Establishing integrity to eliminate women discrimination in science : implications from empirical research in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Establishing integrity to eliminate women discrimination in science: implications from empirical research in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 633-640
Keywords:
LT
Akademinės institucijos; Etikos principai; Integralumas; Organizacinė veikla; Moterų diskriminacija.
EN
Academic institutions; Ethical principles; Integrity; Organizational practices; Women discrimination.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamos kai kurios Europos Komisijos finansuojamo projekto „Moterys moksle ir aukštosiose technologijose” išvados. Autoriai siekia identifikuoti organizacines kliūtis moterų paaukštinimui universitetuose Lietuvoje ir aptarti priemones, kurios galėtų padėti įgyvendinti antidiskriminacinę politiką. Duomenys buvo surinkti atlikus 30 interviu dvylikoje Lietuvos akademinių institucijų. Tyrimo rezultatai rodo, kad diskriminacija yra uždrausta de jure, tačiau ji egzistuoja de facto. Pagrindinės moterų diskriminacijos priežastys yra diskriminacijos reiškinio suvokimas, kai suvokiamos tiesioginės formos, bet nesuvokiamos netiesioginės. Taip pat stereotipinis požiūris į moters vaidmenį ir gebėjimus ir žmogiškųjų išteklių vadybos praktika, kai nesiremiama objektyviais principais, kurie naudingi ir teisingi visiems darbuotojams. Autoriai tvirtina, kad organizacinės kliūtys moterų paaukštinimui į vadovaujančias pareigas gali būti eliminuotos, jei jų žmogiškųjų išteklių valdymo praktika bus pagrįsta tokiais etiniais principais kaip teisingumas, skaidrumas ir taikymo universalumas. Jie skatina meritokratijos sistemą ir integralumą. Be to, siekiant užtikrinti antidiskriminacinių priemonių efektyvumą, specialios politikos, tokios, kaip teigiamas palaikymas, įvairovės valdymas neturėtų būti mechaniškai kopijuojami iš Vakarų visuomenių ir jų organizacijų, bet adaptuoti tam tikram sociokultūriniam kontekstui.

ENThe paper presents some findings of the European Commission-funded project “Women in Sciences and High Technology”. The authors aim to identify organizational obstacles for women advancement in academia in Lithuania and discuss measures which could help to realize anti-discriminatory policies. The data were gathered by 30 in-depth interviews in 12 Lithuanian academic institutions. The research findings indicate that discrimination is prohibited de jure, yet exists de facto. We contend that organizational obstacles for women advancement to leading positions could be eliminated once their human resource management practices are based on ethical principles such as justice, transparency and universalizability. They support the system of meritocracy and promote integrity. Moreover, to ensure effectiveness of anti-discriminatory measures, particular policies such as affirmative action, diversity management should not be mechanically copied from other (Western) societies and their organizations but adapted to a definite socio-cultural context. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22296
Updated:
2021-01-13 18:08:28
Metrics:
Views: 10    Downloads: 4
Export: