Mykolas Biržiška ir Vilniaus universitetas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mykolas Biržiška ir Vilniaus universitetas
Alternative Title:
Mykolas Biržiška and Vilnius University
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
Pages:
275 p
Series:
Fontes historiae Universitatis Vilnensis
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Septyniasdešimt šeštasis Vilniaus universiteto rektorius — Vilniaus universitetas 1940-1944 metais. Atsiminimai / Mykolas Biržiška — Vilniaus universitetas 1940-1941 m. — Prakalba — Stepono Batoro universitetas Vilniuje 1919-1939 m. — Vytauto Didžiojo universitetas Kaune nuo 1922 m. — Vytauto Didžiojo universiteto dalies perkėlimas j Vilnių 1940 m. — Lietuviškasis universitetas Vilniuje prieš sovietų kariuomenei užimant Lietuvą — 1940-1941 m. bolševikinis marksizmas Lietuvoje savo naujoje lietuviškojo paleckizmo formoje — Pirmieji Vilniaus universiteto puolimai tarybiniais laikais — Kimmelis ir Lukaševičius — Vilniaus spauda ir universitetas — Universiteto rektoriaus pasikalbėjimas partijoje — Rektoriaus šaukimas į NKVD — Universiteto santvarkos pakeitimai ir kitokios permainos — Naujų studentų priėmimas universitetan — Atleidimas nuo mokesčio už mokslą ir stipendijų skirstymas — Spalio-lapkričio revoliucijos metinės universitete — Partijos nepasitenkinimas universitetu ir revoliucijos minėjimu — Partija ir universitetas — Maksizmo-leninizmo katedra — Studentų klubas ir rabfakas — Akademinio jaunimo nuotaikos. Lietuvių ir rusų kalba — Mokslo personalas — Universiteto vadovybė šaukiama Maskvon — Prof. Novikovas tikrina Vilniaus universitetą — Sovietinamas universitetas savo gyvenimo pabaigoje — Vilniaus universitetas vokiečių okupacijos metais — Rusų-vokiečių karui artėjant — Universiteto persiorganizavimas — Pirmieji universiteto darbo trukdymai — Dr. Germanto vaidmuo universitete — Stegmanno spaudimas ir atsikirtimas — Nauji kėslai universitetą uždaryti — Darbo tarnybos grėsmė — Vokiečių spaudimas stiprėja — Universiteto uždarymas — Kai vokiečiai buvo uždarę Vilniaus universitetą — Paaiškinimai ir komentarai — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Atsiminimai. Biografijos / Memories. Biographies; Pabėgėliai / Refugees; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTLietuvos valstybės atkūrimo1918 m. signataras, vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros istorikų, tautosakos tyrinėtojų prof. Mykolas Biržiška Vilniaus universitetui vadovavo sovietinės ir nacių okupacijos metais. Jo atsiminimai, parašyti nuo sovietinės reokupacijos pasitraukus į Vokietiją, yra vienas įdomiausių ir autentiškiausių tragiško laikotarpio dokumentų. Studiją sudaro pratarmė, straipsnis „Septyniasdešimt šeštasis Vilniaus universiteto rektorius“, M. Biržiškos atsiminimai „Vilniaus universitetas 1940–1944 metais“, paaiškinimai ir komentarai, iliustracijos, santrauka anglų kalba, asmenvardžių rodyklė. Įžanginiame straipsnyje išsamiai pristatoma M. Biržiškos asmenybė, apibūdinami jo nuopelnai visuomenei ir ypač akademinei terpei. Į vieną atsiminimų knygą sujungti trys M. Biržiškos skirtingų metų rašiniai, skelbti net ir šiandieną skaitytojams sunkiai prieinamuose lietuvių pabėgėlių laikraščiuose Vokietijoje: „Vilniaus universitetas 1940–1941 m.“ („Mintis“ ir atskiras atspaudas), „Vilniaus universitetas vokiečių okupacijos metais“ („Tėviškės garsas“) ir „Kai vokiečiai buvo uždarę Vilniaus universitetą“ („Mūsų kelias“). Be kupiūrų pateikti atsiminimai perteikia to meto politinę, kultūrinę ir psichologinę atmosferą, parodo didžiulius sunkumus, kuriuos patyrė seniausia Lietuvos aukštoji mokykla. Paaiškinimuose apibūdinami beveik visi atsiminimuose paminėti asmenys, remiantis naujais tyrimų duomenimis patikslinti įvykiai, faktai, paaiškinti terminai, posakiai ir kt. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Švietimo istorija; Šaltiniai; Atsiminimai; Mykolas Biržiška; History of Education; Historical Sources; Memoirs.

ENProf. Mykolas Biržiška, a signatory of the restoration of statehood in 1918 and one of the most famous historians of the old Lithuanian literature and scholars of Lithuanian folklore, headed Vilnius University during the years of the Soviet and the Nazi occupations. His memoirs, written after the retreat to the West from the Soviet reoccupation, are one of the most interesting and authentic documents of that tragic period. The study consists of a preface, a paper entitled The Seventy-Sixth Rector of Vilnius University, M. Biržiška’s memoirs Vilnius University in 1940–1944, explanations and comments, illustrations, a summary in English and an index of personal names. The introductory paper presents in detail M. Biržiška’s personality, defines his merits for society and especially for the academic circles. Three papers of M. Biržiška from different periods, first published in newspapers of Lithuanian refugees in Germany that are still difficult to access by the reader today, are combined into a single book of memoirs, i.e. Vilnius University in 1940–1941 (Mintis and an individual reprint), Vilnius University During the Years of the German Occupation (Tėviškės garsas) and When the Germans Shut Down Vilnius University (Mūsų kelias). The memoirs presented without expurgations convey the political, cultural and psychological atmosphere of that time and show the great difficulties that Lithuania’s oldest university was faced with. The explanations characterise nearly all the persons mentioned in the memoirs, revises the events and facts based on the latest research data and clarify the terms, sayings, etc.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2284
Updated:
2020-11-20 09:58:45
Metrics:
Views: 80
Export: