Cost accounting information use for product mix design

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Cost accounting information use for product mix design
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 48-53
Keywords:
LT
Gamybos programa; Apribojimų teorija; Veiklos sąnaudų apskaitos sistema.
EN
Production program; Theory of constraints; Activity cost accounting system.
Summary / Abstract:

LTVisa eilė mokslininkų ir praktikų sutinka, kad dėl pokyčių verslo aplinkoje, žymaus pridėtinių gamybos išlaidų padidėjimo ir kaštų priskyrimo vienai bazei, apskaitos sistemos yra netinkamos kurti optimalią gamybos programą ir priimti vadybinius sprendimus. Veikų kaštų apskaita (ABC) dalinai išsprendžia šias tradicinių apskaitos sistemų problemas. Šiuo atveju gamybos sistema matoma kaip įvairių susijusių veikų sistema, taikomos kelios kaštų priskyrimo bazės, taip padidinant vertinamų objektų kaštų nustatymo patikimumą. Priešingai nei ABC, apribojimų teorija (TOC), kuri siūlo orientuotis į pajamų uždirbimą eliminuojant silpnąsias vietas gamyboje, neužtikrina kompanijoms, turinčioms platų asortimentą ir dideles pridėtines gamybos išlaidas, pateikiamos informacijos patikimumo. Tačiau reikia pripažinti, kad kuriant gamybos programą, apribojimų teorija ir linijinis programavimas gali būti naudojami kartu siekiant pagerinti gamybos programos kūrimo sprendimus. Tyrimo tikslas yra sukurti optimalų gamybos programos modelį naudojant patikimą kaštų apskaitos informaciją vadybos sprendimams. Tyrimo rezultatai parodė, kad veikų kaštų apskaitos sistemos pateikia patikimesnę informaciją, reikalingą optimaliai gamybos programai sukurti ir priimti valdymo sprendimams. Kompanijos, kurių pridėtinės gamybos išlaidos yra didelės, laimės, jei kurdamos gamybos programą pasinaudos galimybe integruoti veikų kaštų apskaita grįstą apskaitos sistemą ir apribojimų teoriją, kuri įvertina atliekamų veiklų ribotumus ir rinką.

ENA number of scientists and practices agree that, since changes in business environment, considerable increase in factory burden and the use of one base for costs allocation, traditional costs accounting system is not suitable for creating of optimal production program and for taking managerial decisions. Activity based costing (ABC) partly solves the issues of traditional cost accounting systems by seeing the production system as a system various correlated activities and by using a number of cost allocation bases, increasing reliability of cost of assessable objects costs. Contrary to ABC, Theory of Constrains (TOC), suggesting orientation to earning income by eliminating bottlenecks, does not ensure reliability of provided information for companies with a vast range and high factory burden. However, it has to be acknowledged that when creating production program, the theory of constraints and linear programming can be used together to improve the solutions of creating production program. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31121
Updated:
2018-12-17 13:02:05
Metrics:
Views: 17    Downloads: 12
Export: