Savybiniai įvardžiai Merkelio Petkevičiaus "Katekizme" (1598)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savybiniai įvardžiai Merkelio Petkevičiaus "Katekizme" (1598)
Alternative Title:
Possessive pronouns in Merkelis Petkevičius' "Katekizmas" (1598)
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2009, t. 18, nr. 1/2, p. 113-120
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Katekizmas; Posesyvumas; Rašomoji lietuvių kalba; Savybiniai įvardžiai, nederinamosios formos; Senieji lietuviški raštai; Įvardis; Ancient Lithuanian writings; Catechism; Possessive pronouns, non-agreeing forms; Possessivity; Pronoun; Written Lithuanian.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Katekizmas; Posesyvumas; Rašomoji lietuvių kalba; Senieji lietuviški raštai.
EN
Ancient Lithuanian writings; Catechism; Possessivity; Written Lithuanian.
Summary / Abstract:

LTKalbant apie savybinius įvardžius, lietuvių rašomosios kalbos istorijos požiūriu yra dvi daugiausiai klausimų keliančios problemos: savybinių įvardžių derinamųjų ir nederinamųjų formų santykis ir dviejų refleksyvumo raiškos modelių vartojimo santykis. Straipsnyje šios problemos tiriamos pasitelkiant Merkelio Petkevičiaus „Katekizmo“ kalbos duomenis. Siekiama atskleisti, kokios savybinių įvardžių formos vartojamos „Katekizme“. Medžiaga tyrimui rinkta iš paties katekizmo ir psalmyno. XVI-XVII a. lietuviškuose raštuose vartojamos dviejų tipų savybinių įvardžių formos – derinamosios ir nederinamosios. Nederinamieji įvardžiai eina nederinamuoju pažyminiu, o derinamieji savybiniai įvardžiai su pažymimuoju žodžiu sudaro gimine, skaičiumi ir linksniu derinamus atributinius junginius. Konstatuotina, kad ryškiai dominuojančios Petkevičiaus „Katekizme“ yra savybinių įvardžių nederinamosios formos, derinamosios sudaro vos per 10 procentų visų formų; jos vartojamos gana sporadiškai. Tam tikrą derinamųjų formų vartojimo dėsningumą galima įžiūrėti tada, kai jos pasirenkamos norint sukurti rimą. Be to, derinamosios formos, palyginti su nederinamosiomis, kiek dažniau vartojamos pažymimojo vardažodžio postpozicijoje. „Katekizmo“ kalbos duomenys patvirtina prielaidą, kad viduriniam lietuviškų raštų kalbos variantui būdingesnės nederinamosios savybinių įvardžių formos, išimtį čia sudaro tik Mikalojaus Daukšos tekstai. Kalbant apie refleksyvinių įvardžių vartojimą, pasakytina, kad abiejų refleksyvų raiškos modelių konstrukcijas Petkevičius laikė tinkamomis ir nematė tarp jų didesnio skirtumo.

ENMerkelis Petkevičius' Katekizmas (Catechism) is the second Lithuanian book in the Grand Duchy of Lithuania. It was a response of the Lithuanian Reformers to the publication of Ledesma's Catholic Catechism translated by Mikalojus Daukša. The article discusses the forms of possessive pronouns used in Petkevičius' "Katekizmas", with the emphasis on two aspects: the ratio between agreeing and non-agreeing forms of the possessive pronouns and the ratio of the use of the so-called two models expression of reflexivity. In Petkevičius' "Katekizmas" non-agreeing forms of possessive pronouns clearly predominate, while forms based on agreement constitute slightly over 10% of all the forms and they are used sporadically. Some regularity in the use of the forms based on agreement can be noticed only when they are chosen in order to create a rhyme. Besides, these forms, with rare exceptions, are mostly used in post-position to a nominal form. The data of the language of Petkevičius' "Katekizmas" support a hypothesis that non-agreeing forms of possessive pronouns are more typical of the middle variant of the language of Lithuanian writings, with the exception of Mikalojus Daukša's texts. Talking about the usage of reflexive pronouns in Petkevičius "Katekizmas", it has to be said that Petkevičius considered the constructions of both models of expression of reflexivity suitable and didn't see any major difference between them. [From the publication]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24982
Updated:
2021-03-01 09:06:12
Metrics:
Views: 38    Downloads: 4
Export: