Gamtamokslinio ugdymo procesas : sąvokų interiorizacijos aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtamokslinio ugdymo procesas: sąvokų interiorizacijos aspektas
Alternative Title:
Process of natural science education: the aspect of concepts interiorization
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas [GU] [Natural Science Education]. 2009, Nr. 1 (24), p. 8-18
Keywords:
LT
Gamtamokslinis ugdymas; Gamtamokslinis ugdymas, mokymo procesas, ilgalaikis žinių įtvirtinimas, sąvokų interiorizavimas; Ilgalaikis žinių įtvirtinimas; Mokymo procesas; Sąvokų interiorizavimas.
EN
Interiorization of concept; Long-term adoption of knowledge; Natural science education; Natural science education, teaching process, long-term adoption of knowledge, interiorization of concept; Teaching process.
Summary / Abstract:

LTPasaulio pažinimo pamokoms, ypač gamtamokslinėms, labai svarbu, kad mokinys stebėdamas ir analizuodamas, tyrinėdamas ir įsitikindamas, svarstydamas su draugais ir pan. gautų naują informaciją ir su ja dirbtų. Taip gauta informacija bus geriau suprasta, greičiau susiformuos sąvokos, o kartojimas padės greičiau atsirasti vaizdiniams. Rostoko projekto autoriai įsitikinę, kad aštuonmečiai, priklausomai nuo jų ankstesnės patirties ir esamų žinių, gali abstrakčiai mąstyti, net jei jie formuluoja atsakymus ir mintis sava kalba. Straipsnyje siekta nustatyti II ir III klasės mokinių žinias bei sąvokų interiorizacįją, vykstančią gamtamokslinio ugdymo procese, realizuojant modulio „Vanduo“ turinį. Tyrime dalyvavo 81 trečios klasės bei 36 antrų klasių mokiniai. Nustatyta, kad Rostoko projekto idėjos nėra naujos ar svetimos Lietuvai. Atskleista, kad mokymosi procese gerėjo moksleivių žinios apie vandenį, jo struktūrą, būsenas, apytakos ratą, vandens savaiminį išsivalymą. Refleksijų apie mokymąsi analizė parodė, kad mokiniai daug geriau sugeba suprasti pateiktą medžiagą, jei patys tiesiogiai dalyvauja aptariamo objekto tyrime. Taigi vaizdumas yra ne mažiau svarbus už pačią informaciją. Svarbus vaidmuo mokymosi procese tenka mokytojui, tačiau apklaustieji pripažįsta ir draugų, papildomos literatūros bei šeimos indėlį. Mokymo efektyvumo stebėsena pagal projekto metodiką leido nustatyti, kad dauguma mokinių, mokydamiesi apie vandenį, ne tik įgijo žinių, bet ir jas suvokė, ne tik formavo gamtamokslines sąvokas, bet ir sėkmingai jas interiorizavo.

ENIt is important that in the World‘s insight lessons, especially those of natural sciences, students gathered new information and worked with it through observing and analysing, exploring and approving, discussing with friends and etc. The information gathered in such a way will be perceived better, the notions will develop faster and the repetition will help images to occur. The authors of the Rostock project are certain that eight-year-olds, respective to their earlier experience and knowledge, can think abstractly even though they formulate the answers and thoughts in their own language. This article is aiming to identify the knowledge of 2nd and 3rd grade students and the interiorization of notions during the education process of natural sciences by implementing the content of the module “Water“. 81 third-grade student and 36 second-grade students participated in the research. It is found that the ideas of the Rostock project are not new or unconventional in Lithuania. In the process of learning the students‘ knowledge about water, its structure, states, water cycle and its self purification has improved. The analysis of reflections about the learning process has shown that students understand the material better if they directly participate in the study of the object discussed. Therefore visuality is as important as the information itself. Teacher is playing a significant role in the learning process, nevertheless participants of the research recognize the contribution of friends, complementary literature and family. The effectiveness of learning was observed based on the methods of the project and allowed to conclude that the majority of students learning about water not only acquired knowledge, but also comprehended it, not only formulated notions of natural sciences, but also successfully interiorized them.

ISSN:
1648-939X; 2669-1140
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22413
Updated:
2021-02-25 10:00:17
Metrics:
Views: 83    Downloads: 3
Export: