Darnaus vystymosi strateginis planavimas: municipaliniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi strateginis planavimas: municipaliniai aspektai
Alternative Title:
Economic aspects of cities sustainable development strategic planning
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2005, t. 11, Nr. 4, p. 260-269
Keywords:
LT
Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje, kaip ir kitose pokomunistinėse valstybėse, darnaus vystymosi principai pradėti taikyti tik prieš keletą metų iš esmės tik dėlto, jog tai yra „madinga" visame pasaulyje, strateginiai planai buvo kuriami dažniausiai taip, kaip kam suprantama, neatsižvelgiant į kokybę ir tikrąja paskirtį. Dauguma investuotojų, rinkdamiesi vietas savo investicijoms, dažniausiai nagrinėja strateginius planus, tai yra vienas iš lemiamų veiksnių renkantis vietą investicijoms ar bent išsirenkant galimus variantus. Šiuo metu jau pradedama suvokti darnaus vystymosi svarba, ir šie principai pradedami realiai įgyvendinti, tačiau proceso metu kyla gan daug neaiškumų, kurie lemia straipsnio problematiką: miestų darnaus vystymosi strateginio valdymo principų nesuvokimas, bendruomenės įtraukimo į strateginio valdymo procesus svarbos neįvertinimas, nėra vienos darnaus vystymosi strateginių planų rengimo metodikos. Šio straipsnio tikslas - išanalizuoti darnaus vystymosi principus ir jų taikymo miesto bendruomenių plėtrai galimybes. Darbe atskleista darnaus vystymosi koncepcijos esmė, pateikti darnaus vystymosi strateginio planavimo principai ir įvertinta bendruomenės įtraukimo į darnaus vystymosi strateginio valdymo procesą svarba. Be to, straipsnyje išanalizuoti darnaus vystymosi principų pritaikymo miestuose ypatumai ir problematika. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Darnus miestų vystymasis; Strateginis planavimas; Cities sustainable development; Strategic planning.

ENLithuania, as other post-Communist countries, began applying the principles of sustainable development only a few years ago, essentially, because it was a new “fad” worldwide; strategic plans were created in a haphazard manner without regard for quality and true purpose. In choosing a location for their investments, the majority of investors often review strategic plans: they are one of the deciding factors in choosing a location for investments or at least in selecting possible alternatives. Currently, there is increasing awareness of the importance of sustainable development and these principles began to be implemented in practice, yet in the course of work, many questions emerge. These questions determine the scope of this article: lack of awareness about strategic management principle of sustainable urban development, neglect of the important role of involving community in strategic management processes, lack of single methodology for preparing strategic sustainable development plans. The aim of this article is to analyze the principles of sustainable development and possibilities for their application in the development of urban communities. The work defines the essence of sustainable development concept, provides strategic planning principles for sustainable development and evaluates the importance of involving communities in the process of strategic management of sustainable development. Besides, the article analyzes specific features and problems related to application of sustainable development principles in cities. [...].

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/224
Updated:
2021-04-14 13:02:30
Metrics:
Views: 38    Downloads: 5
Export: