Audito ir turto vertinimo santykis – sistemos formavimo aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito ir turto vertinimo santykis – sistemos formavimo aspektai
Alternative Title:
Auditing and asset evaluation ratio – the aspects of system formation
Keywords:
LT
Auditas; Bendradarbiavimas; Panašumai; Raida; Turto vertinimas.
EN
Audit; Cooperation; Development; Property valuation; Similarities.
Summary / Abstract:

LTAuditą ir turto vertinimą Lietuvoje imta sparčiai plėtoti po 1990 m. Nepriklausomo audito atsiradimo pradžia galima laikyti 1991 m. gruodžio mėn., kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino nuostatus, reglamentuojančius šią veiklą. Teisės aktas, reglamentuojantis turto vertės nustatymą, buvo patvirtintas 1995 metų kovo mėn., o 1996 metais patvirtinta turto vertinimo metodika. Iki tol turtas taip pat buvo vertinamas, tačiau nebuvo aiškios turto kainos nustatymo metodikos. Vėliau buvo priimti kiti teisės aktai ir 1999 metais baigta kurti audito organizavimo ir atlikimo bei turto vertinimo tvarka. Audito ir turto vertinimo veikla turi daug panašumų kalbant apie įgaliojimų suteikimą, darbo principus, atsakomybę, rezultatų įforminimą ir pateikimo užsakovams tvarką. Auditoriai ir turto vertintojai gali bendradarbiauti rinkdami audito įrodymus, nustatydami melagingo informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose faktus. Kilus abejonių dėl finansinėse ataskaitose pateiktos turto vertės, auditoriai gali kviesti turto vertintojus, kad jie nustatytų tikrąją turto vertę. Taip pat auditoriui gali prireikti turto vertintojo pagalbos, kai dėl įvairių priežasčių reikia tikslinti turto vertę.Auditas ir turto vertinimas dažnai papildo vienas kitą, nes neretai auditorius negali pateikti pagrįstos išvados apie įmonės finansines ataskaitas, jeigu prieš tai nebuvo atliktas turto vertinimas ir nepatvirtinta jo vertė įmonės finansinėje apskaitoje. Straipsnio tikslas yra ištirti audito ir turto vertinimo panašumus ir bendradarbiavimo galimybes. Tyrimo objektas – auditorių ir turto vertintojų veikla. [Iš leidinio]

ENIn Lithuania auditing and asset evaluation have been under great development since 1990. The outset of independent auditing can be considered the year of 1991, December, when the government of the republic of Lithuania approved the articles regulating this process. Legal act, regulating asset evaluation was passed in March, 1995, and in the year of 1996, methodology of asset evaluation was approved. Up to that date the process of asset evaluation existed but it lacked clear methodology of describing the procedure of asset evaluation. Later, other legal acts were passed and in 1999 the procedure of auditing and asset evaluation was created. The process of auditing and asset evaluation have much in common concerning authorization, principles of employment, liabilities, result engrossing and a conformation of procedure which is presented to a contractor. Auditors and asset appraisers can cooperate, while working on auditing evidence, determining the facts of distorted information in the financial statements. If the value of the assets presented in the financial statements is questionable the auditors can invite the asset appraiser in order to determine the precise value of on asset.Sometimes the auditors need some help from on asset appraiser, when because of some reasons the auditors have to specify the asset value. Quit often, auditing and asset evaluation complement each other because, sometimes, on auditor is unable to present a well-grounded conclusion about company's financial statements, if the asset evaluation was not performed earlier and its total value was not depicted in the company's financial accountancy. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22340
Updated:
2020-03-02 15:12:27
Metrics:
Views: 128
Export: