Baisogalos apylinkių tautosaka lietuvių tautosakos rankraštyne

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baisogalos apylinkių tautosaka lietuvių tautosakos rankraštyne
In the Book:
Baisogala / vyriausiasis redaktorius Jonas Linkevičius. Vilnius: Versmė, 2009. P. 481-489. (Lietuvos valsčiai ; kn. 16)
Keywords:
LT
Lietuvių folkloras; Baisogaloa apylinkės; Lietuvių tautosakos rankraštynas; Baisogalos apylinkės; Tautosaka.
EN
Lithuanian folklore; Baisogala parish; The Lithuanian Folklore Archives; Baisogala vicinity; Lithuanian folklore archive.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tema – Baisogalos apylinkių tautosaka, randama Lietuvos tautosakos rankraštyne. Straipsnio tikslai – ištirti Lietuvių tautosakos rankraštyne esančios Baisogalos valsčiuje užrašytos tautosakos gausą bei įvairovę ir atskleisti jos prieinamumą skaitytojams. Siekdami tikslų, straipsnio autorė iš pradžių apžvelgia rankraštyne esančius aktualius rinkinius, susipažindina su juose esančios medžiagos rinkėjais ar rinkinių sudarytojais, vėliau aptaria pačius tautosakos tekstus. Darbe pasitelkti istorinis, aprašomasis ir lyginamasis metodai. Istorinis metodas padeda supažindinti skaitytoją su rankraščių patekimo į rankraštyną seka, aprašomasis – atskleisti rinkiniuose esančios tautosakos užrašymo aplinkybes, pateikimo būdą, žanrų įvairovę ir kt., lyginamasis – sugretinti kelis rinkinius, įvertinti skirtinguose šaltiniuose esančią medžiagą. Straipsnio autorė daro išvadą, kad Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos rankraštyne esančiuose Baisogalos valsčiuje užrašytos tautosakos rinkiniuose aptinkamas didelis kiekis kruopščiai užrašytos įvairios tautosakos: dainų, pasakų, etiologinių ir mitologinių sakmių, anekdotų, atsiminimų, mįslių / patarlių bei kt. Tikėtina, jog šių kūrinėlių būtų užrašyta gerokai mažiau, jei ne tokie rinkėjai kaip Stepas Žaromskis, Vladas Žaromskis ir kt. Kadangi tautosaka rinkta beveik visą XX a., o paskutiniai užrašymai yra iš XXI a., taip suteikiama galimybė pasekti tekstų populiarumo, jų pateikimo ypatybių kaitą ir kt. Tačiau tik nedidelė šios tautosakos dalis buvo publikuota anksčiau.

ENThe subject of the article is the folklore of Baisiogala district found in the manuscripts of Lithuanian folklore. The objectives of the article are to explore the plenty and diversity of folklore of Baisiogala district found in the Lithuanian Folklore Archives, and reveal its accessibility to the readers. With these objectives in mind, the author first reviews the factual collections in the manuscripts introducing the material collectors or compilers, and then discussed the very texts. In the article, the authors uses historical, descriptive and comparative methods: historical method helps familiarizing the reader, the folklore found its way to the archive; descriptive method helps to reveal the circumstances of writing down the folklore, diversity of genres, etc.; comparative method was used to compare several collections and assess the material from different sources. The author concludes that the folklore collection of Baisiogala district found in the Lithuanian Folklore Archives of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore contains various carefully recorded folklore texts: songs, tales, legends and mythological sagas, anecdotes, memories, riddles/proverbs and more. Most probably, the list of these texts could have been shorter unless such collectors as Stepas Žaromskis, Vladas Žaromskis, etc. Since the folklore was being collected almost all the 20th c., and the last entries are made in the 21th c., there is a possibility to trace changes in their popularity and presentation peculiarities. However, only a small part of these texts have been published before.

Related Publications:
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 13,[D.] 2 / Šeimos dainos. parengė Leonardas Sauka ; melodijas parengė Vaclovas Juodpusis ; [tomo redakcinė komisija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998. 677 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 15, Dainos apie gamtą / parengė Giedrius Dringelis ; melodijas parengė Austė Nakienė ; [tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000. 718 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 16, Humoristinės-didaktinės dainos : dainos apie girtuoklystę / parengė Jurgita Ūsaitytė ; melodijas parengė Jūratė Gudaitė ; [tomą parengė Jurgita Ūsaitytė, Giedrius Dringelis, Vita Ivanauskaitė, Jurga Sadauskienė, Leonardas Sauka, Bronė Stundžienė, Žemyna Trinkūnaitė ; tomo redakcinė kolegija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002. 902 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 2,[D.] 1, Vestuvinės dainos.Piršlybų dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1983. 884 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 3,[D.] 1 / Karinės-istorinės dainos. parengė P. Jokimaitienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1985. 954 p.
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 5,[D.] 3, Vestuvinės dainos.Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1989. 669 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21601
Updated:
2013-04-28 19:46:45
Metrics:
Views: 10
Export: