Esthetics and

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Esthetics and/or esthetology? "Aisthesis": from senses to insights and from aesthetics to esthetology
Keywords:
LT
Aisthesis; Estetika; Estetiniai fenomenai; Estetinė veikla; Estetologija; Estezė (pajauta); Filosofija; Juslumas; Pajauta.
EN
Aesthetics; Aesthetology; Aethesis; Aisthesis; Esthetic activity; Esthetic phenomena; Esthetics; Esthetology; Philosophy; Sense; Sensual.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje gvildenama estetikos koncepcijų istorinė ir metodologinė kaita, tyrinėjama estetikos struktūra ir jos kaitos priežastys. Straipsnyje keliamas klausimas, kaip tradicinė estetikos koncepcija turi būti transformuojama, kad jos konceptai ir teorijos atspindėtų šiuolaikines estetines praktikas ir gebėtų jas interpretuoti platesniame žmoniškosios kultūros, mentaliteto ir egzistencinės būties kontekste. Pastaruoju metu estetikos sąvoka prisipildo naujų prasmių, kurias atveria universalus estetologijos konceptas. Šiame straipsnyje svarstoma, ar naujos „aisthesis“ interpretacijos gali nulemti estetikos virsmą iš esmės nauja humanitarinių ir socialinių mokslų šaka – estetologija. Siekiama apmąstyti tradicinės estetikos ir estetologijos sandūroje susiformavusį problemų lauką, bandyti įžvelgti ir apibrėžti, kuo siejasi ir kuo skiriasi estetikos ir estetologijos keliami klausimai. Darbe apžvelgiama „aisthesis“ sąvokos raida ir aptariami pajautų bei prasmių kilmės klausimai. Manoma, kad postmodernizmo ir globalizacijos epochoje estetikos disciplina išseko, todėl ją turi keisti estetologija. Vienas iš esminių estetologijos uždavinių – filosofinių „aisthesis“ interpretacijų peržiūra, sugrįžimas prie dvasingumo teorinių ir praktinių problemų analizės, kūrybiškumo ir savikūros ugdymas. Tuo tikslu estetologija turėtų apimti „aisthesis“ manifestacijas įvairiose žmogaus veiklos srityse – moksle, mene, materialinėje ir dvasinėje kultūros formų sklaidoje.

ENThe publication analyses the historical and methodological change of concepts of aesthetics, researches the structure of aesthetics and causes of its change. The article raises the question as to how the traditional concept of aesthetics must be transformed so that its concepts and theories reflect modern aesthetic practices and could interpret them in a broader context of human culture, mentality and existential existence. Recently, the concept of aesthetics has been filled with new meanings revealed by the universal concept of aesthetology. This article considers whether new interpretations of “aisthesis” can lead to the transformation of aesthetics into an essentially new branch of humanities and social sciences – aesthetology. It seeks to reflect on the field of problems formed at the junction of traditional aesthetics and aesthetology, try to discern and define relationships and differences between issues raised by aesthetics and aesthetology. The paper provides an overview of the development of “aisthesis” concept and discusses issues of the origin of senses and meanings. It is believed that the discipline of aesthetics has been depleted in the era of postmodernism and globalization, therefore, it must be replaced by aesthetology. One of the essential tasks of aesthetology – revision of philosophical interpretations of “aisthesis”, return to the analysis of theoretical and practical problems of spirituality, development of creativity and self-creation. For this purpose, aesthetology should cover manifestations of “aisthesis” in various fields of human activity – science, art, material and spiritual dissemination of cultural forms.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30067
Updated:
2017-07-26 11:10:30
Metrics:
Views: 12
Export: