Veiksmažodinė poveikio metafora tikrovės situacijų žymėjimo aspektu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksmažodinė poveikio metafora tikrovės situacijų žymėjimo aspektu
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kontekstas; Metafora; Objektas; Poveikis; Reikšmė; Sakinys; Sema; Semantinė grupė; Subjektas; Tikrovės situacija; Veiksmažodis; Cintext; Influence; Meaning; Metaphor; Object; Real situation; Semantic group; Seme; Sentence; Subject; Verb.
Keywords:
LT
Kontekstas; Metafora; Objektas; Poveikis; Reikšmė; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts; Sema; Semantika / Semantics; Subjektas; Tikrovės situacija; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology.
EN
Cintext; Influence; Meaning; Metaphor; Object; Real situation; Semantic group; Seme; Subject.
Summary / Abstract:

LTMetafora siaurąja prasme yra žodžio reikšmės perkėlimas pagal panašumą, o plačiąja prasme – bet koks žodžio vartojimas netiesiogine reikšme. Šiame straipsnyje aptariamos tiktai pirmosios “pakopos” metaforos – perkeltine metaforine reikšme vartojamo veiksmažodžio sakinys. Poveikio veiksmažodžiai reiškia tam tikrą fizinį veiksmą (tiesiogiai ar netiesiogiai veikiant) ir nurodo poveikį objektui, kaip jo judėjimo, būsenos ar požymio kitimo, proceso kauzaciją. Poveikio veiksmažodžiai, palyginti su kitomis semantinėmis veiksmažodžio grupėmis, akivaizdžiausiai išreiškia subjekto santykį su objektu, dėl to yra ypač parankūs abstraktesnio lygmens dalykų santykiams atskleisti metaforizuojant. Kadangi poveikio veiksmažodžiai žymi įvairius fizinius, apčiuopiamus, kalbos vartotojams lengviausiai suprantamus dalykus, jie yra produktyviausi metaforiškai apibūdinant antrinės prigimties sritis. Veiksmažodinė poveikio metafora gali žymėti įvairias tikrovės situacijas: kalbėjimo, veiklos, emocinės būsenos ir santykio, mentalinės veiklos, rečiau – pojūčių, proceso ir būklės. Šias, vadinamąsias išorines, metaforas patvirtina tam tikros semantinės sakinių struktūros. Gausumu pasižymi vidinė poveikio metafora, vartojama apibendrintam poveikiui žymėti. Vartojant veiksmažodinę poveikio metaforą siekiama atskleisti kokį nors ypatingesnį vienokios ar kitokios tikrovės situacijos niuansą, savotiškai paaiškinti ir sukonkretinti fiziškai neapčiuopiamus reiškinius.

ENIn the narrow sense a metaphor is the shift of the meaning of a word by likeness; in the wide sense – any use of a word in its indirect meaning. This paper focuses only on the first level metaphors – a sentence with a verb that is used figuratively. Action verbs imply a certain physical action (by acting directly or indirectly) and indicate an impact on the object as the causation of the process of its movement, the change of state or quality. Action verbs, in comparison to other semantic verb groups, most evidently express the relationship between the subject and the object, thus they are particularly useful for revealing the relationship of more abstract things through a metaphor. Since action verbs denote various physical, tangible things that are easily understood by language users, they are most productive when using a metaphor to describe the areas of secondary nature. A verbal action metaphor might signify various realistic situations: speaking, acting, emotional state and relationship, mental activity, and more rarely – senses, process and state. These so-called external metaphors are proved by certain semantic sentence structures. The internal action metaphor, used to denote generalised impact, is characterised by abundance. The use of a verbal action metaphor seeks to reveal some more special nuance of one or another realistic situation, explain and concretise physically intangible phenomena.

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25649
Updated:
2013-05-16 13:54:01
Metrics:
Views: 25
Export: