Choro vaidmuo ugdant dvasinius, meninius ir visuomeninius klieriko asmenybės bruožus Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. pabaigoje - XX a. pirmajame dešimtmetyje)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Choro vaidmuo ugdant dvasinius, meninius ir visuomeninius klieriko asmenybės bruožus Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. pabaigoje - XX a. pirmajame dešimtmetyje)
Alternative Title:
Role of the choir in educating spiritual, artistic and social features among the personalities of the seminarians of Seinai priests' seminary (at the end of the 19th - first half of the 20th century)
In the Journal:
Soter. 2010, 34 (62), p. 179-196
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Atgimimas, tautinis; Chorai; Chorvedžiai; Coras; Istorija; Istorija (XIX-XX a.); Katalikybė; Klierikai; Kompozitoriai; Kunigai, katalikų; Kunigų seminarijos studentai; Liaudies dainos; Lietuvybė; Menas; Muzika, chorinė; Nacionalinis atgimimas; Religija; Savimonė, etninė; Seinai; Seminarijos; Ugdymas (auklėjimas); Ugdymas (auklėjimas), dvasinis; Art; Catholicism; Chant; Choir; Choirmaster; Choirs; Clergy, catholics; Composers; Consciousness, ethnic; Education; Education, spiritual; Folk songs; History; History (XIX-XX c.); Lithuania; Lithuanisation; Music, choral; National revival; Religion; Revival, national; Seinai; Seminary; Students of seminary; Students of theological seminary.
Keywords:
LT
Atgimimas, tautinis; Coras; Dvasininkija / Clergy; Istorija; Katalikų Bažnyčia / Catholic Church; Klierikai; Kompozitoriai; Kunigų ugdymas. Seminarijos / Education of the priests. Seminaries; Dainos / Songs; Lietuvybė; Menas / Art; Mokslas / Science; Muzika / Music; Nacionalinis atgimimas; Religija / Religion; Savimonė, etninė; Seinai; Seminarijos; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti, kaip choro veikla buvo ugdomi lietuvio klieriko dvasiniai, visuomeniniai ir meniniai asmenybės bruožai Seinų kunigų seminarijoje, veikusioje 1826–1915 ir 1918–1919 m. Tarp seminarijos absolventų – daug iškilių Lietuvos dvasininkų, pasižymėjusių įvairiose kultūros, mokslo ir visuomeninio darbo srityse: P. Kriaučiūnas (1850–1916), J. Katilius (1854–1930), A. Krakaitis (1879–1934), A. Šmulkštys (1866–1931), P. Radžiūnas (1880–1950), J. Petrika (1885–1941), V. Jurgilas (1861–1931), J. Narijauskas (1876–1946), V. Aleksandravičius (1865–1952) ir kt. Ugdomoji choro įtaka atsiskleidė seminariją baigusiems klierikams kunigaujant savose parapijose ir įvairiose Bažnyčios bei valstybės institucijose. Straipsnyje pateikiamos iškilių dvasininkų – choro puoselėtojų – gyvenimo ir darbų apžvalgos. [Iš leidinio]

ENThe article exceptionally presents the activity of those seminary graduates, who were distinguished in music and while studying in the seminary they were the leaders (conductors) of the choir. Seinai Seminary was opened in 1826-1915 and in 1918-1919 was one of the most important centres of Lithuanian culture and education of that time. In the seminary, the students and professors were mostly Lithuanians. But in the autumn of 1919, when the Polish army occupied Seinai, they were exiled to Lithuania. A lot of distinguished clergymen, who contributed to the Lithuanian national revival, culture and art, left Seinai seminary. The canon, master of theology Vincas Aleksandravičius (1865-1962) distinguished himself as a composer and as a choir conductor. Among his created chants and songs the following ones should be pointed out: "Aušros žvaigždė užtekėjo" ("The morning star has risen"), "Per Tavo šventą, prisikėlimą" ("During Your holy resurrection"), "Angelų pasveikinimas" ("The angels' greeting"), "Libera", "Kalėdgiesmė" ("The Christmas carol"). Mykolas J. Brundza (1884 08 10 - 1938 02 16) edited the seminary newspaper "Jaunuomenės draugas" ("The Youth friend"), later under the pseudonym Bijūnas and Pabalinis wrote for the "Vadovas" ("The Leader"), "Šaltinis" ("The Source"), for the Lithuanian newspaper "Viltis" ("Hope") in 1905. In 1935 he arrived in the USA and there he worked as a chaplain in Newton, Pa St. Casimirs (kazimieriečiai) academy. He distinguished himself as a musician and as an organizer of choirs. Matas Dabrila (1846 08 30 - 1935 01 24 in Vilkaviškis).While working as a priest in Leipalingis he changed Polish chanting for chanting in the native language, taught children and adults Lithuanian prayers; by the time the press was banned he had organized the delivery of the Lithuanian press to the parish people. Juozapas Galeckas (1871 03 02). While studying in the seminary he participated in secret seminary students' organizations, distributed banned Lithuanian press, fostered Lithuanianism. J. Galeckas distinguished himself as an intelligent and energetic personality. While working as a priest he took care of the national education, organized collective trade institutions, established libraries and reading halls. One of the most outstanding national educators Adolfas Lapinskas (1884 10 29 - 1909 07 05) created poetry, wrote down about 150 songs; he made a collection of 500 songs collected by him and by other seminary students. (The collection disappeared during the war). Juozas Skinkis (1870 12 01 - 1943 01 25). He was a member of the Lithuanian science association, a talented artist, a wonderful singer and choir conductor, a teacher of Lithuanian songs, an exceptionally energetic personality in various spheres; collected folk songs; he sang and recorded about 100 songs by the composer St. Šimkus. Simanas Skinkis (1842 10 09 - 1937 01 16). After graduating the seminary he was the first to start teaching catechism in Lithuania, in Seinai cathedral; he was an active propagator of sobriety; distributed books during the ban of the Lithuanian press and later collected Lithuanian words, proverbs, sayings. […]. [text from author]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26280
Updated:
2021-01-14 21:10:37
Metrics:
Views: 48    Downloads: 12
Export: