Современность и перспективы большого "Словаря литовского языка"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Современность и перспективы большого "Словаря литовского языка"
In the Book:
Исторический путь литовской письменности / науч. ред. С. Ю. Темчин. Вильнюс: Институт литовского языка, 2005. P. 340-355
Keywords:
LT
Leksikografija; Žodynai; Elektroniniai žodynai; Kartotekos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama kiekybinė ir kokybinė akademinio "Lietuvių kalbos žodyno" (I--XX t., 1941--2002; toliau -- Žodynas) charakteristika, apžvelgiami Žodyno leidimo tąsos paieškos būdai, pristatoma pirmoji ir antroji planuojama elektroninės Žodyno versijos, apibūdinama Žodyno kartoteka. Straipsnio autorių nuomone, toks išsamus vienos iš pačių archajiškiausių indoeuropiečių kalbų Žodynas -- labai svarbus ne tik lietuvių kalbotyros teorijai ir praktikai, bet ir baltistikai, indoeuropeistikai, bendrajai kalbotyrai ir tipologijai. Kai 2002 m. išėjo paskutinis "knyginio" Žodyno XX-tasis tomas, buvo nuspręsta išleisti visą "Lietuvių kalbos žodyną" elektronine forma. Pirmasis elektroninio "Lietuvių kalbos žodyno" leidimas yra įdėtas į tinklalapį www.lkz.lt, taip pat jį galima rasti Lietuvių kalbos instituto tinklalapyje (www.lki.lt). Dabar planuojamas antrasis elektroninės Žodyno versijos leidimas -- tai papildytas ir pataisytas Žodynas su išplėsta paieškos sistema. Jis bus papildytas jau esančiais kartotekoje papildymais ir šiuo metu renkamais kalbos faktais: naujais žodžiais, naujomis reikšmėmis ir jų atspalviais, naujais vartojimo pavyzdžiais, naujais arealinės kalbotyros faktais. Kol naujo Žodyno leidimo nauji rengimo principai ir instrukcija dar neparengti ir darbas dar neprasidėjęs, straipsnio autorės kviečia Žodynu besinaudojančius mokslininkus išsakyti savo pageidavimus apie tai, kaip jie įsivaizduoja šį leksikografinį darbą. Darbo grupei tai padėtų sukurti šiuolaikinės kalbotyros lygį geriau atitinkantį ir Žodynu besinaudojančių žmonių poreikius tenkinantį Žodyno variantą.

ENThe article presents the quantity and quality characteristic of the academic “Dictionary of the Lithuanian Language” (I--XX t., 1941--2002; hereinafter referred to as the Dictionary), provides an overview of the ways for searching for continuation of issuing of the Dictionary, presents the first and the planned second electronic versions of the Dictionary and characterizes the catalogue of the Dictionary. In the opinion of the authors of the article, such a comprehensive dictionary of one of the most archaic Indo-European languages is very important not only for the theory and practice of Lithuanian linguistics, but also for Baltic studies, Indo-European studies, general linguistics and typology. When the last, 20th volume of the “paper” dictionary was issued in 2002, the decision was made to publish the entire Dictionary electronically. The first issue of the electronic Dictionary was provided at www.lkz.lt, it also can be found at the webpage of the Institute of the Lithuanian Language at www.lki.lt. Presently the second issue of the electronic Dictionary is planned – the amended and supplemented Dictionary with an expanded search engine. The Dictionary will be supplemented with the additions, already existing in the catalogue and the language facts, which are being collected at the moment: new words, meanings, examples of use and facts of habitat linguistics. While the new principles and instruction for preparation of the new edition of the Dictionary are not prepared and the works have not already been commenced, the authors of the article invite the researchers, taking interest in the Dictionary to express their wishes on how they imagine the lexicographic work, which would help the workgroup to create the version of the Dictionary, better compliant with the level of the modern linguistics and satisfying the needs of the people, using the Dictionary.

ISBN:
998666893X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2105
Updated:
2018-03-21 15:45:17
Metrics:
Views: 6
Export: