Etnokultūros žinių ir gebėjimų poveikis moksleivių sociokultūrinei integracijai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnokultūros žinių ir gebėjimų poveikis moksleivių sociokultūrinei integracijai
Alternative Title:
Impact of ethnic culture knowledge and abilities on schoolchildren's sociocultural integration
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 129-136
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTEtnokultūros vertybės yra ne tik individualios kultūros ypatybė, bet ir žinių šaltinis, iš kurio galima mokytis. Etnokultūros žinių ir gebėjimų poveikis moksleivių sociokultūrinei integracijai yra aktuali pedagoginė problema. Daug etnokultūros elementų naudojama tobulinant moksleivių meninę veiklą. Tačiau pamokoje sudėtinga sukurti socialinei aplinkai adekvačias situacijas ir jų kontekste kaupti raiškos patirtį: sąlygos veiklai yra specifinės, be to, reikia spręsti mokymo uždavinius. Panašių ribojimų mažiau popamokinio ugdymo sistemoje, kur meninės raiškos sąlygos labiau atitinka socialinės aplinkos ypatybes. Vadinasi, šios sistemos formos gali padėti kaupti sociokultūrinės raiškos patirtį, t. y. jos įgyja savitą turinį bei paskirtį ir yra svarbios moksleivių ugdymui. Viena iš tokių formų yra mokyklos folkloro būrelis. Šio tyrimo objektas – moksleivių sociokultūrinė integracija remiantis etnokultūros žiniomis ir gebėjimais. Tyrimo tikslas – atskleisti etnokultūros žinių ir gebėjimų įtaką moksleivio sociokultūrinei integracijai remiantis jo veikla mokyklos folkloro būrelyje. Tyrime formuluojami trys uždaviniai: pirma, išsiaiškinti liaudies kūrybos pažinimo pamokoje įtaką moksleivių kultūrai; antra, išnagrinėti poveikio prielaidas ir kryptis skatinant moksleivių sociokultūrinę integraciją mokyklos folkloro būrelyje; trečia, parodyti popamokinių ugdymo formų reikšmę ir paskirtį moksleivių ugdymo sistemoje. Tyrimo metodai: žvalgomasis tyrimas, mokomasis eksperimentas, kiekybinė ir kokybinė tyrimo rezultatų analizė.Reikšminiai žodžiai: Etnokultūra; Sociokultūrinė integracija; Saviraiška; Ethnic culture; Sociocultural integration; System of sociocultural selfexpression.

ENEthnocultural values are not only the features of an individual culture; it is a source of knowledge from which people could learn. The impact of ethnocultural knowledge and skills to students' sociocultural integration is a topical pedagogical issue. A lot of ethnocultural elements are used in the improvement of students' artistic activity. However, in a lesson, it is difficult to create situations adequate to social environment and accumulate the experience of its expression in their context: conditions for the activity are specific, moreover, learning tasks should be solved. There are less similar limitations in the after-school education system where artistic expression is closer to social environment. The forms of the system may contribute to the accumulation of the experience of sociocultural expression, i.e. they acquire an individual content and purpose and are important to students' education. One of such forms is a school's folk club. An object of the research is the students' sociocultural integration based on ethnocultural knowledge and skills. An aim is to reveal the influence of ethnocultural knowledge and skills to the student's sociocultural integration with regard to the student's activity in a folk club at school. Three tasks were formulated in the research: 1) to reveal the influence of the knowledge about folk creative work acquired in the lesson to the students' culture; 2) to make an analysis of assumptions and directions of the impact while stimulating the students' sociocultural integration in the school's folk club; 3) to reveal the importance and purpose of after-school education forms in the students' education system. Research methods: exploratory research, educational experiment, quantitative and qualitative analysis of the research results.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551; 1434-8748
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31686
Updated:
2018-12-17 11:13:36
Metrics:
Views: 31    Downloads: 9
Export: