Barbarai vice versa klasikai : centras ir periferija rašytojo strategijose : studijinis straipsnių rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Barbarai vice versa klasikai: centras ir periferija rašytojo strategijose : studijinis straipsnių rinkinys
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Pages:
558 p
Notes:
Asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė, arba įvadas į poliarizuotų iššūkių mentalitetą — ->1251-1386. Dominuojantys "centrai": Kernavė, Voruta, Trakai, Vilnius — "Centro" iššūkis: tautai - valdovas, žmogui - Dievas ir Raštas — Karaliaus Mindaugo sūnaus Vaišvilko strategija: tikrojo Dievo ieškojimas Žemėje — Publikacija. Dievo Išrinktojo Vaišvilko gyvenimas — 1386-1795. Dominuojantys "centrai": Vilnius <-> Krokuva <-> Varšuva — "Centro" iššūkis: nutautintas Lietuvos elitas, "nebyli tauta" — Trijų klebonų strategija: "Kreipkis, žmogeli, į Dievą lietuviškai" — Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus strategija: "Kražių Apolonas", arba "Dieviškas centras - Žemės periferijoje" — Antano Strazdo strategija: "centro" ubagystė - "periferijos" turtai — Fabijono Neveravičiaus strategija: "bajorų tautos" idealizmas — 1795-1918. Dominuojantis "centras": Sankt Peterburgas — "Centro" iššūkis: kraštas be vardo, tauta be praeities — Antano Baranausko strategija: "periferijos" netektis, kaip auka — Brolių Juškų strategija: užrašyti ir išspausdinti lietuvišką žodį — Vinco Mickevičiaus (Kapsuko) strategija: pasitarnauti "periferijai" ne plunksna, o durtuvu — 1918-1940. Dominuojantis "centras": Kaunas — "Centro" iššūkis: tautai - renkama valdžia, mokslas ir menas — Žemaitės strategija: kur "periferija", ten ir "centras" — Juozo Albino Herbačiausko strategija: "centras - genijai, periferija - profanai" — Kazio Borutos strategija: "barbariška periferija prieš nužmogėjusius centrus" — Jurgio Savickio strategija: ironija kaip meilė "šventosios Lietuvos" provincijai — Vytauto Mačernio strategija: "centras" - anapus —1940-1990. Dominuojantis "centras": Maskva — "Centro" iššūkis: imperinė tvarka, valdžia - marionetėms, tautoms - retorika — Balio Sruogos strategija: žmogiškasis "centras" prieš nužmoginimo "centrus" — Salomėjos Nėries strategija: "centro" beieškant — Poeto Juozo Grušio strategija: opozicija "centro" tarnams — Vlado Šimkaus strategija: ir "centro", ir "periferijos" poezijos destrukcija — Vytauto Martinkaus strategija: žmogaus "centras" robotų "periferijoje" — Brolių Dirgėlų strategija: "periferinės" erdvės nemarumas laike — Leonido Jacinevičiaus strategija: vienišius "periferijos" spąstuose — 1990-2004-». Dominuojantys "centrai": Vilnius <-> Briuselis <-> Vašingtonas — "Centrų" iššūkis: globalinė tvarka, "periferinė" valdžia - tautinėms vyriausybėms — Raimondo Kašausko strategija: nebylios "periferijos" išmintis — Antano Drilingos strategija: statistinė "periferijos" likimo kalba — Tomo Arūno Rudoko strategija: virtuali "periferijos" pastogė — Sigito Parulskio strategija: barbariška "periferijos" savigyna — Herkaus Kunčiaus strategija: "periferijos" mitų destrukcija — Egzodo laikai. Orientacinis "centras" arba "periferija" - virtuali Lietuva — Egzodo iššūkis: esi visur, tik ne Tėvynėje lietuvis — Jono Meko strategija: "centras" - visur ir niekur, arba "periferija" - visur ir niekur — Henriko Radausko antistrategija: "periferinių" žodžių "centrai" — Jono Aisčio strategija: "centras" - individualybė — Kosto Ostrausko strategija: žaidimas relikviniais "centrų" kodais — Alės Rūtos strategija: išsaugoti "periferijos" lietuvybę — Mariaus Katiliškio strategija: "periferijos" nostalgija "centre" — Antano Škėmos strategija: "periferijoje" gimsta "centro" nova — Kazio Almeno strategija: rašyti lietuviams taip, kad norėtų skaityti lietuviškai — Realioji literatūros istorija: kompaktinė (CD) enciklopedija — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Trakai; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Filosofija / Philosophy; Literatūros istorija / Literary history; Literatūros teorija ir kritika / Literary science and criticism.
Summary / Abstract:

LTKnygoje pateikiama interpretacinė lietuvių kultūros, įskaitant politiką ir literatūrą, apžvalga nuo Mindaugo iki šių dienų. Vertingoji šio veikalo dalis – originali kultūros raidos samprata, pagrįsta centro ir periferijos ryšiais, ir ja paremta periodizacija. Septyni knygos skyriai, siejami su lemtingomis Lietuvos valstybės istorijos datomis, interpretuojančios Lietuvos valstybės gyvenimo lūžius nuo pagonybės ir jos krikšto iki įstojimo į Europos Sąjungą ir NATO. Pagal tai lokalizuojami geopolitiniai mūsų valdymo centrai: Trakai – Vilnius – Krokuva –Varšuva – Sankt Peterburgas – Kaunas – Maskva – Vilnius – Briuselis – Vašingtonas. Knygoje plėtojama metafora centras – periferija atveria dar vieną algebrinės formulės prigimtį, jei centras būtų tapatinamas su „civilizacija“, o periferija – su „barbarybe“. Tuokart universalioji formulė mums sakytų, jog „barbaras“ vienokioje (kitoje, svetimoje) kultūrinėje hierarchijoje gali būti „klasikas“ kitokioje (savoje, mūsiškoje) vertybių sistemoje, ir atvirkščiai – vice versa. Šioje plotmėje knygoje aptariami 33 rašytojai. Knygoje pateikiama daug nekonvencionalių tiesų, poleminių pamąstymų, vertinimų, kritikos. Pateikiamas platus ne tik lietuvių literatūros, bet ir pasaulinės literatūros kontekstas. Knyga svarbi tolesniems lietuvių literatūros, istorijos, filosofijos, kultūros tyrinėjimams. Dėl plačių sociokultūrinių kontekstų, literatūros panardinimo į istorijos vyksmą ir tautiškumo/ nutautėjimo svarstybų knyga bus patraukli ne tik specialistams. Knyga pradedama autoriaus atradimo – pirmo lietuvių literatūros kūrinio (XIII a.) – analize ir restauruoto kūrinio publikacija.Reikšminiai žodžiai: Centras; Centras-periferija; Istorija; Literatūra; Lietuvos istorijos lūžiai; Lietuvos kultūra; Literatūra; Literatūros periodizacija; Periferija; Rašytojo strategija; Center; Centre; Centre-Periphery; History; Literary periodization; Literature; Lithuania; Lithuanian Culture; Lithuanian History' Epochs; Lithuanian Literature; Periphery; Writer's strategy.

ENThe book presents an interpretive review of Lithuanian culture, including politics and literature, from the times of Mindaugas to the present day. The significant part of this work is the original concept of development of culture, based on the relations between the centre and the periphery, and periodization based on this concept. The seven sections of the book are related to fatal dates in the history of the state of Lithuania interpreting critical moments in the life of the state of Lithuania from the times of paganism to its Christening and accession to the European Union and NATO. According to the above, geopolitical centres of governance are localised: Trakai – Vilnius – Krakow–Warsaw– Saint Petersburg – Kaunas – Moscow– Vilnius – Brussels– Washington. The book develops a metaphor “centre–periphery”, which reveals another nature of the algebra formula, i.e. when the centre is identified with “civilisation”, the periphery is identified with barbarity. In this case, the universal formula would say that “a barbarian” in another (different, alien) cultural hierarchy may be referred to as “a classic” in another (his own) system of virtues, and vice versa. The book discusses 33 writers within this sphere. The book presents a great many of unconventional truths, polemic contemplations, evaluations and critics. A wide context of Lithuania and global literature is presented. The book is important for further research into Lithuanian literature, history, philosophy, culture. Wide socio-cultural contexts, literary analysis of historical process and national identity/ denationalisation make this book attractive not only for specialists. The book is commenced with an analysis of the first Lithuanian literary work (13th c.) and the publication of the restored work.

ISBN:
9789986395409
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20598
Updated:
2020-11-19 21:49:18
Metrics:
Views: 32
Export: