Ar Konstitucija leidžia Seimo nariams šokti, arba kai kurie Seimo nario teisinio statuso aiškinimo probleminiai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar Konstitucija leidžia Seimo nariams šokti, arba kai kurie Seimo nario teisinio statuso aiškinimo probleminiai aspektai
Alternative Title:
Does the constitution allow members of the Seimas to dance, or some problematic aspects of the interpretation of the legal status of the member of the Seimas
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2010, Nr. 4, p. 183-198
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Konstituciniai draudimai Seimo nariams; Konstituciniai draudimai Seimo nariams Lietuvoje; Seimo nario administracinė atsakomybė; Seimo nario mandatas; Seimo nario sutartys su televizijomis; Seimo narių sutartys su televizijomis; Administrative liability of a Member of the Seimas; Agreements of Members of the Seimas with televisions; Constitutional prohibitions to Members of the Seimas; Constitutional prohibitions to Members of the Seimas in Lithuania; Mandate of a Member; Mandate of a Member of the Seimas; Of the Seimas.
Keywords:
LT
Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Parlamentas. Seimas / Parliament.
EN
Administrative liability of a Member of the Seimas; Agreements of Members of the Seimas with televisions; Constitutional prohibitions to Members of the Seimas in Lithuania; Constitutional prohibitions to Members of the Seimas; Mandate of a Member of the Seimas; Mandate of a Member; Of the Seimas.
Summary / Abstract:

LTPagal Konstituciją Seimo nario mandatas negali būti naudojamas Seimo nario asmeninei naudai ar kitų asmenų privačiai naudai gauti. Konstitucija netoleruoja tokios situacijos, kai Seimo nariai sudaro sutartis su komercinėmis televizijomis dėl dalyvavimo įvairiuose šių televizijų rengiamuose projektuose ir prisiima atitinkamus įsipareigojimus. Straipsnyje siekiama išanalizuoti tuos probleminius atvejus, kai Konstitucija nustato tam tikrus draudimus Seimo nariams. Akcentuojami du apribojimai susiję su Seimo narių statusu – tam tikros jų veiklos apribojimas ir draudimas įstatymais išplėsti Seimo nario imunitetą. Pirmoje straipsnio dalyje vertinat draudimus Seimo nariams, konstatuojama, jog Konstitucijoje nustatytų draudimų Seimo nariams samprata turi ne tik teorinę, bet ir praktinę reikšmę, nes ji nemaža dalimi lemia, ar Seimo nariams, sudariusiems sutartis su komercinėmis televizijomis dėl dalyvavimo jų rengiamose pramoginėse laidose ir dalyvaujantiems tokiose laidose, gali būti taikoma Seimo statute ir Konstitucijoje nustatyta atsakomybė. Antrojoje tyrimo dalyje keliamas klausimas, ar įstatymų leidėjas tinkamai reguliuoja Seimo nario patraukimo administracinėn atsakomybėn tvarką, kai j Seimo narių atžvilgiu taikytinoje Administracinių teisės pažeidimų kodekso normoje yra numatytos ne tik piniginės baudos ir kitos sankcijos, bet ir administracinis areštas. Nepagrįstai išplečiamas Seimo nario imunitetas gali sudaryti prielaidas Seimo nariui išvengti administracinės atsakomybės.

ENPursuant to the Constitution, the mandate of a member of the Seimas (MP) cannot be used for the personal benefit of an MP or private benefit of other persons. The Constitution does not tolerate a situation, when MPs enter into contracts with commercial televisions regarding participation in various projects organised by these televisions and undertake respective commitments. The paper aims to analyse those problem cases, where the Constitution stipulates certain prohibitions to MPs. It highlights two prohibitions related to the status of MPs: a prohibition of certain activity and a prohibition to expand the immunity of a member of the Seimas through legislation. The first part evaluates prohibitions to MPs and states that the concept of prohibitions to MPs set forth in the Constitution has both theoretical and practical significance, as it largely determines whether MPs who have entered into contract with commercial televisions regarding their participation in entertainment programmes organised by these televisions and who participate in such programmes might be subject to liability laid down in the Seimas Statute and Constitution. The second part explores whether the legislator adequately regulates the procedure of administrative liability of the MP, when the norms of the Code of Administrative Law Violations applicable to MPs provide not only for monetary fines and other sanctions, but also for an administrative arrest. The unreasonably expanded immunity of the member of the Seimas may precondition MP’s evasion of administrative liability.

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32930
Updated:
2018-12-17 12:54:42
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: