Žmogiškųjų išteklių valdymo kaitos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogiškųjų išteklių valdymo kaitos ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of human resource management change
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2009, Nr. 1 (14), p. 73-78
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Personalo vadyba; Pridėtinė vertė; Strateginis valdymas; Valdymas; Žmogiškieji ištekliai; Added value; Human resource; Management; Management, personnel management, human resource, added value; Personnel management; Strategic management.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Personalo vadyba / Personnel management; Strateginis valdymas; Valdymas / Management; Žmogiškieji ištekliai.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjant į viešąjį ir privatų sektorių orientuotą mokslinę literatūrą straipsnyje atskleisti žmogiškųjų išteklių valdymo kaitos ypatumai. Analizuojant mokslinius šaltinius pagrįstas žmogiškųjų išteklių ir jų valdymo svarbos augimas globalizacijos ir intensyvios konkurencijos sąlygomis. Keičiantis ištekliaus ypatumams ir svarbai turi keistis jo valdymui taikomi metodai, priemonės bei pati žmogiškųjų išteklių valdymo filosofija (koncepcija). Analizuojant personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių valdymo apibrėžimus bei turinius nustatyta, kad žmogiškųjų išteklių valdymas yra natūrali evoliucinė personalo vadybos tąsa, sąlygota kintančių išorinės aplinkos sąlygų. Išskirti šių dviejų koncepcijų esminiai ypatumai. Nustatyta, kad personalo vadyboje akivaizdus orientavimasis į vidinius, operatyvinius organizacijų poreikius; siekiama iš karto parinkti kvalifikuotus darbuotojus ir taip apriboti būtinas investicijas į žmogiškuosius išteklius. Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatumų analizė atskleidė, kad vadovaujantis šia koncepcija: žmogiškieji ištekliai suvokiami kaip visuma bei laikomi svarbiausiu organizacijos ištekliumi; vidinę orientaciją papildo išorinių sąlygų ir poreikių įvertinimas; derinami individualūs ir komandiniai darbo organizavimo metodai; akivaizdi strateginė orientacija bei aktyvus dalyvavimas organizacijos strategijos formavime ir jos įgyvendinime; vertės bei konkurencinių pranašumų kūrimas; žmogiškųjų išteklių valdymo veiklų paskirstymas tarp skirtingų vykdytojų. Remiantis atlikta mokslinių šaltinių analize apibrėžti šių dviejų koncepcijų skiriamieji bruožai. [...] pol b [autoriaus tekstas].

ENBy examining the scientific literature oriented towards the public and private sectors, the article reveals the special features of the change of human resource management. The analysis of scientific sources is used to show the importance of human resources and their management under the conditions of globalisation and intensive competition. The change of human resource characteristics and importance should be accompanied by changing the methods, measures and philosophy (concept) of human resource management. The analysis of definitions and content of personnel and human resource management shows that human resource management is a natural follow-up of personnel management, which evolved under the changing conditions of external environment. It has been determined that personnel management focuses on internal, operational needs of the organisation; its aim is to select qualified staff and pay less for investment into human resources. The analysis of particular features of human resources showed that under this concept human resources should be perceived as a totality and the key resource of the organisation; the internal orientation should be complemented by the assessment of external conditions and needs; individual and teamwork organisation methods should be combined; there should be a clear strategic orientation and an active participation in the strategic organisational development and implementation; it should be based on building value and competitive advantages; human resource management should be distributed among different performers. The analysis of scientific research is used to define the distinctive features of these two concepts.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24382
Updated:
2018-12-17 12:37:55
Metrics:
Views: 55    Downloads: 19
Export: