Reti ir vertingi lietuviški kontrafakciniai leidiniai (1865-1904) Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Reti ir vertingi lietuviški kontrafakciniai leidiniai (1865-1904) Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje
Alternative Title:
Rare and valuable Lithuanian contrafactions (1865-1904) of the Kaunas County Public Library
In the Journal:
Knygotyra. 2011, t. 56, p. 202-216
Keywords:
LT
19 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Knygos / Books; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTTarp spaudos paveldo objektų svarbią vietą užima spaudos draudimo metais leisti lietuviškieji kontrafakciniai leidiniai, t. y. knygos su tyčia klaidingai nurodytais leidimo duomenimis. 1864-aisiais caro administracijai uždraudus lietuvišką spaudą, Mažoji Lietuva tapo nelegalios spaudos gamybos centru. Net 75 proc. tokios produkcijos išspausdinta Tilžės poligrafijos įmonėse. Šie leidiniai turi išskirtinę reikšmę lietuvių spaudos istorijoje – jie liudija keturis dešimtmečius trukusį tautos pasipriešinimą rusifikacijai, sunkų nelegalios spaudos gamybos ir platinimo kelią. Tyrimo objektas – Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (KAVB) saugomas kontrafakcinių leidinių rinkinys. Bibliotekoje saugomi 218 pavadinimų kontrafakcinių leidinių 465 egzemplioriai. Straipsnyje tyrinėjamas šių leidinių repertuaras ir kontrafakcijose išlikę knygos ženklai. Analizuojama ne tik spaudos draudimo, bet ir vėlesnio laikotarpio proveniencijos, marginalijos, prieknyginė medžiaga, įrišimai, atskleidžiantys kontrafakcijų funkcionavimo visuomenėje tęstinumą nuo spaudos draudimo laikotarpio iki XX a. vidurio. Darbo tikslas – išanalizavus turimų leidinių repertuarą ir pavienių egzempliorių savybes, nustatyti KAVB kontrafakcinių leidinių rinkinio vertę nacionalinės bibliografijos, XIX a. pabaigos – XX a. pradžios knygos istorijos bei Kauno regiono spaudos paveldo kontekste. Turimi duomenys leidžia daryti išvadą, kad kontrafakcijų rinkinio knygos dėl retų egzempliorių, rankraštinių įrašų kirilika ir lotyniškais rašmenimis, marginalijų ir kitų knygos ženklų yra vertingas knygos ir kultūros istorijos tyrinėjimų šaltinis.Reikšminiai žodžiai: Knygos istorija; Knygos ženklai; Knygų įrišimai; Kontrafakcijos; Lietuviškos knygos; Marginalijos; Nacionalinė bibliografija; Proveniencijos; Proveniencijos, marginalijos; Spaudos draudimas; Spaudos paveldas; Įrišimai; Bindings; Book bindings; Book history; Contrafactions; Heritage of printing; Lithuanian books; Marginalia; National bibliography; Ownership insignias; Press prohibition; Provenances.

ENLithuanian counterfeit publications, i.e. books the date of publication of which was changed on purpose, occupy a very important place in press heritage. In 1864, the tsarist administration banned the Lithuanian press, and Lithuania Minor became the centre of illegal press publication. Up to 75% of such production was printed in printing companies in Tilsit. These publications are of exceptional value in the history of Lithuanian press. They reveal the four decades’ long national resistance to the Russification and the hard path of production and spread of illegal press. The object of the research is the collection of counterfeit publications kept in the Public Library of Kaunas County. The collection contains 465 copies of 218 counterfeit publications. The article analyses the repertoire of these publications. It analyses not only those publications published during the press ban, but also publications of later periods, which reflect the continuity of the functioning of counterfeit publications after the press ban until the mid-20th c. The aim of the work is, having analysed the repertoire of the available publications and characteristics of individual publications, to estimate the value of counterfeit publications kept in Kaunas County Public Library in the context of national bibliography, book history of the end of the 19th–beginning of the 20th c., and press heritage of the region of Kaunas. The available data allows concluding that books from the counterfeit collection are valuable books and a source of the history of culture due to their rare exemplars, manuscript inserts in the Cyrillic and Latin alphabets and other book marks.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29458
Updated:
2020-04-04 15:49:40
Metrics:
Views: 43    Downloads: 8
Export: