Avangardizmas XX amžiaus lietuvių poezijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Avangardizmas XX amžiaus lietuvių poezijoje
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003.
Pages:
199 p
Series:
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslo darbai
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įžanga: Darbo tikslas; Darbo metodai — Avangardizmo samprata: Kai kurių tyrimų apžvalga; Tekstų atrankos principai — Avangardizmo modelio susidarymas lietuvių poezijoje: Avangardizmas Europoje ir Rusijoje; Ekspresionizmas; Dadaizmas; Futurizmas; Konstruktyvizmas; Siurrealizmas; Avangardizmo modelio formavimasis lietuvių poezijoje; Lietuvių avangardizmo modelis — Avangardizmo recepcija išeivijos poezijoje: Išeivijos kultūros santykis su tradicija ir naujovėmis; XX amžiaus antrosios pusės JAV kultūra; Avangardizmo recepcija žemininkų poezijoje; Avangardizmas Henriko Radausko poezijoje; Avangardizmas bežemių poezijoje; Avangardizmas Jono Meko, Tomo Venclovos, Albino Baranausko, Rimo Vėžio poezijoje; Avangardizmo recepcija išeivijos poezijoje: apibendrinimas — Avangardizmo recepcija sovietinės Lietuvos poezijoje: Sovietinės kultūros samprata; Avangardizmas Vytauto Montvilos poezijoje; Avangardizmas Eduardo Mieželaičio poezijoje; Avangardizmas Juditos Vaičiūnaitės kūryboje; Avangardizmas Vytauto Bložės, Marcelijaus Martinaičio poezijoje; Avangardizmo recepcija Sigito Gedos, Gintaro Patacko poezijoje; Avangardizmo recepcija sovietinės Lietuvos poezijoje: apibendrinimas — Išvados: Avangardizmo modelio susiformavimas; Avangardizmo recepcija išeivijos poezijoje; Avangardizmo recepcija sovietinės Lietuvos poezijoje — Literatūra — Zusammenfassung.
Keywords:
LT
Avangardizmas; Dadaizmas; Ekspresionizmas; Futurizmas; Išeivijos poezija; Konstruktyvizmas; Lietuvių literatūra; Periodizacija; Poezija; Raiška; Recepcija; Siurrealizmas; Sovietinė kultūra; Srovės; XX amžius.
EN
20th century; Avangarde; Avant-gardism; Constructionism; Dadaism; Exodus poetry; Expresionism; Expression; Futurism; Lithuanian literature; Period; Poetry; Reception; Siurrealism; Soviet culture; Trends.
Summary / Abstract:

LTKnygoje „Avangardizmas XX amžiaus lietuvių poezijoje“ aptariamas avangardizmo modelio susidarymas XX a. pirmųjų dešimtmečių lietuvių poezijoje ir jo recepcija pokario lietuvių išeivijos bei sovietinės Lietuvos poezijoje. Knygoje tai pat ieškoma interpretuojamų XX a. lietuvių poezijos reiškinių ryšių su nelietuviškais kultūros reiškiniais, tradiciškai priskiriamais avangardizmo ar avangardo meno kryptims. Keturiose knygos dalyse apžvelgiama avangardizmo samprata, kai kurie moksliniai tyrimai ir tekstų atrankos principai; avangardizmo modelio susidarymas lietuvių poezijoje ir avangardinės literatūros kryptys (ekspresionizmas, dadaizmas, futurizmas, konstruktyvizmas, siurrealizmas); avangardizmo recepcija išeivijos poezijoje – Henriko Radausko, bežemių, Jono Meko, Tomo Venclovos, Albino Baranausko, Rimo Vėžio poezijoje; avangardizmo recepcija sovietinės Lietuvos poezijoje – Vytauto Montvilos, Eduardo Mieželaičio, Juditos Vaičiūnaitės, Vytauto Bložės, Marcelijaus Martinaičio, Sigito Gedos, Gintaro Patacko kūryboje. Kiekviena dalis užbaigiama apibendrinamojo pobūdžio skyriumi, kurio pagrindinės tezės pakartojamos ir Išvadose. Apibendrintai teigiama, kad lietuvių avangardizmas skirstytinas į du laikotarpius: formavimosi (keturvėjininkai) ir krizės (trečiafrontininkai). Susiformavusi lietuvių avangardizmo estetika dėl susiklosčiusių istorinių ir kultūrinių aplinkybių nesulaukė natūralios tąsos: išeivijoje lietuviškosios kultūros kontekstą pakeitė pokario Amerikos kultūra, o sovietinėje Lietuvoje autentišką savos kultūros patirtį smarkiai veikė hibridiška sovietinė kultūra.

ENThe book “Avangardizmas XX amžiaus lietuvių poezijoje” [Avant-gardism in the 20th century Lithuanian Poetry] covers the formation of the model of avant-gardism in the Lithuanian poetry in the first decades of the 20th century and its reception by the Lithuanian post-war exodus as well as in the Soviet Lithuanian poetry. The book also looks for relation between the interpreted expressions of the 20th century Lithuanian poetry with non-Lithuanian cultural expressions, as a tradition contributed to the avant-gardism or avant-garde art trends. Four parts of the book review the concept of avant-gardism, particular scholarly works and principles of selection of texts; the formation of the avant-gardism model in the Lithuanian poetry and avant-garde literature trends (Expressionism, Dadaism, Futurism, Constructivism, Surrealism); the reception of avant-gardism in the exodus poetry, namely, in the poetry of Henrikas Radauskas, the landless, Jonas Mekas, Tomas Venclova, Albinas Baranauskas, Rimas Vėžys; the reception of avant-gardism in the Soviet Lithuanian poetry, namely in the works of Vytautas Montvila, Eduardas Mieželaitis, Judita Vaičiūnaitė, Vytautas Bložė, Marcelijus Martinaitis, Sigitas Geda, Gintaras Patackas. Each part ends with the summarising chapter with main theses which are reiterated in the Conclusions. It is concluded that the Lithuanian avant-gardism can be divided into two periods: formation (the “Four Winds” movement) and crisis (the “Third Front” movement). Due to historical and cultural circumstances the formed Lithuanian avant-gardism aesthetics was not subject to a natural continuation: the Lithuanian cultural context was replaced by the post-war American culture in the exodus, while in the Soviet Lithuania, an authentic cultural experience was considerably influenced by the hybrid Soviet culture.

ISBN:
9986195764
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26117
Updated:
2021-01-08 20:18:32
Metrics:
Views: 34
Export: