Romuviečių pasaulėžiūrinės grupės genezė (1919-1923 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Romuviečių pasaulėžiūrinės grupės genezė (1919-1923 m.)
Alternative Title:
Genesis of Romuva adherents' world-view group (1919-1923)
In the Journal:
Soter. 2009, 29 (57), p. 121-140
Keywords:
LT
[autoriaus] atviroji katalikybė; genezė; jaunieji katalikai; katalikai kultūrininkai; katalikybė; krikščioniškoji demokratija; pasaulėžiūrinė grupė; romuviečiai; tautiškumas; atviroji katalikybė.
EN
open Catholicism; genesis; young Catholics; ideolodgy; Catholics; cultural figures; Catholicism; Catholic demokratcy; world-view gruop; Romuva adherents; nationality; Catholic; democracy; world-view group.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama vienos iš tarpukario Lietuvos katalikų visuomenės pasaulėžiūrinių grupių - romuviečių - genezė. Trys lietuvių katalikų intelektualai - Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas, Juozas Eretas - susivieniję į "Romuvos" draugiją darė didelę įtaką tarpukario Lietuvos katalikų visuomeniniam, kultūriniam ir net politiniam gyvenimui. Straipsnyje šios pasaulėžiūrinės grupės genezę lėmę veiksniai pristatomi Vakarų Europos ir Rusijos intelektualinio ir religinio gyvenimo kontekste. Pateikiami romuviečių pasaulėžiūrinės grupės ideologijos apmatai. Grupės genezė ir ideologija analizuojamos pasitelkiant atvirosios katalikybės, kaip vienos iš dviejų realiosios (istoriškai išreikštos) katalikybės tradicijų, sąvoką. [Iš leidinio]

ENThe genesis of one of the interwar Lithuanian Catholic society's world-view groups called Romuva adherents is analysed in the article. Three Lithuanian Catholic intellectuals, Stasys Šalkauskis, Kazys Pakštas, Juozas Eretas, united into Romuva community which greatly influenced social, cultural and even political life of interwar Lithuanian Catholics. In the article, the factors which influenced the genesis of this world-view group are presented in the context of Western Europe's and Russia's intellectual and spiritual life. The sketches of ideology of Romuva adherents' world-view group are introduced. The genesis and ideology of the group are analysed by using the idea of public Catholicism as the one of two substantive (historically expressed) Catholic traditions. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19322
Updated:
2018-12-17 12:25:54
Metrics:
Views: 72    Downloads: 4
Export: