Pradinės ir pagrindinės mokyklos pedagogų kompetentingumas ugdant matematikai gabius vaikus : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinės ir pagrindinės mokyklos pedagogų kompetentingumas ugdant matematikai gabius vaikus: disertacija
Publication Data:
Šiauliai, 2010.
Pages:
160 p
Notes:
Disertacija rengta 2004-2010 metais Šiaulių universitete. Dr. disert. (social. m.) – Šiaulių universitetas, 2010. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Teachers' competence while educating children gifted at mathematics in primary and basic schools Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2010 39 p
Summary / Abstract:

LTGabių vaikų ugdymo sistemos, apimančios gabių vaikų atpažinimą ir ugdymą, darnus funkcionavimas glaudžiai susijęs su pedagogo kompetencijomis šioje srityje. Pedagoginės veiklos kokybę siejant su jo gebėjimu efektyviai atlikti veiksmus aktualizuojama pedagoginio kompetentingumo ugdyti matematikai gabius vaikus problema. Disertaciniame darbe siekta teoriškai pagrįsti ir empiriškai ištirti pedagogų kompetentingumą ugdyti matematikai gabius vaikus. Išanalizuoti gabių vaikų ugdymo teoriniai pagrindai, kurie leido sudaryti ir pagrįsti kompetentingumo teorinį modelį. Darbe pedagogų kompetentingumas ugdyti matematikai gabius vaikus suprantamas kaip matematikai gabių vaikų atpažinimo, ugdymo(-si) proceso valdymo, pažangos ir pasiekimų vertinimo, turinio planavimo ir tobulinimo kompetencijų bei asmeninių savybių ir profesinės patirties dermės visuma. Pedagogų kompetentingumo komponentų raiška empiriškai ištirta taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimo metodus. Kiekybinis tyrimas (apklausa raštu) leido ją atskleisti ugdymo praktikoje. Kokybinių tyrimo metodų (interviu metodas) taikymas leido įvertinti kompetentingumo komponentų raiškos prasmingumą pagrindiniams ugdymo proceso dalyviams – pedagogams bei vaikams. Remiantis gautais empiriniais duomenimis suformuluotos išvados, rekomendacijos.

ENHarmonious functioning of gifted children's education system comprising gifted children's identification and education is closely related with teacher's competences in this field. Relating pedagogical activity quality with ability to carry out actions effectively, the issue of pedagogical competence to develop children gifted in mathematics is actualised. The PhD thesis is aimed at theoretically substantiating and empirically examining teachers' competence to develop children gifted in mathematics. Theoretical fundamentals of gifted children's education were analysed, which allowed to draw and reason theoretical model of competence. At work, teachers' competence to develop children gifted in mathematics is understood as the harmonious whole of competences and personal properties and professional experience at identification of children gifted in mathematics, teaching (learning) process management, progress and achievement assessment, content planning and improvement. Expression of teachers' competence components was empirically researched through qualitative and quantitative research methods. Quantitative research (poll in writing) enabled to reveal it in educational practice. Application of qualitative research methods (interview method) enabled to assess the meaning of expression of competence components for the central educational process players - teachers an children. Based on received empirical data, conclusions and recommendations were drawn.

Related Publications:
Gabių mokinių ugdymo(si) įžvalgos / Agnė Brandišauskienė. Edukologijos inžinerijos link / sudarė ir parengė Elvyda Martišauskienė. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. P. 424-492.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28067
Updated:
2022-02-07 20:09:29
Metrics:
Views: 16
Export: