Išorės auditorių darbo vertinimas atliekant mokyklos auditą : mokytojų nuomonės tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Išorės auditorių darbo vertinimas atliekant mokyklos auditą: mokytojų nuomonės tyrimas
Alternative Title:
Evaluation of external auditors' work concerning implementation of school auditing: the research of teachers' opinion
In the Journal:
Mokslas ir edukaciniai procesai [Science and process of education]. 2009, Nr. 2 (8), p. 172-187
Keywords:
LT
Auditas; Auditas, auditorius; Auditorius; Mokyklos išorės auditas; Vertinimas.
EN
Auditing; Auditor; School external audit; The audit, an auditor of the evaluation of the school's external audit; Value.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama problema – neigiamas mokytojų požiūris į auditorių darbą. Siekiant nustatyti, kaip mokytojai vertina išorės auditorių darbą atliekant mokyklos auditą, buvo taikyti šie tyrimo metodai: duomenys rinkti taikant focus grupės interviu, o analizuoti taikant kokybinę turinio (content) analizę. Kiekvienai fokusinei grupei buvo pateikti du atviri diskusiniai klausimai apie auditorių veiklos pozityvius aspektus ir ribotumus. Tyrimas atskleidė, kad mokytojai išorės auditorių darbe pastebi daugiau negatyvių nei pozityvių dalykų. Atlikus duomenų apie išorės auditorių darbą analizę, paaiškėjo, jog pozityvus auditorių grįžtamasis ryšys motyvuoja mokytojus tobulėti, jų vedamos gerosios patirties demonstravimo pamokos sudaro prielaidas mokytojams mokytis. Auditorių veiksmuose įžvelgiamos reikalingos vertinimui savybės, o mokytojų išsakyti teiginiai atspindi pozityvias išankstines auditorių nuostatas. Tačiau mokytojai pasigenda atviro, taktiško ir lygiaverčio bendravimo, tarpusavio bendradarbiavimo, taip pat metodinės pagalbos, objektyvesnio vertinimo. Mokytojų darbą trikdė nesistemingas auditorių lankymasis pamokose, kartais dažnas jų lankymasis toje pačioje klasėje sukėlė nuovargį mokytojams ir mokiniams taip skatindamas nenatūralią elgseną ir sukėlė netipines klaidas. Neadekvatus vertinimas audito metu, menka vertinimo kompetencija sąlygoja paviršutines išvadas, netikslius komentarus, kelia nepasitenkinimą ne tik mokytojams, bet ir bendruomenei.

ENThe theme analysed in the article is teachers’ negative attitude towards auditors’ work. Seeking to define teachers’ attitudes towards external auditors’ work when auditing schools, the following methods of research were employed: collection of data through focus group interview and analysis through qualitative content analysis. Each focus group was provided with two open questions for discussion about positive aspects and limitations of auditors’ activities. The research has revealed that teachers observe more negative aspects in auditors’ work. Having performed an analysis of external auditors’ work, it became clear that positive feedback provided by auditors’ motivates teachers to improve further, and their demonstration of good practice stimulates teachers to learn further. Teachers see characteristics necessary for assessment in auditors’ actions. However, teachers lack open, tactical and equal communication, mutual cooperation as well as methodological support and objective evaluation in auditors’ work. Teachers’ work was disturbed by auditors’ non-systemic visits at lessons. Sometimes their frequent visits in one and the same class caused teachers and pupils’ fatigue thus provoking their not natural behaviour and untypical mistakes. Inadequate assessment during the audit and poor competence for assessment caused superficial mistakes, inaccurate comments and dissatisfaction of teachers and school community.

ISSN:
1822-4644; 2345-0681
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24977
Updated:
2013-04-28 20:40:16
Metrics:
Views: 81
Export: