Smurtas prieš žydus Šiaurės Lietuvoje 1900 metais. Įvykiai ir interpretacijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smurtas prieš žydus Šiaurės Lietuvoje 1900 metais. Įvykiai ir interpretacijos
Alternative Title:
Violence against the Jews in North Lithuania in 1900. The events and their interpretation
Keywords:
LT
20 amžius. 1900-1914; Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas valdžios pareigūnų ir nelegalios lietuvių spaudos dėmesio sulaukęs smurto prieš žydus Vaškiuose (arba Konstantinove, Panevėžio apskrityje) faktas bei jo interpretacijos. Taip pat kiti smurto prieš žydus atvejai Šiaurės Lietuvoje. Analizuojamos galimos įvykių sąsajos, keliami klausimai, kiek šie įvykiai atspindi lietuvių – žydų kasdienį sugyvenimą, kiek jie yra išprovokuoti sociopolitinės situacijos (modernaus lietuvių nacionalizmo sklaidos, valdžios priemonių) ar konkrečių aplinkybių, galbūt - atsitiktinumų. Kompleksiškai klausiant kas įvyko, kodėl “čia”, kodėl 1900-aisiais metais, kaip ir kodėl į tuos įvykius reaguota, tikimasi atsakyti į klausimus apie situacijos tipiškumą ar išskirtinumą, šio regiono ypatybes. Visuomenės reakcija, rekonstruojama pagal katalikišką ir pasaulietinę nelegalią spaudą, taip pat leidžia spręsti apie konfliktų tipiškumą ar išskirtinumą, atskleidžia dviejų bendruomenių tarpusavio santykių detales. Analizuojant konfliktus daroma prielaida, kad įtakos jų genezei galėjo turėti tai, jog šis regionas 1899-1900 m. išsiskyrė nelegaliai platinamų atsišaukimų gausa. Nelegali spauda ir smurtas prieš žydus tiesiogiai nesiejami, tačiau valdžios priemonės prieš nelegalią spaudą (sekimai, kratos, suėmimai) galėjo padidinti įtampą tarp dviejų bendruomenių, kartais peraugdavusią į smurtą. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the fact of violence against Jews in Vaškiai (or Konstantinovas in Panevėžys district), which attained attention from authorities and illegal Lithuanian press, the interpretations of the said fact, other cases of violence against Jews in the Northern Lithuania and the potential relations between the events and raises the questions on how the said events reflect the everyday coexistence between Lithuanians and Jews and how they were provoked by the sociopolitical situation (the spread of modern Lithuanian nationalism, the means of authority) or the specific circumstances, which might have been incidental. When raising a complex question on why was it “here”, why in the year 1900 and how the events were responded to, attempts are made to answer the questions whether the situation was typical or exceptional and analyze the peculiarities of the region. The response from the society, reconstructed according to the Catholic and secular illegal press, also provides the possibilities to make judgment on the conflicts being typical or exceptional and reveals the details of interrelation between the two communities. When analyzing the conflicts the presumption is made that their genesis was influenced by the fact that during the time period of 1899-1900 the region distinguished with the abundance of illegally disseminated proclamations. The illegal press and violence against Jews are not related directly however the authority measures against the illegal press (surveillance, searches, arrests) could have increase the tension between the two communities, which sometimes grew into violence.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2117
Updated:
2019-02-14 16:01:40
Metrics:
Views: 39
Export: