos sutrikimai, diagnozuojami tipinės raidos vaikams, neturintiems jokių klausos sutrikimų, smegenų pažeidimų ar intelekto sutrikimų. SLI pasižymi fonologijos sutrikimais (vaikas sunkiai atpažįsta ir taria kai kuriuos garsus ir tam tikras garsų samplaikas) arba gramatikos sutrikimais (vaikui sunku pasakyti / parašyti gramatiškai taisyklingą sakinį, sakiniuose gausu netinkamos žodžių tvarkos atvejų, žodžiai vartojami netinkama forma ir pan.), o kartais vaiko kalboje esama ir fonologijos, ir gramatikos klaidų. Šiems sutrikimams tirti ir diagnozuoti buvo adaptuotas GAPS (Grammar and Phonology Screening) testas. Tyrime dalyvavo 90 vaikų, jų amžius buvo nuo 5 iki 7 metų. Dauguma tiriamųjų vaikų priklauso vidurinei socialinei klasei, jų tėvai yra įgiję vidurinį arba aukštąjį išsilavinimą. Tyrime dalyvavo 75 vaikai, lankantys tipinės raidos vaikams skirtus darželius, ir 15 vaikų, lankančių sutrikusios raidos vaikams skirtus darželius (13 iš jų diagnozuotas kalbos neišsivystymas naudojant įprastinį Lietuvos logopedų taikomą testą). Pirminiai tyrimo rezultatai parodė, kad 3,33 % testuotų vaikų atitinka SLI kriterijus, o dar 9 vaikams nustatytas vadinamasis gramatinis SLI (jam būdingas tik gramatikos sutrikimas, o fonologinės testo dalies rezultatai atitinka normą).

ENThe article discusses results of the research of diagnostics of disorders in children’s speech, which were obtained during experiments in three different kindergartens, one of which is intended for children with normal development, and the other two – for children with development disorders. Specific speech disorders (SSD) are primary speech disorders diagnosed with regard to children with normal development with no hearing disorders, brain damages or intellect disorders. The SSD includes various syndromes (it is hard for a child to distinguish and pronounce certain sounds and certain combinations of sounds) or grammar disorders (it is hard for child to say or write a grammatically correct sentence, the child’s sentences have vast word order mistakes, improper grammatical forms, etc.), and sometimes the child’s speech contains phonological and grammatical mistakes. In order to analyse and diagnose these disorders, the GASP (Grammar and Phonology Screening) test was developed. 90 children from 5 to 7 years of age participated in the research. The majority of them belong to the middle class and their parents have secondary or higher education. 75 children participating in the research attend the kindergarten for children with normal development, and 15 children attend the kindergartens for children with development disorders. The primary results of the research indicated that 3.33% of the children participating in the research meet the criteria of the SSD, and 9 more children were diagnosed with the so-called grammatical SSD (it is characterised with grammatical disorders, whereas, the results of the phonological part of the test correspond to the norm).

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33363
Updated:
2020-10-25 20:23:54
Metrics:
Views: 54    Downloads: 26
Export: