7 kingdoms of Litvaks

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
7 kingdoms of Litvaks
Alternative Title:
Seven kingdoms of Litvaks
Authors:
Publication Data:
Vilnius : International Cultural Program Center, 2009.
Pages:
61 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Introduction — Torah Scholarship — Third-Way Hasidism — The Ethics Movement — Hebrew Revived — Jewish Socialism — Yiddish Scholarship — The Maverick Streak — Epilogue — Brief Bibliography — Acknowledgments.
Keywords:
LT
Žydų istorija LDK; Litvakai; Chasidizmas; Toros mokykla; Etinis sąjūdis; žydų socializmas; Sionizmas; Litvakai; žydų kultūrinis paveldas; Litvakų istorija.
EN
History of Jewish in Lithuania; Hasidism; Torah Scholarship; Ethics movement; Jewish sozialism; Sionism; Litwaks; Jewish cultural heritage; History of Litwaks.
Summary / Abstract:

LTEuropos žydų civilizacija yra įvairių bendruomenių ir tradicijų aibė. Tai bendrija žmonių, niekuomet neturėjusių savo valstybės, apibrėžtos teritorijos, kariuomenės, laivyno ar policijos. Jos negalima painioti su tauta, praradusia savo nepriklausomybę ir norinčia ją susigrąžinti, arba su tauta, pirmą kartą pasiryžusia nepriklausomai gyventi. Visgi ši kultūrinė bendrija labai ilgą istorinį tarpsnį labai didelėje geografinėje erdvėje demonstravo išskirtinį atsparumą. Be to, ir tai ne mažiau svarbu, ji labai daug nusipelnė pasaulio kultūrai ir mokslui. Litvakų istorija baigta. II pasaulinio karo išvakarėse istorinėje žydų Lietuvos (Lite, Lito, Lita) teritorijoje gyveno apie pusantro milijono žydų, vadinusių save litvakais. Dabar tai Baltarusija, Estija, Latvija, Lietuva, Šiaurės Lenkija, Šiaurės Rytų Ukraina plius keletas nedidelių Rusijos teritorijų. Per 90% jų žuvo, ir, deja, didžiausias Europoje išžudytųjų žydų procentas – Lietuvoje. Ir litvakų kultūra per holokaustą buvo sunaikinta. Nėra prasmės kaltinti visų, ir neįkainojamas pasiryžimas tų šimtų narsuolių, rizikavusių savo ir šeimos narių gyvybėmis, kad išgelbėtų kaimyną žydą. Visgi, žydų genocido klausimas Lietuvoje nėra sąžiningai ir atvirai išsiaiškintas. Net valstybinės institucijos nevengia dangstytis menamu nacių ir sovietų nusikaltimų lygiavertiškumu, kaltinant karo nusikaltimais tuos žydus, kurie išliko gyvi per holokaustą, nes įsitraukė į pasipriešinimo naciams judėjimą. Pastaraisiais metais vis daugiau litvakų palikuonių iš viso pasaulio ėmė domėtis savo praeitimi ir lankytis nepriklausomoje Lietuvoje.

ENThe civilisation of European Jews is a huge variety of societies and traditions. It is a community of people who have never had their state, defined territory, army, navy or police. It cannot be confused with a nation that lost its independence and wishes to regain it or with a nation that is determined for the first time to live independently. Nevertheless, this cultural community demonstrated an exceptional resistance in a vast geographical area for a very long period of history. Moreover, it achieved so much for the world culture and science, which is of equal importance. The history of Litvaks is over. On the eve of the Second World War, approximately one and a half million Jews who called themselves Litvaks lived in a historical territory of Jewish Lithuania (Lite, Lito, Lita). This area is now Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Northern Poland, Northeastern Ukraine plus several small territories in Russia. Over 90% of them died and, unfortunately, the highest percentage of Jews killed in Europe was in Lithuania. The culture of Litvaks was also destroyed during the Holocaust. There is no point in blaming all and resolution of hundreds of courageous people who risked their and their family members’ lives to save a Jewish neighbour was invaluable. The issue of the genocide of Jews in Lithuania, however, has not been fairly and openly settled. Even public authorities do not avoid skulking behind a seeming equivalence of Nazi and Soviet crimes when accusing Jews, who survived the Holocaust, of war crimes since they joined a resistance movement against the Nazis. In recent years, an increasing number of descendants of Litvaks all over the world have begun showing interest in their past and visiting independent Lithuania.

ISBN:
978-609-8015-00-3
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20002
Updated:
2020-11-10 21:21:45
Metrics:
Views: 9
Export: