Sustainable development assessment : the theoretical and practical possibilities

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Sustainable development assessment: the theoretical and practical possibilities
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2009, Nr. 39, p. 86-91
Keywords:
LT
Darnumas; Kiekybinis įvertinimas; Plėtra; Tvarumas; Vertinimas; Vystymas.
EN
Assessment; Development; Development, assessment, sustainability; Quantitative evaluation; Sustainability.
Summary / Abstract:

LTKai kalbama apie tvarią plėtrą, yra įprasta praktika siekti pasirinkti ir suderinti tarpusavyje rodiklius, atitinkančius kiekvienam iš trijų (ar daugiau) aspektų, t. y. ekonominių, ekologinių, socialinių ir t.t. Siekiant įvertinti tvaraus vystymosi ekologinį aspektą, dažnai naudojami aplinkosauginiai rodikliai. Norint geriau suprasti tvaraus vystymosi vertinimo procesą, reikia aptarti tvaraus vystymosi vertinimo ir vertinimo modelius, apimančius kai kuriuos rodikliu pagrįstus tvaraus vystymosi vertinimo metodus. Straipsnyje aptariamos subalansuotos plėtros teorinės ir praktinės galimybės. Straipsnio tikslas - išanalizuoti tvaraus vystymosi modelių turinį ir problemas, su kuriomis susiduriama, norint kokybiškai ir kiekybiškai įvertinti tvarumą. Straipsnis parengtas naudojant sisteminę mokslinės literatūros analizę, bendrąją ir loginę analizę, lyginamąjį ir apibendrinamąjį metodus bei praktinę patirtį tvaraus vystymosi srityje. Atsižvelgiant į valstybės tvarios plėtros strategiją ir tam tikrų ekonomikos sektorių politikos ekologizavimą, ekologinės politikos efektyvumas turėtų būti įvertintas naudojant rodiklius. Rekomenduojama suskirstyti tvaraus vystymosi vertinimo modelius į tokias grupes: a) modeliai besiremiantys rodikliais, b) gaminių vertinimo modeliai, c) integruoti vertinimo modeliai. Šie būdai taip pat yra suskirstyti pagal jų erdvinį aspektą, bei pagal gamtos-visuomenės sistemos integravimo lygį. Straipsnyje apibendrintos tvaraus vystymosi regioninės politikos ypatybės yra svarbus metodologinis ir politinis iššūkis.

ENWhen we are talking about sustainable development, it is usual practice to choose and coordinate together the indicators, which correspond to each of three (or more) aspects, i.e., economic, ecological, social etc. In order to evaluate the ecological aspect of sustainable development, environmental indicators are used often. In order to better understand the evaluation process of sustainable development, the evaluation of sustainable development and evaluation models, which encompass some sustainable development evaluation methods based on indicators, need to be discussed. The theoretical and practical possibilities of balanced development are discussed in the article. The purpose of the article is to analyze the subject matter and problems of sustainable development models which people encounter, in order to quantitative and qualitative evaluate the sustainability. The article was prepared by using systemic scientific literature analysis, common and logical analysis, comparative and summarizing methods, and practical experience in the area of sustainable development. Having regard to the sustainable development strategy of the country and ecologization of certain economic sectors, the effectiveness of ecologic policy should be evaluated by using indicators. It is recommended to group the evaluation models of sustainable development in to: a) models, which are based on indicators, b) product evaluation models, and c) integrated evaluation models. These methods are also group in accordance to their special aspect and the integration level of nature and society. The regional sustainable development policy’s features, which are important methodological and political challenge, are summarized in the article.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Concepts of strong comparability and commensurability versus concepts of strong and weak sustainability / Remigijus Čiegis, Raimondas Čiegis, Edmundas Jasinskas. Inžinerinė ekonomika. 2005, Nr. 5 (45), p. 31-35.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30953
Updated:
2018-12-17 12:39:50
Metrics:
Views: 58    Downloads: 2
Export: