Das Politische System Litauens

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Das Politische System Litauens
In the Book:
Politischen Systeme Osteuropas / Wolfgang Ismayr (Hrsg.). Opladen: Leske und Budrich, 2010. P. 171-208
Notes:
Reikšminiai žodžiai: ES; Lietuvos Respublika; Lietuvos istorija; NATO; Politika; Politinė kultūra; Politinė sistema, valstybė; Prezidentas; Seimas; Valstybės struktūra; Visuomenė; Įstatymai; EU; Laws; Lithuanian history; NATO; Political culture; Political system; Politics; President; Republic of Lithuania; Seimas; Society; State; State structure.
Keywords:
LT
istorija; Karinės organizacijos. NATO / Military organizations; Parlamentas. Seimas / Parliament; Politinė sistema / Political system; Prezidentas; Respublika; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Valstybės struktūra; Visuomenė.
Summary / Abstract:

LTDarbas skirtas Lietuvos politinės sistemos analizei. Autorius pristato Lietuvos istoriją nuo pat valstybingumo pradžios, plačiau sustodamas ties sovietmečiu, ypač jo pabaiga – M. Gorbačiovo valdymo metais ir Sovietų sąjungos griūtimi. Politinė sistema nagrinėjama pasitelkus 1992 metais priimtą Lietuvos Konstituciją. Aptariami pagrindiniai jos straipsniai, akcentuojant žmogaus teisių problemas, taip pat galimybes keisti Konstituciją. Atskirti skyriai skirti Prezidento institucijai, Seimui ir Vyriausybei. Autorius aptaria Prezidento galių klausimus, Prezidento ir Seimo prerogatyvas, tarpusavio santykius, taip pat trumpai - ligtolinius Lietuvos prezidentus ir jų veiklą. Analizuojama Seimo rinkimų sistema, Seimo struktūra, Seimo ir vyriausybės santykiai. Pateikiama statistinė atskirų Seimo rinkimų ir vyriausybių analizė. Aptariama Vyriausybės skyrimo tvarka, jos struktūra, darbo principai. Paskutiniuose skyriuose kalbama apie įstatymų priėmimo procedūrą, partijų veiklą bei interesų grupių veiklą. Analizė iliustruojama lentelėmis ir statistiniais duomenimis. Autorius daro išvadą, kad Lietuvoje susikūrė daugiapartinė sistema, kuri vis dėlto labai atvira populistiniams judėjimams. Politiniai skandalai lemia mažą rinkėjų aktyvumą ir mažą jų suinteresuotumą dalyvauti pilietiniuose judėjimuose. Tačiau per septyniolika nepriklausomybės metų, kurie analizuoti šiame darbe, autoriaus nuomone, Lietuva labiau priartėjo prie savo siekiamo „Vakarų Europos“ idealo nei galima buvo numanyti Nepriklausomybės atkūrimo metais.

ENThe work is about the analysis of Lithuanian political system. The author presents the history of Lithuania from the beginning of its statehood; more attention is paid to the Soviet period, especially to its end, the government of Gorbachev and the collapse of the Soviet Union. The political system is analysed by means of the Lithuanian Constitution adopted in 1992. Its main articles are described; the focus is on the problems of human rights and the possibility to change the Constitution. There are separate articles for the President's institution, the Parliament (the Seimas) and the Government. The author discussed the powers of the President, the prerogatives of the President and the Seimas and their relationship; there is a brief description of the hitherto Presidents and their activities. The system of the Seimas election, the structure of the Seimas and the relationship between the Seimas and the government is analysed. The statistic analysis on particular elections of the Seimas and governments are submitted. The appointment order, the structure and working principles of the Cabinet are discussed. The last chapters are about the law acceptance procedure, the parties' activities and the activities of the interest groups. The analysis is supplemented with tables and statistic data. The author's conclusion is that the multiparty system that is highly open to populist movements was created in Lithuania. Political scandals influence the low rate of electoral activity and interest of participation in political movements. However, during the seventeen years of independence that are analysed in the work Lithuania came nearer to its “West European” ideal than it was possible to foresee at the time of independence restoration.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32100
Updated:
2014-07-03 21:19:18
Metrics:
Views: 10
Export: