Valdymo sistemos modernizavimas : žmogiškųjų išteklių potencialo plėtra

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymo sistemos modernizavimas: žmogiškųjų išteklių potencialo plėtra
Alternative Title:
Modernization of the management system: human resources potential's development
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2010, Nr. 1/2, p. 34-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Valdymo sistemos modernizavimas; Valdymo sistems; Viešasis administravimas; Žiniomis pagrįsta ekonomika; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių plėtra; Human resources; Human resources potential development; Knowledge based economics; Management systems; Modernization of the management system; Public administration.
Keywords:
LT
Valdymas / Management; Valdymas / Management; Valdymas / Management; Viešasis administravimas; Žmogiškieji ištekliai; Žmogiškųjų išteklių plėtra.
EN
Human resources potential development; Human resources; Knowledge based economics; Modernization of the management system; Public administration.
Summary / Abstract:

LTŽinių visuomenės ir žiniomis grįstos ekonomikos kūrimosi sąlygomis viešojo administravimo reformos idėjos tampa požiūrio į valstybę ir žmogų valstybėje transformavimo prielaida. Pažangūs pokyčiai šioje srityje neįmanomi be kvalifikuotų valstybės tarnautojų. Viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių vadybai tobulinti siūloma taikyti strateginio valdymo teorijas ir metodikas. Tokį siūlymą lemia esminiai pokyčių poreikiai bei orientavimasis į ilgalaikes pasekmes. Valdymo sistemai modernizuoti siūlomas sistemos ypatybėms adekvatus strategijos modelis. Jam įgyvendinti iškeliami ir aprašomi esminiai prioritetai: esamos valdymo sistemos būklės stebėsena bei siūlomas žmogiškųjų išteklių sistemos plėtros strategijos rengimo modelis ir jo įgyvendinimo būdas. Aprašomi žmogiškųjų išteklių kompetencijų tyrimo rezultatai bei pateikiama viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimo daugiapakopė tikslų sistema pagal valdymo lygius. Strategijos diegimo metu siūloma suformuoti žmogiškųjų išteklių nenutrūkstamą kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Taikant aprašytas teorines nuostatas bei įgyvendinant žmogiškųjų išteklių potencialui stiprinti skirtą valdymo sprendimų rengimo ir įgyvendinimo metodologiją, straipsnyje pateiktos valdymo sistemos tobulinimo nuostatos. Ypatingas dėmesys skiriamas valdymo sprendimų įgyvendinimo etapui, formuluojant darbo užduotis viešojo valdymo institucijoms, modernizuojant valstybės institucijų valdymo struktūras ir sukuriant naujas veiksmingas organizacines formas, adekvačias viešojo valdymo reformos iššūkiams.

ENUnder conditions of economic formation based on information society and knowledge, ideas of public administration reform become a transformation assumption of an attitude to a state and a person in it. Progressive changes are not possible in this area without qualified office employees. In order to improve management of human recourses of public institutions it is suggested to apply strategic management theories and methodologies. This suggestion is determined by fundamental changes of needs and orientation to long-term consequences. Strategic model corresponding to system features is proposed in order to modernize management system. Essential priorities are chosen and described in order to accomplish this model: monitoring of present management system, proposal of development of human recourses system strategy model and the way of its realization. Study results of human resources competency are described; improvement of multilevel system of goals according to management levels of human resources competency of public management institutions is presented. During the strategy implementation it is suggested to form continuous qualification improvement system of human resources. Applying described theoretical regulations and accomplishing methodology of management decision preparation and its fulfillment, designated to enhance the potential of human resources, the article presents management system improvement regulations. Special attention is paid to accomplishment of management decisions, setting tasks for public management institutions, modernizing structures of management of state institutions and establishing new and effective organizational forms, corresponding challenges of public management reform.

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26393
Updated:
2013-05-29 14:05:23
Metrics:
Views: 19
Export: