Vyresniųjų klasių moksleivių mokymosi motyvacijos ir psichosocialinės sveikatos rodiklių sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyresniųjų klasių moksleivių mokymosi motyvacijos ir psichosocialinės sveikatos rodiklių sąsajos
Alternative Title:
Relations between learning motivation and psychosocial health indices of pupils in higher forms
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 193-199
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Pedagogika / Pedagogy; Socialinė politika / Social policy.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta atskleisti vyresniųjų klasių mokinių mokymosi motyvacijos sąsajas su jų psichosocialinės sveikatos rodikliais - savigarba bei socialine integracija. Tiriamąją imtį sudarė 612 IX-XI klasių moksleivių (307 vaikinai ir 305 merginos), atsitiktinai parinktų iš Kauno miesto bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų. Apklausos raštu duomenys parodė, kad merginų mokymosi motyvacija aukštesnė nei vaikinų bei patvirtino hipotezę, jog egzistuoja sąsajos tarp psichosocialinės sveikatos ir mokymosi motyvacijos, t. y. paaugliai, turintys geresnius psichosocialinės sveikatos rodiklius, pasižymi aukštesne mokymosi motyvacija. Moksleivių mokymosi motyvacijos tyrimo duomenys, įvertinti pagal mokymąsi motyvuojančias paskatas, parodė, kad tirtų paauglių mokymosi motyvaciją sudarė socialinio pripažinimo, teigiamos stimuliacijos bei vidiniai motyvai. Šie motyvai gali paskatinti moksleivius siekti aukštesnių mokymosi rodiklių. Didesnių galimybių siekti aukštesnių mokymosi rezultatų turi tie moksleiviai, kurių gabumai yra aukštesni ir kurie geba prisiimti atsakomybę už savo mokymosi rezultatus. Tyrimo duomenys atskleidė, kad moksleiviams yra būdingas aukštesnis nei vidutinis bendrosios savigarbos ir socialinės integracijos lygis. Didėjant moksleivių amžiui jų savigarba tampa kiek aukštesnė, tačiau tai labiau ryšku vaikinų grupėse. Vaikinai išsiskyrė aukštesne socialine integracija. Lyginamoji mokymosi motyvacijos ir psichosocialinės sveikatos rodiklių analizė atskleidė, kad tarp šių kintamųjų egzistuoja tarpusavio ryšys: aukštesne mokymosi motyvacija išsiskiria tie mokiniai, kurių psichosocialinės sveikatos rodikliai yra geresni. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokymosi motyvacija; Savigarba; Socialinė integracija / izoliacija.; Learning motivation; Self-esteem; Social integration / isolation.; Mokymosi motyvacija; Socialinė integracija / izoliacija; Learning motivation; Social integration / isolation; Socialinė integracija/izoliacija.; Social integration/isolation.

ENIn this research an attempt was made to reveal relations between learning motivation of pupils from senior grades and their psychosocial health indices - self-esteem and social integration. The sample consisted of 612 pupils from IX-X-I forms (307 boys and 305 girls) randomly selected from Kaunas city comprehensive schools. Data of the written survey have shown that girls' learning motivation was higher than boys'. Our hypothesis that there are relations between psychosocial health and learning motivation was confirmed, i.e. pupils who demonstrated better indices of psychosocial health have higher learning motivation. The data of research on pupils' learning motivation estimated taking into account motivational incentives showed that learning motivation of researched teenagers consisted of motives of social recognition, positive stimulation and inner ones. These motives may stimulate pupils to seek higher academic achievements. Pupils who have got better abilities and are able take responsibility for their achievement results have got better chances to seek higher academic achievements. Research results revealed that pupils from secondary schools demonstrate higher than medium level of general self esteem and social integration. With pupils' age their self-esteem is getting slightly higher, especially in boys' groups. Boys are better socially integrated than girls. Comparative analysis of pupils' learning motivation and psychosocial health indices revealed interrelation between these variables: pupils with better results of psychosocial health indices showed higher learning motivation. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20926
Updated:
2018-12-17 12:27:16
Metrics:
Views: 54    Downloads: 20
Export: