The European Union from a Lithuanian perspective

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The European Union from a Lithuanian perspective
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Integracija; Perspektyvos; European Union; Integration; Lithuania; Perspectives; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Perspektyvos.
EN
Perspectives.
Summary / Abstract:

LTDėl nepalankiai susiklosčiusių istorinių aplinkybių Lietuva neturėjo galimybių dalyvauti pradiniame Europos integracijos etape. Tačiau šiandien, kai Lietuva, Latvija ir Estija savarankiškai tvarko savo nacionalinius vidaus ir užsienio politikos reikalus, eurointegracijos idėja Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje yra aktyviai įgyvendinama ir klesti. Trys Baltijos šalys siekia tų pačių euroatlantinės integracijos tikslų, kurie pagrįsti istorine ir kultūrine jų tautų gravitacija Europos link. Narystės Europos Sąjungoje (ES) siekis taip pat kyla iš supratimo, kad globalizacijos sąlygomis kolektyvinis sprendimų priėmimas ir ES solidarumas gali užtikrinti Lietuvos nacionalinius interesus, nors tuo pačiu metu vyksta aktyvios diskusijos dėl kitų potencialių narystės ES naudų ir galimų rizikų. Pirmojoje šio pranešimo dalyje plačiau kalbama apie tai, ką Europos Sąjunga reiškia Lietuvai, apie narystės Bendrijoje svarbą ekonominei, politinei ir technologinei šalies plėtrai bei nacionaliniam saugumui. Antroji pranešimo dalis skirta atsakyti į klausimą, kas gi Lietuva yra Europos Sąjungai. Pirmiausia nagrinėjama neretai ES valstybių išsakoma abejonė: ką Lietuva ir kitos Baltijos valstybės gali pasiūlyti Europai, kuo gali prisidėti ES plėtroje? Po to aiškinamasi, ar tris Baltijos valstybes derėtų laikyti vieningu politiniu dariniu, ar individualiomis valstybėmis, turinčiomis savitų interesų europinėse struktūrose.

ENDue to unfavourable historical circumstances, Lithuania did not have the opportunity to participate in the initial stage of European integration. However, now that Lithuania, Latvia and Estonia are independently managing their national domestic and foreign policy affairs, the idea of ​​European integration on the east coast of the Baltic Sea is being implemented actively and is thriving. The three Baltic countries share the same goals of Euro-Atlantic integration, which are based on the historical and cultural gravitation of their nations towards Europe. The goal of European Union (EU) membership also stems from the understanding that under conditions of globalization, collective decision-making and EU solidarity can ensure Lithuania’s national interests, even though active discussions are concurrently taking place on other potential benefits and risks of EU membership. The first part of this report expands on what the European Union means to Lithuania, and on the importance of EU membership to economic, political and technological development of the country as well as national security. The second part of the report is devoted to answering the question of what Lithuania is to the European Union. It first analyses the doubt that is often expressed by EU member states: what can Lithuania and the other Baltic States offer to Europe, how can they contribute to EU development? It then examines whether the three Baltic States should be considered a unanimous political entity or individual states, with their own distinct interests within European structures.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Das Politische System Litauens / Joachim Tauber. Politischen Systeme Osteuropas / Wolfgang Ismayr (Hrsg.). Opladen: Leske und Budrich, 2010. P. 171-208.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34090
Updated:
2018-12-17 10:45:40
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: