Studijų kokybės vertinimas : studentų poreikiai studijų proccesui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijų kokybės vertinimas: studentų poreikiai studijų proccesui
Alternative Title:
Assessment of quiality of studies: students' needs for study process
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2010, Nr. 2 (27), p. 14-19
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kokybė; Kokybė, studentų poreikiai, studijų procesas; Studentų poreikiai; Studijų procesas; Quality; Quality, students' needs, study process; Students' needs; Study process.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Kokybė / Quality; Kokybė, studentų poreikiai, studijų procesas; Studentų poreikiai.
EN
Quality; Quality, students' needs, study process; Students' needs.
Summary / Abstract:

LTStudijų kokybė šiuo metu yra svarbus veiksnys, padedantis formuoti visuomenės nuomonę apie aukštųjų mokyklų teikiamas paslaugas. Straipsnyje keliama problema: kokie yra edukologinės krypties studijų proceso studentų poreikiai, sietini su kokybe? Tyrimu nustatyta, kad neakivaizdinio skyriaus studentai pozityviau vertina dėstytojų altruistiškumą ir pasiaukojimą dėl studento, dėstytojų empatijąbesimokančiųjų būsenoms. Minėtos grupės respondentai geriau vertina ir mokymu(si) grįstų pedagoginių sistemų veiksnius: pažymima, kad dėstytojų aktyvumas ir profesionalumas skatina savarankiškai studijuoti, tinkamai suprasti gaunamą informaciją, kadangi jos reprezentavimas nuosekliai ir struktūruotai neakivaizdininkams labiau patinka negu dieninio skyriaus studentams. Studjų modulių realizavimą pozityviau vertina tos pačios grupės studentai pažymėdami efektyvų užsiėmimų laiko panaudojimą, temų lakoniškumą, apibrėžtumąbei originalumą, tačiau dieninio skyriaus studentai labiau įsitikinę, kad per paskaitas dėstytojai taiko aktyviuosius mokymo(-si) metodus, kas reikalauja didesnių laiko sąnaudų, kai tuo tarpu neakivaizdininkai daugiau rašo nuo lentos ar klauso dėstytojo pasakojimo. Studentai išsako poreikius studijų proceso organizavimui: norima mažinti krūvį lengvinant atsiskaitomąsias užduotis, jas diferencijuojant; pageidaujama mažinti laiko sąnaudas rengiantis paskaitoms. Siektina, kad studijų procese tinkamu metu būtų suteikta išsami informacija apie dalyko studijavimo ir žinių įvertinimo ypatumus. Besimokantieji norėtų lankstesnių tvarkaraščių ir geresnių studijavimo sąlygų. [Iš leidinio]

ENNowadays quality of studies is very important factor that helps to form opinion of society about services of higher schools. Each learner has a goal to enhance knowledge and to get education; that is why quality indicators are important for all participants of education. In this article the authors present a problem - what are the needs of education field students for study process and how could they be related to quality? The object is quality of studies in the aspect of students' needs. It was found that part-time students tend to evaluate quality of studies in a more positive way. They are surer that teachers/lecturers are altruistic, empathic to students' mood and could help students whenever students need that. In addition, they positively evaluate aspects of teaching and learning systems: the professionalism and activity of lecturers stimulate students to study independently, to understand information correctly because it is presented clearly and in a structured way. Realization of models of studies is evaluated more positively by part-time students as well. Students agree that lecturers effectively use time, topics are laconic, defined and original. Full-time students are surer that during lectures they learn using active methods and this requires more time, meanwhile, part-time students are surer that they do not waste their time because they are writing more than full-time students while lecturers are talking or writing on the blackboard.Students have needs for organization of studies: they want to minimize load for evaluation exercises and to differentiate them, also, they ask to limit time needed for preparation for lectures. Certain amount of informatikon about evaluation peculiarities should be given in study process. Learners would like to have flexible timetable and better learning conditions. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26689
Updated:
2018-12-17 12:44:24
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: