Apuolė : Ausgrabungen und Funde, 1928-1932

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Apuolė: Ausgrabungen und Funde, 1928-1932
Editors:
Lamm, Jan Peder, redagavimas [edt]
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.
Pages:
227 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Einleitung des Herausgebers / Jan Peder Lamm — Vorbemerkungen — Die Ausgrabungen in Apuolė 1931 / Birger Nerman — Einleitung: Lage und Aussehen. Der Name Apuolė; Das Apulia-Problem; Die Ausgrabungsidee — Die Ausgrabungen auf dem Plateau des Burgberges: Die Ausrichtung der Schnitte; Schnitte A-C — Die Funde aus dem Burgberg: Schnitt A; Schnitt B; Schnitt C — Die Fundtypen: Hufeisenfibeln; Nadel; Armring; Schnalle; Lanzenspitze; Pfeilspitzen; Messer; Meißel und Bohrer; Feuerstähle; Unbestimmte Eisengegenstände; Spinnwirtel; Wetzsteine; Wurfstein; Organisches Material — Das Gräberfeld. Ausgrabungen und Funde: Beschreibung des Schnittes "A"; Beschreibung des Schnittes "B"; Beschreibung des Schnittes "C"; Zufallsfunde vom Gräberfeld — Grabformen und Altertümer: Römische Eisenzeit; Jüngere Eisenzeit — Die Probegrabungen in der "Stadt" — Zusammenfassung — Die litauischen Grabungen 1928-1932, Tagebücher und Berichte. Ergebnisse, Bewertung — Die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen des Denkmalkomplexes von Apuolė in den Jahren 1928-1932 / Gintautas Zabiela — Berichte über die Erforschungen des Burgberg Apuolė in den Jahren 1928-1932 / Gintautas Zabiela — Die Untersuchungen von Apuolė im Kontext der baltischen Archäologie / Gintautas Zabiela — Anhang — Abkürzungen — Liste der Gräberfeldfunde / Romas Jarockis — Literatur — Abbildungsvezeichnis.
Keywords:
LT
Piliakalnis; Kapinynas; įkapės; Archeologiniai tyrimai; Tyrimų istorija; Archeologiniai radiniai; Ginklai; Papuošalai; Darbo įrankiai; Moliniai indai; Geležies amžius; Apuolės piliakalnis ir kapinynas; Archeologiniai tyrinėjimai 1928-1932; Jungtinė Švedijos-Lietuvos ekspedicija; Tyrinėtojai B. Nerman; E. Volteris; V. Nagevičius; Kasinėjimų dienynai; Kasinėjimų metodai; Radinių tipai; Romėniškasis geležies amžius; Tautų kraustymosi laikai; Vikingiškas laikotarpis; Piliakalnio įtvirtinimų etapai; Kuršiai; Skandinavai; Baltijos regionas; Archeologijos mokslo istorija Lietuvoje.
EN
Hill-fort; Burial ground; Burial items; Archaeological research; History of research; Archaeological artefacts; weapons; Ornaments; working tools; Pottery; Iron Age; Apuolė hillfort and cemetery; Archaeological investigations in 1928-1932; Joint Swedish-Lithuanian expedition; Investigators B. Nerman; E. Volteris; V. Nagevičius; Diaries of excavations; Excavation methods; Types of artefacts; Roman Iron Age; Migration Period; Viking Age; Stages of hillfort fortifications; Curonians; Scandinavians; Baltic region; History of archaeological science in Lithuania.
Summary / Abstract:

LTApuolės piliakalniu naudotasi nuo pirmųjų mūsų eros iki XIII a. Jis priklausė kuršiams, kurie ant jo buvo pastatę medinę pilį, iškasę gilų šulinį. Knygoje aprašoma Apuolės istorija, kasinėjimai ir radiniai. 1928-32 m. Apuolės piliavietėje buvo atliekami kasinėjimai. Juose dalyvavo Lietuvos, Latvijos ir Švedijos archeologai. Radiniai laikomi Kauno istorijos muziejuje. Jų istorija gana ilga ir sudėtinga. 1931 metais radinius išsivežė švedų archeologas profesorius Birgeris Nermanas. Stokholme Apuolės tyrinėjimų medžiaga turėjo būti sutvarkyta, o radiniai konservuoti. Turėjo būti parengta ir tyrimų publikacija, o radiniai grąžinti į Lietuvą, Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejų. Tačiau publikacijos rengimas užtruko. 1940 m. prasidėjus Sovietų okupacijai, ryšiai tarp Lietuvos ir Švedijos archeologų 50 metų nutrūko. B. Nermanas mirė 1971 m. Tvarkant jo archyvą buvo aptiktas prieškaryje tyrinėto Apuolės piliakalnio ir kapinyno archeologinės medžiagos publikacijos rankraštis vokiečių kalba. Spėjama, kad jis buvo rašytas apie 1950-uosius metus. Švedų archeologo dr. Jano Pederio Lammo iniciatyva bei finansuojant Švedijos fondams, archeologinė medžiaga buvo sutvarkyta, o rankraštis paruoštas publikacijai. Knygoje pateikiama Apuolės kasinėjimų medžiaga kartu su lietuvių archeologų prof. Eduardo Volterio ir generolo Vlado Nagevičiaus vykdytų archeologinių tyrimų duomenimis.

ENThe Apuolė hill-fort was used from the first years A.D. until the 13th c. It belonged to the Curonians who built a wooden castle on the hill and dug a deep well. The book describes the history, excavations and finds of Apuolė. Excavations were performed in the place of Apuolė castle in 1928–1932. Lithuanian, Latvian and Swedish archaeologists participated in them. The finds are kept at the History Museum in Kaunas. Their history is quite long and complicated. In 1931 the finds were taken away by the Swedish archaeologist Prof. Birger Nerman. The material of Apuolė excavations had to be arranged and the finds had to be conserved in Stockholm. A publication of explorations had also to be prepared, and the finds had to be returned to Lithuania, Vytautas the Great War Museum in Kaunas. However, the preparation of the publication lingered. In 1940, after the Soviet occupation started, the contacts between Lithuanian and Swedish archaeologists were discontinued for 50 years. Nerman died in 1971. When examining his archive, the manuscript in German of the publication of the archaeological data of the Apuolė hill-fort and cemetery, explored before the war, was found. It is supposed to have been written around 1950. Upon the initiative of the Swedish archaeologist Dr. Jan Peder Lamm and with the financing from the Swedish funds, the archaeological material was arranged and the manuscript was prepared for publication. The book presents the data of Apuolė explorations as well as the data of archaeological surveys carried out by Lithuanian archaeologists Prof. Eduardas Volteris and General Vladas Nagevičius.

ISBN:
9789955184058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20501
Updated:
2020-11-13 23:43:29
Metrics:
Views: 44
Export: