Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senosios Lietuvos literatūra, 1253-1795
Editors:
Narbutas, Sigitas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.
Pages:
398 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Viduramžiai. Literatūros apžvalga / Sigitas Narbutas: Jono Malalo kronika. 1262 metų chronografas / Ilja Lemeškin; Lietuvos metraščiai / Kęstutis Gudmantas; Lietuvos metraščių recepcija / Jokūbas Laukys; Pranciškus Skorina / Sergejus Temčinas ; Martynas Mažvydas / Liucija Citavičiūtė — Renesansas. Literatūros apžvalga / Sigitas Narbutas: Mikalojus Husovianas / Eugenija Ulčinaitė; Petras Roizijus / Aušra Tamošiūnienė; Jonas Radvanas / Sigitas Narbutas; Mykolas Lietuvis (Venclovas Mikalojaitis) / Eugenija Ulčinaitė; Motiejus Strijkovskis / Sigitas Narbutas; Motiejaus Strijkovskio istoriografijos poveikis ir raida / Sigitas Narbutas; Ivanas Fiodorovas / Uladzimir Karotki; Vasilijus Tiapinskis / Uladzimir Karotki; Radvila Juodasis. Brastos Biblija / Dainora Pociūtė; Jonas Bretkūnas / Liucija Citavičiūtė; Mikalojus Daukša / Sigitas Narbutas — Barokas. Literatūros apžvalga / Sigitas Narbutas: Motiejus Kazimieras Sarbievijus / Ona Daukšienė; Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūrybos poveikis ir sklaida / Živilė Nedzinskaitė; Simonas Dachas / Liucija Citavičiūtė; Albertas Kojalavičius-Vijūkas / Dalia Dilytė; Alberto Kojalavičiaus-Vijūko istoriografijos poveikis ir sklaida / Roma Bončkutė, Sigitas Narbutas; Lietuvos jėzuitų teatras / Sigitas Narbutas; Meletijus Smotrickis / Uladzimir Karotki; Konstantinas Sirvydas / Sigitas Narbutas; Danielius Kleinas / Liucija Citavičiūtė; Samuelis Boguslavas Chylinskis / Gina Kavaliūnaitė; Matas Pretorijus / Ingė Lukšaitė; Pranciška Uršulė Radvilienė / Žana Nekraševič-Karotkaja; Juozapas Baka / Asta Vaškelienė; Konstancija Benislavska / Tomasz Chachulski.Apšvieta. Literatūros apžvalga / Sigitas Narbutas: Periodinės spaudos atsiradimas: Pranciškus Paprockis, „Lietuvos kurjeris“ ir „Literatūros žinios“ / Regina Jakubėnas, Sigitas Narbutas; Adomas Stanislovas Naruševičius / Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė; Julianas Ursynas Nemcevičius / Jurgita Žąsinaitė-Gedminienė; Felicijonas Vikovskis / Magdalena Ślusarska; Vilhelmas Kalinskis / Magdalena Ślusarska; Mykolas Pranciškus Karpavičius / Kristina Mačiulytė; Vilniaus Gaonas / Larisa Lempertienė; Jonas Jokūbas Kvantas. Lietuvių kalbos seminaras / Liucija Citavičiūtė; Kristijonas Donelaitis / Dalia Dilytė; Kristijono Donelaičio kūrybos sklaida / Daiva Krištopaitienė — Asmenvardžių rodyklė — Iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
Baltarusija (Belarus); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Renesansas / Renaissance; Šviečiamasis amžius. Švietimo epocha / Enlightenment.
Summary / Abstract:

LTKnygoje aptariamas lietuvių literatūros laikotarpis nuo XIII a. vidurio iki XVIII a. pabaigos, pateikiamas naujas senosios lietuvių literatūros vertinimas. Be lietuvių autorių, rašiusių XVI‒XVIII a., knygoje pristatyti svarbiausi kūrėjai, parašę reikšmingų kūrinių kitomis kalbomis, nuo seno vartotomis Lietuvoje rašto reikalams, taip pat svarbiausi įvairiakalbės literatūros kūriniai. Veikalas chronologiškai suskirstytas į viduramžių, renesanso, baroko, apšvietos laikotarpio skyrius. Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiama atitinkamo laikotarpio literatūros apžvalga ir pagrindiniai laikotarpį reprezentuojantys autoriai. Greta plačiajai visuomenei žinomų M. Mažvydo ir J.Bretkūno, D. Kleino ir K. Donelaičio publikuojami straipsniai apie Jono Malalo kroniką bei Vilniaus chronografą, Lietuvos metraščius bei Brastos Bibliją, P.Skoriną, M. Husovianą, P. Roizijų, J. Radvaną, I. Fiodorovą, V. Tiapinskį, M.K. Sarbievijų, A.Kojalavičių-Vijūką, S.Dachą, M.Smotrickį, K. Sirvydą, S.B. Chylinskį, M. Pretorijų, P.U. Radvilienę, J.Baką, K.Benislavską, P.Paprockį, A.S. Naruševičių, J.U. Nemcevičių, V. Vikovskį, V.Kalinskį, M.P.Karpavičių, J.J. Kvantą, Vilniuas Gaoną ir kitus senosios Lietuvos kūrėjus. Knyga apibendrina dešimties metų lietuvių ir užsienio mokslininkų, pirmiausia kultūros, kalbos ir literatūros istorikų, tyrimus, remiasi naujausiomis šaltinių publikacijomis. Straipsnius šiai literatūros istorijai parašė literatūrologai, istorikai ir kalbininkai iš Lietuvos, Lenkijos, Čekijos ir Baltarusijos.Reikšminiai žodžiai: Apšvieta; Barokas; Istorija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Literatūra; Renesansas; Senoji lietuvių literatūra; Viduramžiai; Baroque; Enlightenment; History; Literature; Middle Ages; Old Lithuanian Literature; Renaissance.

ENThe book covers the period in the Lithuanian literature from the mid-13th to the late 18th c., and provides a new evaluation of the ancient Lithuanian literature. Apart from Lithuanian authors who wrote in the 16th–18th c., the most important authors of significant works in other languages used in Lithuania for writing since ancient times and the most important pieces of literature in various languages are presented in the book. It is chronologically divided into chapters dedicated to the Medieval, Renaissance, Baroque and Enlightenment epochs. At the beginning of each chapter, the overview of literature of a respective period and the main authors representing the period are provided. Along with well-known Martynas Mažvydas and Jonas Bretkūnas, Daniel Klein and Kristijonas Donelaitis, articles about the Chronicle by Jonas Malalas and Vilnius Chronograph, the Lithuanian Chronicles and the Brest Bible, Franciskus Skoriną, NicolausHussovianus, Pedro Ruiz de Moros, JonasRadvanas, Ivan Fiodorov, Vasilij Tiapinsk, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Wojciech Wijuk Kojałowicz, SimonDach, Meletij Smotricki, Konstantinas Sirvydas, Samuel Bogusław Chyliński, Matthäus Prätorius, Franciszka Urszula Radziwiłłowa, J.Baka, K.Benislavskas, Franciszek Paprocki, A.S. Naruševičius, J.U. Nemcevičius, V. Vikovskis, Gwilhelm Kalinski, Michał Franciszek Karpowicz, Johann Jakob Quandt, Gaon of Vilnius and other authors of ancient Lithuania are published. The book summarises the research conducted for a decade by Lithuanian and foreign researchers, mainly culture, language and literature historians, and is based on the most recent source publications. Articles for this literature history were written by literary historians, historians and linguists from Lithuania, Poland, Czech Republic and Belarus.

ISBN:
9786094250491
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28704
Updated:
2022-01-18 18:46:19
Metrics:
Views: 191
Export: