Kultūra kaip ekonominė galia : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūra kaip ekonominė galia: recenzija
In the Journal:
Sociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2010, Nr. 1 (26), p. 147-153
Recenzuojama knyga: Postmodernusis kapitalizmas Vilnius : Kitos knygos, 2009 269 p.
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kapitalizmas; Kultūra; Kultūra, kapitalizmas; Moralė; Postmodernizmas; Rubavičius; V. Rubavičius; Capitalism; Culture; Kapitalizm; Morality; Postmodernism; Rubavičius; V. Rubavicius.
Keywords:
LT
Vytautas Rubavičius. Postmodernusis kapitalizmas.
Summary / Abstract:

LTVytauto Rubavičiaus knygos „Postmodernusis kapitalizmas“ recenzijoje aptariamos šiame veikale nagrinėjamos temos, vėlyvojo kapitalizmo raiškos būdai ir postmodernaus būvio bruožai. Kultūra kaip ekonominė galia – tai pagrindinė tema, persmelkianti Rubavičiaus knygą. Recenzijoje pabrėžiama, kad ši tema iš dalies pakeičia politikos filosofijoje dažnai keliamą politikos ir etikos santykio klausimą. Vertinga knygos pusė – kultūros ir simbolinio lauko tyrimas, susietas su ekonomika ir politika. Joje daug dėmesio skiriama klausimams, susijusiems su kultūros, o vėliau – gyvybės, suprekinimu ir suišteklinimu. Tai atskleidžia dabartinės būklės ir galimų pokyčių specifiką. Recenzijoje atskleidžiami knygos autoriaus siekiai analitiškai prasiskverbti į vėlyvojo kapitalizmo logiką, pažvelgti į šiuolaikines gyvenimo sąlygas būtent kaip į sistemos raišką. Teoriniai tokio tyrimo atskaitos taškai – Karlo Marxo ir Martino Heideggerio įžvalgos. Pastebima, kad knygoje atskleidžiami rinkos, popkultūros, masmedijų ir mokslinio diskurso artimi ryšiai. Autorius ne kartą priartėja prie esminio tikrovės ir tikrovės iliuzijų, slepiančių realybės stoką, santykio. Paskutinis knygos skyrius susijęs su lietuvišku kontekstu, kelia klausimus, susijusius su kontekstinėmis dvejopos krizės pokomunistinėje Lietuvos visuomenėje – sisteminės kapitalizmo ir pereinamųjų visuomenių – problemomis. Baigiant recenziją atkreipiamas dėmesys į tam tikrą tęstinumą, kuriuo pasižymi nagrinėto autoriaus darbai.

ENThe review of the book “Postmodern Capitalism” by Vytautas Rubavičius discusses the themes analysed in this book, i.e. expression of the late capitalism and peculiarities of postmodern existence. Culture as an economic power is the main theme of the book by Rubavičius. The review emphasises that this theme partially deals with the issue of relations of politics and ethics usually discussed in philosophy. The book is valuable for its research of culture and symbolic field related to economics and politics. A great deal of attention of the book is devoted to issues related to the commercialisation of culture and life and using thereof as resources. All this reveals the specifics of the current situation and possible changes. The review reveals the author’s aspirations to analytically penetrate into the logics of the late capitalism, observe modern conditions of life as an expression of the system. The theoretical starting point of such a research is insights by Karl Marx and Martin Heidegger. It is noted that the book reveals the close relations of the market, pop culture, mass media and scientific discourse. The author more than once approaches the fundamental relation of the reality and illusions of the reality. The last section of the book related with the Lithuanian context encourages questions related to contextual problems of the dual crisis in the post-communist Lithuanian society, i.e. systemic capitalism and transitional societies. At the end of the review the author pays attention to a certain succession characteristic to the works of the author analysed in the review.

ISSN:
1392-3358; 2335-8890
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28347
Updated:
2018-12-17 12:49:17
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: