Teologijos-filosofijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete 1922-1940 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teologijos-filosofijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete 1922-1940 m
Alternative Title:
The Theology-philosophy department of Kaunas university in 1922-1940
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 26, p. 183-215
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Kauno universiteto, Teologijos-filosofijos fakulteto istorija, kai kurie jo raidos 1922–1940 m. bruožai, bandymai šį fakultetą reformuoti. Aptariama fakulteto struktūra, jo vadovybė, profesoriai ir studentai; taip pat apžvelgiama ir fakulteto mokslinė leidyba. Teologijos-filosofijos fakulteto įkūrimas buvo būtinas, nes, pirma, dauguma Lietuvos gyventojų buvo katalikai, antra, katalikai turėjo daugiausia pakankamo išsilavinimo žmonių, kurie galėtų dirbti universitete. Teologijos-filosofijos fakultetas, įsteigtas 1922 m. balandžio mėn., buvo kompromisinis sprendimas – atsisakyta steigti atskirą katalikų universitetą. 1926 m. valdžią įgavę kairieji leido suprasti, kad fakultetas bus mažinamas.1931 m. atliktas pertvarkymas buvo vienašališkas sprendimas – nepaisyta tarptautinių ir vietinių įsipareigojimų Bažnyčiai. Kadangi Teologijos-filosofijos fakultetas buvo katalikiška mokymo įstaiga, tai jo globėjas buvo Šventasis Sostas. Globa ypač sustiprėjo 1927 m. pasirašius Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordatą, pagal kurį fakultetas tapo tarptautiniu objektu. Fakultetas leido ir mokslinius žurnalus – „Logos“, „Soter“, „Athenaeum“. Prasidėjus sovietų okupacijai, buvo likviduojami visi vienuolynai ir katalikiškos mokymo įstaigos. Teologijos-filosofijos fakultetas buvo uždarytas 1940 m. liepos 16 d. (oficialiai apie uždarymą paskelbta liepos 25 d.). Tačiau Lietuvos Vyskupų Konferencija šį faktą pripažino neteisėtu ir paskelbė, kad fakultetas veikia toliau.Reikšminiai žodžiai: Teologijos-filosofijos fakultetas; Vytauto Didžiojo universitetas; Faculty of Theology and Philosophy; Vytautas Magnus University.

ENThe article reviews the history of the Theological-philosophical Faculty of Kaunas University, certain features of its development in 1922–1940, and attempts to reform that Faculty. The structure of the Faculty, its management, professors and students are discussed; also, scientific publications of the faculty are reviewed. The establishment of the Theological-philosophical Faculty was necessary because, firstly, most of Lithuania’s inhabitants were Catholics, secondly, the greatest number of educated people who could work at University were Catholics. The Theological-psychological Faculty founded in 1922, was a compromise solution – the idea to establish a separate Catholic University was refused. The leftist who came to power in 1926 let everybody understand that the staff of the Faculty would be reduced in number. Reorganisation carried out in 1931 was a unilateral solution – international and local commitments to the Church were ignored. Since the Theological-philosophical Faculty was an institution of Catholic teaching, its patron was the Holy See. Patronage strengthened considerably after the concordat between Lithuania and the Holy See was signed in 1927 according to which the Faculty became an international subject. The Faculty published scientific journals Logos, Soter, Athenaeum. In the first years of the soviet occupation all monasteries and Catholic teaching institutions were liquidated. The Theological-philosophical Faculty was closed down on 16 July 1940 (officially the closure was announced on 25 July). However, the Lithuanian Confederation of Bishops recognised this fact as illegal and announced that the Faculty would continue its activities.

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2532
Updated:
2018-12-17 11:36:28
Metrics:
Views: 34    Downloads: 4
Export: